Män och kvinnor i Första Korintierbrevet


2000-11-19


Fråga

Hej,
Jag vill tacka dig för alla svar.

I korintierbrevet 11 så står det riktigt diskriminerande saker om kvinnan. Jag trodde att för guds ögon så var alla lika mycket värda, oavsett ras och kön, att kvinnan och mannen var lika mycket värda.

Men där står det ju som början att en hustru är ansvarig inför sin make, hennes make är ansvarig inför Kristus, och Kristus ansvarig inför gud. Varför är då mannen ansvarig inför gud, och inte kvinnan, varför ställs hon längst ner i raden, så att man tydligt kan se att hon är mindre värd. och varför är kvinnan ansvarig för sin man, och inte han detsamma eller tvärtom? och det står att kvinnan vanärar honom om hon inte bär huvudbonad när hon ber, för att hennes huvudbonad är ett tecken på hennes underkastelse för honom! så kvinnan är mindra värd? Hon är i underkastelse? Jag trodde att gud hade sagt att man och kvinna är lika mycket värda, är det då inte dubbelmoral? Hur kan jag kunna acceptera en sån diskriminering, hela det kapitlet och delen i bibeln,handlar om att trycka ner kvinnan!

Skapades kvinnan för att ära mannen,  det är ju sjukt!

Ska man verkligen tolka allting exakt i bibeln, det sägs ju att man inte ska det på allt eller vissa delar, men varför har då inte gud skrivit allting svart på vitt exakt hur det är i bibeln, och då ska man följa det, istället för att skriva så att man inte riktigt förstår och ska INTE tolka det exakt. Varför har han då gjort det så? Att inte göra så at man ska tolka exakt, det han vill kan han ju skriva svart på vitt, så att vi vet exakt och kan följa det, men i sådana fall, så har han ju inte gjort det. varför? och hur kan man veta att det verkligen är så att man inte ska tolka allting exakt, har gud sagt det? man kanske ska tolka allting exakt, det är ju största sannolikhet om inte gud har sagt någonting annat. Vet man att allt inte ska tolkas exakt, hur i sådana fall? t.ex. det kapitlet om all kvinnoförnedring ska det tolkas exakt, om nej, varför inte det, och hur vet man med säkerhet att det inte ska det? Och hur ska det då tolkas? och det med att mannen får slå kvinnan, om du hittar det, ska det då tolkas exakt? Ska allting tolkas "O- exakt" eller bara delar? Jag är väldigt förvirrad, för menar gud verkligen dessa saker i t.ex. kapitlet om kvinnoförnedringen det jag skrev om , och det om att slå kvinnan, hur annars ska man tolka det? Jag vet inte, jag vill i alla fall inte tro att han menar så, men hur ska jag då tolka det, var snäll och berätta det. Berätta om alla mina "tolkningsfrågor", om varför man inte ska tolka exakt och all det där, och var sen snäll att svara på om dom delarna med slå kvinnan, och kori...11, om dom ska tolkas exakt, om annars hur? och hur vet man med säkerhet att det ska tolkas så, och inte svart på vitt, som det står i bibeln.
Vänliga hälsningar, Jennifer

Svar

Hej

När man tolkar bibeltexter finns det vissa kriterier man måste ta i beaktande: - Man måste försöka förstå författarens intention, alltså det han vill förmedla.

Här kommer en tolkning av 1 Kor 11:2-16:

För att kunna tolka den här texten rätt behöver man först och främst ta hänsyn till Första Korintierbrevets allmänna kontext. I Korint fanns det nämligen en radikal spiritualistisk rörelse som verkade för frigörelse på det sexuella området, i äktenskapet och i fråga om vissa hedniska religiösa bruk. De kristna i Korint var förmodligen påverkade av denna rörelse. Att de kristna kvinnorna inte bar huvudbonad under gudstjänsterna var antagligen därför ett uttryck för att de ville ha större frihet.

Paulus vill då med sina ord till korintierna visa på att den kristna tron inte gör oss fria från att leva mänskligt, alltså i ett konkret historiskt och socialt sammanhang. Den befriar oss alltså inte från att ta hänsyn till andra människor i vår närhet och att leva historielöst och lösryckta från alla normer för samlevnad. Också Jesus underordnade sig sin tids traditioner och seder och bruk. Han visar t.ex. detta genom att låta sig döpas av Johannes. Johannes ville t.o.m. hindra honom: och sade:

Paulus huvudsakliga intention med det han skriver verkar vara att få korintierna att förstå att de inte skall bete sig på ett stötande, ovärdigt eller oanständigt sätt då de deltar i gudstjänsterna: Både män och kvinnor skall när de profeterar uppföra sig och vara klädda på ett sätt som är värdigt och anständigt enligt den tidens sedvänja. För att ge kraft och övertygelse åt sina ord använder han sig av olika argument:
- Det första är en argumentation som bygger på de judiska rabbinernas spekulationer om världen, människan och Gud. Där uttrycks idén att verkligheten är hierarkiskt uppbyggd som en pyramid; Gud - Kristus, Kristus - mannen och mannen - kvinnan.
- Det andra argumentet han använder är det om skapelsen där mannen är Guds avbild och kvinnan mannens. Detta är också en rabbinisk tolkning av 1 Mos1-2. Men i bibeltexten står det däremot att både mannen och kvinnan är Guds avbild, inte bara mannen:

Men sedan säger han något som inte stämmer med denna syn: "Och ändå: i Herren kan inte kvinnan tänkas utan mannen och inte heller mannen utan kvinnan." Det stämmer mera med den syn han uttrycker i Gal 3:28:

Enligt denna teologi förlorar nämligen skillnaderna mellan man och kvinna sin mening i "Herren"; dvs. i Kristi frälsningsordning. Det verkar därför här som han vill säga att den ordning som kom till vid skapelsen är passerad i Kristus. Det innebär att den hierarkiska ordningen i skapelsen i ljuset av Kristi död och uppståndelse inte längre behåller sin stränghet.
- Det verkar nu som Paulus blir medveten om detta och därför tar han till ett nytt argument som appellerar till sina läsares känsla för vad som man betraktar som självklart:
"Döm själva: passar det sig att en kvinna ber till Gud barhuvad?". Han tar nu till ytterligare en ny sorts argument:
"Lär er inte redan naturen att det är en vanära för mannen att ha långt hår men en heder för kvinnan, hon har ju fått sitt hår som slöja."
Den här gången är argumentationen hämtad från den stoiska moralfilosofin, som var gängse accepterad av människorna i romarriket på den tiden. Det handlar om vad som är gängse i fråga om anständighet och vad naturrätten säger. Vad han säger är att det är naturligt enligt den rådande kulturen att en kvinna har långt hår. Han har alltså uppfattningen att vad som är gängse seder och bruk har ett etiskt värde och är normativt.
- Till slut verkar det som Paulus inte tycker att han har varit tillräckligt övertygande i sin argumentation och tillägger efter sina teologiska och etiska resonemang ett auktoritetsargument som han ger en avgörande vikt och som skall avsluta diskussionen och tysta alla användningar: "Någon kanske vill börja strida om detta, men vi har ingen annan ordning, och det har inte någon av Guds församlingar."

Med alla dessa argument har Paulus velat förmedla en sak: att det som skall gälla för de kristna är att man beter sig på ett värdigt och anständigt sätt enligt de i samhället gällande normerna. Denna huvudintention stöder han sedan på argument som han får från sin tids maskulistiska kultur och från judendomen. De är alltså inte huvudargumentet, utan resonemang han tar till för att ge kraft åt sin åsikt. Det viktiga för Paulus är då inte att tala om skapelseordningens hierarki utan att bekämpa en spiritualistisk tendens i Korint som tenderade att få de kristna att flyta ovanpå sin tids normer på ett oansvarigt sätt. Han vill alltså inte i denna text tala om vad som är för alltid rätt och fel vad gäller mäns och kvinnors huvudbonad i gudstjänsten och inte heller att fastställa vilken ordning som gäller mellan kvinnor och män i relation till Kristus.
Huvudbonaden är inte ett tecken på underkastelse utan på en rättighet, makt, gåva eller befogenhet under gudstjänsten alltså ett tecken på hennes delaktighet.

Ordet som används är exousia som kan översättas med makt, rätt eller förmåga. Förmodligen gäller det gåvan att kunna profetera:
"Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad." (v 5).

 

1 Kor 11: 2 - 16

- Man och kvinna är lika mycket värda inför Gud. De har samma människovärde, samma mänskliga värdighet. Båda är skapade till Guds avbild enligt 1 Mos.

- Könet sitter i kroppen, men kropp och själ är ett och vid uppståndelsen från de döda skall vi ha en ny förvandlad kropp, och då fortsätter vi att vara antingen män eller kvinnor. Gud älskar inte bara vår själ utan älskar oss som helhet med både kropp och själ.

Team fråga prästen!