Kvinnan i Bibeln


2001-02-19

Fråga
Jag går nu sista året på gymnasiet och håller på med mitt specialarbete. I detta så kommer jag att ta upp hur man skildrar kvinnan i Bibeln och hur man skildrar henne i koranen för att sedan kunna jämföra detta med hur det ser ut i dagens samhälle.
Och min fråga till dig är då hur man i "stora" drag ser på kvinnan i Bibeln. Om man anser att hon ska underkasta sig mannen? m.m...
Skulle bli jätte tacksam för svar på detta...kanske lite oklart formulerat...

Tack på förhand
/Sara

Svar:

Hej

Här är en kommentar till Ef 5: 21-33 som belyser din fråga.

Det är viktigt att notera att underordna sig hos Paulus inte betyder den typ av underkastelse som en kung kräver av sina undersåtar. Ordet har präglats av de svenska monarkerna sedan 1500-talet som efter Gustav Wasa gjort sig till Kyrkans herrar och använde Kyrkan för att kontrollera folket. Då förkunnades lydnad, plikttrogenhet, underkastelse. Det kungen ville ha sagt förkunnade prästerna från predikstolarna.

Underkastelsen hos Paulus har att göra med hur Kristus underordnar sig Fadern. Det är en akt av kärlek. En människa kan bara underordna sig en annan människa av fri vilja med samma attityd för det innebär lyhördhet mot den andres behov, längtan, önskningar, vilja. Man vill att den andres längtan, önskningar och vilja skall uppfyllas och gör allt för att det skall bli så. Det går mycket väl att jämföra med hur en mor gör allt för att göra sitt lilla spädbarn lyckligt. Hon försöker uppfylla barnets minsta önskan. På det viset tror jag man får uppfatta verbet underordna sig i Efesierbrevet.

Påven Johannes Paulus II säger dessutom i sin kommentar till detta bibelställe att hela passusen inleds med en öppningsfras som sedan gäller för förhållandet i båda riktningar : "Underordna er varandra". Kvinnor gentemot männen och männen gentemot kvinnorna, är påvens slutsats.Kvinnan i Efesierbrevet
Nya förhållanden mellan makar: man - hustru.

Mot bakgrund av denna formella struktur, som för övrigt återger den pyramidala och auktoritära rangordningen i den antika familjen, framträder nyheterna i de kristna förmaningarna skarpare, vilket lyser igenom i förklaringarna. Dessa upptar en så stor del av de första uppmaningar som riktas mot paret att man mer tänker på en teologisk andlig avhandling om förhållandet Kristus-Kyrka än på en etisk handledning för kristna makar. Med andra ord så verkar det som om författaren var mer intresserad av att presentera det speciella förhållandet som förenar Kristus med Kyrkan än att definiera dragen i förhållandet mellan de kristna makarna. Eller rättare sagt: endast ur en jämförelse med det kärleksförhållande som Gud har gentemot Kyrkan, kan makarna finna det djupa skälet till en korrekt rapport dem emellan.

Tanken bakom uppmaningarna följer en rytm som går från den mänskliga verkligheten som paret lever i till den idealiska modellen för föreningen Kristus-Kyrka. Detta beror naturligtvis på den symetriska dispositionen av förmaningarnas båda sidor: UPPMANINGAR / SKäL UPPMANINGAR: Man - Hustru
SKäL: Kristus - Kyrka

Uppmaningen som riktas till makarna, man och hustru, sammanfattas i två råd: hustrurna skall underordna sig männen och visa respekt, männen ska älska sina hustrur. Ryckta ur sitt sammanhang kan dessa uppmaningar göra ett fattigt och begränsat intryck, och för den moderna mentaliteten, som värdesätter den personliga digniteten och friheten, kan den utan tvivel verka reaktionär och förtryckande. Man kan säkerligen inte säga att Efesierbrevet lägger fram en kristen etik för förhållandena mellan makar. Det framställer i stället den traditionella strukturen inom familjen och inom denna ram föreslår det en ny och olik inriktning för de traditionella värden som bestämmer förhållandet mellan man och hustru. Den sociala ordningen, mycket uppskattad av den antika världen, stödde sig på rollernas hierarki. Den första plikten var alltså att respektera den egna rollen, och hustruns roll i en familj av patriarkalisk struktur, som inte kunde ifrågasättas, var att vara underordnad sin man, att respektera honom och lyda honom.

Kvinnans ställning i familjen och inom parförhållandet i den grekiskt-hellenistiska kulturen speglar den allmänna underkastelse som kvinnan har i de sociala förhållandena. Men i den hellenistiska omgivningen och i Rom i synnerhet, utvecklas en ny och mer liberal syn på äktenskapet och på förhållandena inom parförhållandet. Målet med äktenskapet är inte bara att föda söner utan också att uttrycka den ömsesidiga kärleken mellan makarna.

även i den judiska traditionen finns det texter, även om ganska sent, som deklarerar allas lika värde inför Gud: kvinnor, slavar, fattiga och rika (Es R 14:15). Den första kristna traditionen präglades av den yttre omgivningen såväl av den judiska som av den hellenistiska. Man kan notera att den nya tron i Kristus och de nya erfarenheterna av kommunitetsliv har gynnat en viss emancipation av kvinnorna och givit dem en aktiv roll.

Man bör dock ta i beaktande några nyanser i det kristna användandet av verbet hypotassesthai: att vara underordnad. I den hedniska, grekiska omgivningen används inte detta verb för att beskriva familjeförhållanden utan den används i den militära sektorn, där den definierar rangen eller underordningen i truppen. I Paulus' brev, när verbet används i aktiv form och subjektet är Gud, rör det sig om en inte frivillig underkastelse:

När verbet i stället används i passiv form uttrycker det Kristi frivilliga underkastelse till Gud och de kristnas frivilliga underkastelse sinsemellan i kraft av tron och kärleken. Detta motsvarar det som sägs i Gal 5:14 angående de kristna som ska utöva sin kallelse till frihet genom den broderliga kärleken: "Tjäna varandra".

Mot denna bakgrund är inte hustrurnas underordning till sina män av tvingande karaktär, av någon som inte har kapacitet eller rätt att ta egna beslut och är mindervärdig, utan en beredvillig och generös beredskap att tjäna, som är karaktäristisk för varje kristen befriad från egoism.

Inom det äktenskapliga förhållandet uttrycks denna "ömsesidiga tjänst" i parets respektiva förpliktelser: hustruns i en respektfull underkastelse gentemot mannen och mannens i en generös och oegennyttig kärlek gentemot hustrun.

Underkastelsen och tjänsten kristna emellan utgår från vördnad till Kristus. Detta gäller också i äktenskapet, vilket bekräftas i bl.a. Ef 5:21-22, 25, 28.

I 1 Mos 2:24 står det:

Ett annat exempel är första Mosebok om skapelseberättelsen:

"Hjälpen" i Gamla Testamentet är Gud själv, den som räddar i nöden, i faran. Det skulle kvinnan vara för mannen. Ett kött betyder enhet i på det personliga planet. "Anstår" betyder på samma nivå, på jämnhöjd med på hebreiska. Man och kvinnan har därför samma värde som människor. De har däremot olika uppgifter i livet eftersom de är skapade olika. På de sättet kompletterar de varandra. Man kan förstås vända på texten ovan och säga att mannen också är en hjälp som anstår kvinnan. Det är ömsesidigt. Mannen var inte först och kvinnan sedan, så att mannen skulle vara viktigare och kvinnan komma i andra hand, för att Gud först skapade mannen. "Adam" betyder nämligen jordvarelsen på hebreiska. Det är först senare som texten talar om "man och maninna", när det är två personer (1 Mos 2:23).Se även:
Män och kvinnor i Första Korintierbrevet
Jesus och kvinnan
Kvinnan i skapelseberättelsen

Team fråga prästen!