Jesus = Gud

2001-05-16


Fråga

Jag har blivit uppväxt med Jesus som guds son. Som en förmedlare från Gud. Att han däremot skulle helt och håller VARA Gud, har jag inte förstått att Kristendomen menat. är det så? Att om man är kristen så innefattar det att jesus är gud? är det sant att kristendomen tror på det? Vart i bibeln står det som ett faktum att Jesus är Gud?

Linda

Svar

Hej

I Nya Testamentet står inte så klart ordagrant att Jesus är Gud. Däremot finns det många ställen som har en innebörd som förutsätter att han är det och som inte kan förstås om han inte är det. Det var förmodligen så att Jesus själv inte sa det klart och direkt för att det skulle lätt ha kunnat missuppfattats. Han talade ju som människa. Då kunde det uppfattats som han skulle kunnat mena att Jesus människan var gudomlig. Detta skulle ha varit hädelse och straffet för hädelse var döden. Hädelsen var nämligen att göra en människa till Gud. Det betraktades ungefär som att göra en avgud. Vi ser på några ställen i Evangelierna att judarna tycker att Jesus hädar och för det vill de döda honom. De säger just att han hädat för att han gjort sig till Gud:

I verserna ovan är judarna mycket provocerade av olika uttalanden från Jesus som för dem innebär att han gör anspråk på gudomliga egenskaper. Det är för dessa uttalanden de vill stena honom:

Jag ger dem evigt liv
- Bara Gud kan ge evigt liv.

Mig, som Fadern har helgat och sänt till världen.
- Detta uttalande förutsätter att Jesus hade en existens i himlen hos Gud innan han blev sänd till världen. Bara en Gud kan ha vara på det viset.

Fadern är i mig och jag i Fadern.
- Här gör han anspråk på en enhet med Gud som är över det normalt mänskliga.

Gör min faders gärningar, skall ni inte tro på mig. Men om jag gör de gärningarna, så tro åtminstone på dem.
- Att göra Guds gärningar så att människorna skall tro genom dem. Det är inte det normalt mänskliga. Det förutsätter att han har en kapacitet att göra samma saker som Gud, vilket i sin tur måste innebära att han har samma egenskaper som Gud.


Här ovan är judarna helt klara när de säger att han hädar: bara Gud kan förlåta synder. Förlåta betyder ta bort synden. Det kan ingen människa göra.


"Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.”En människa kan inte vara i himlen. Himlen är samma sak som att ha del av transcendens, evighet, andlighet, all-seende, all-vetande. Att sitta på Guds (makten = Gud; ett namn på Gud) högra sitta är att vara jämlik med Gud. Höger indikerar jämlikhet, att man delar Guds egenskaper.


"Min fader verkar ännu i denna stund, och därför verkar också jag.”Jesus säger detta alldeles efter att han botat en lam. Han menar att Gud är hans Far och menar med det att han kan göra samma saker som Gud. Verbet verka används i Bibeln för Guds handlande. Att bota en lam kan nämligen bara Gud göra.

Här är några exempel från Nya Testamentet där verbetverkaanvänds för Guds gärningar:


I det här stycket använder Jesus orden"jag är den jag är". Det är den svenska översättningen från NT 81 av grekiskansego eimi(ego eimi) vilket ordagrant betyder "jag är". "Ego eimi" är i sin tur den grekiska översättningen av hebreiskans "jag är" i 2 Mos 3:14 där Gud uppenbarar sitt namn och sitt väsens natur för Mose i den brinnande busken (2 Mos 3: 1-15). Den grekiska översättningen av Gamla Testamentet som judarna i gjorde på 200-talet före Kristus och som kallas för Septuaginta använder just "ego eimi" som översättning av orden på hebreiska. På hebreiska står det IHWH alltså "Jahwe" (Den hebreiska texten i den tidens GT har inte vokaler). Det är det namn som judarna sedan dess har gett Gud och som är så heligt att det inte kunde uttalas mer än av översteprästen en gång om året då han gick in i Templets allra heligaste rum för att förrätta det årliga offret för folkets synder. Det är från Septuaginta som författarna i NT tar sina citat. Septuaginta användes mycket av judarna på Jesu tid eftersom judarna var spridda över det romerska riket och för att grekiska var det språk som talades överallt (Inte latin. Latinet kom senare). När därför judarna hör Jesus säga "ego eimi" om sig själv, uppfattar de omedelbart att han använder samma namn på sig själv som Gud har. När Jesus säger "jag är" menar han alltså att han "är" precis som Gud "är", alltså att han har Guds väsen som just är att "vara". Gud är "Varat". Det som är på ett absolut sett. Gud är alltings ursprung. Allting som existerar har sitt varande från det absoluta varat som är Gud.

Här ovan säger Jesus att han skall hålla dom. För judarna var det mycket klart att det bara finns en domare för människorna och det är Gud. Jesus har denna makt liksom Fadern har den. Därför säger han:"Vad Fadern gör, det gör också Sonen"och:"Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill".Och hur skulle de döda kunna få liv genom att"höra Guds Sons röst"om det inte vore för att Sonen är Gud?

Att kunna ge evigt liv det är bara i Guds makt. Jesu säger"liksom Fadern""också Sonen"(liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv). Detta"liksom"- "så" är samma sak som att säga "är lika med" eller ett är likamed ( = ) - tecken.


Ingen människa kan ge sitt eget kött som bröd som gör att den som äter det kan få evigt liv. Något sådant kan bara någon som är Gud åstadkomma.


Om man tittar på Jesus och det är samma sak som, att se fadern måste det innebära att han och Fadern har samma väsen, eller delar existens, alltså att Jesus har den gudomliga naturen i sig.


Här menar Jesus att judarna hädar för att de säger att han har en oren ande. Han säger då att den ande han har är den Helige Ande och att denna hädelse omöjliggör frälsning. Det måste då innebära att hans ande är Guds Helige Ande.


Jag tycker det är olyckligt att översättarna av NT 81 inte skrivit"store gud"med stort G: "store Gud". Det står med stort G i de flesta översättningar på andra språk. För Titus som skriver är JesusGud. Titus uttrycker med den formulering den tro som de första kristna hade efter Jesu uppståndelse himmelsfärd och den Helige Andes ankomst vid Pingsten. Det var nämligen först efter dessa händelser som svårigheten med att en människa skulle kunna vara Gud var undanröjda för genom att uppstå till evigt liv i en existens där hans kropp var förvandlad till en himmelsk existensform. Efter dessa händelser kunde alla förstå att Gud var i Jesus människan. Det är nämligen Jesu Ande - den Helige Ande som ger tron. För i Anden tror vi på Fadern och Sonen som är en Gud i gemenskap. Vii säger Treenighet. Det innebär En Gud och tre personer. Men samma Gud inte tre gudar. Det är en enhet som är varierad. Kyrkan arbetade i flera hundra år sedan med att formulera denna tro.


Vid konciliet iKonstantinopel år 381fastställdes formuleringen:

"en Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid,Gud av Gud, ljus av ljus,sann Gud av sann Gud, född och icke skapad,av samma väsen som Fadern"

Här är hela texten:

Jag tror på en Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår frälsnings skull har nedstigit från himmelen. Och han har antagit kött genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa. Han har ock blivit korsfäst för oss under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven. På tredje dagen har han uppstått efter skrifterna och uppstigit till himmelen. Han sitter på Faderns högra sida och skall igenkomma i härlighet för att döma levande och döda, och på hans rike skall icke vara någon ände. Och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och förhärligas och som har talat genom profeterna. Och på en helig, katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den kommande världens liv. Amen.

Det är den trosformulering som sedan alla de stora kristna kyrkorna och samfunden erkänner som sin tro.

Vid konciliet iKalcedon år 451definierade man Kristi natur som både gudomlig och mänsklig. Han har två naturer en gudomlig en mänsklig som inte sammanblandas. Vi säger därför att han är sann Gud och sann människa, helt och hållet Gud och helt och hållet människa på samma gång. Han har alltså en helt mänsklig kropp och en helt mänsklig själ medan hans person är den andra personen i Treenigheten: Sonen som är Gud lika mycket som Fadern är det. Därför kan han t.ex. säga att den som ser honom ser Fadern och att han gör Faderns gärningar. Då är det Guds väsen som agerar i honom.

Men han kan också lida och dö och då är det i sin mänskliga natur han, den gudomliga personen gör det. Man skulle kunna jämföra personbegreppet med jaget som vi idag menar med ett jag. Det är centrumet i en människa från vilket beslut, intentioner och handlingar kommer och har sitt ursprung. Detta gudomliga jag i Jesus agerar genom ett mänskligt psyke och kan därför känna ångest och gråta t.ex. Jesus är därför helt mänsklig. Men han är utan synd eftersom han är Gud.

Team fråga prästen!