Historiska belägg för händelserna i Jesu liv

(2004-02-04 )

FrågaJag är troende och kommer alltid att fortsätta tro, men jag undrar en sak bara av nyfikenhets skull.
Jag känner människor som säger att Bibeln och Nya Testamentet bara är en saga....dom får säga det om dom väljer att inte tro och deras inställning kommer inte att hindra min tro, men jag undrar finns det historiska belägg för att till ex. Jesus födelse verkligen har inträffat? För att han verkligen har uppstått? För att alla hans mirakel verkligen inträffat? Finns det historiskt dokumentation för det som historiskt går att dokumentera? Att till ex. historiskt dokumentera jungfru födelsen blir nog svår, då måste man bara tro på det....

Tack!

Rosa

Svar


Det är av stor vikt för ens egen tro, men också gentemot människor som ser evangelierna som amsagor.

Givetvis är Jesu liv och gärningar inte dokumenterade som vi idag bevara händelser med kamera och recorder. Men tusentals människor blev ögonvittnen. De berättade för de första kristna vad de hade sett och hört. Undan för undan skrevs de olika berättelser ner, samlades, sattes något så när i historisk ordning och blev Nya Testamentet. Hela denna process skedde inför alla kristnas ögon och det saknas inte protester som ansåg vissa texter som förfalskningar. De kan man läsa hos kyrkofäderna. Sagoteorin fungerar alltså inte. Men man kan givetvis ifrågasätta innehållet, under m.m. Bibeln är dock en "insiderrapport" och därmed jävig.

Finns det utomstående icke-kristna dokument? - Det gör det, om än få.
a) Plinius d.y., var romersk landshövding omkring år 110 i Pisidien (Mindre Asien). Han frågar kejsaren Trajanus, hur han skall förfara med de kristna som vägrar kejsarkulten.
b) Tacitus, välkänd romersk historieskrivare och politiker c:a 55 - 120, skriver om Roms brand under kejsaren Nero och beskyller judarna som beskyller "kristianer". "Kristus, varifrån namnet (kristianer) kommer, har under Tiberius' regeringstid blivit avrättad genom landshövdingen Pontius Pilatus. Men den för ögonblicket kuvade vidskepelsen kommer fram igen, inte bara i Judeen, där den hade uppstått, utan även i Rom, dit alla råa och skamliga ting sammanströmmar och där de finner bifall." (Annales XV 44)
c) Suetonius, hög ämbetsman under kejsaren Trajanus omkring år120, berättar om oroligheter bland judar i Rom "på anstiftande av Chrestus". - Observera dock att både namnet och platsangivelsen är fel.
d) Flavius Josefus, född jude, historieskrivare i romersk tjänst 37 - 97, skriver i sitt verk 'Det judiska kriget': "Jesus, en vis människa, om man får kalla honom så ... gjorde uppseendeväckande verk ... dömd till döden på korset ... visade sig efter tre dagar ... de kristnas sekt finns ännu idag." Texten stämmer så bra, att den anses vara en kristen förfalskning.

Huvudkällan är och förblir alltså Nya Testamentet. Dess viktigare är det, att använda dess interna både text- och sakkriterier. Här kommer hela bibelforskningen med alla dess hjälpdiscipliner som bibelarkeologi, bibelgeografi m.fl. in. Ingen text är så genomforskat som Bibeln. Det avgörande är ändå den enskildes och hela kyrkans tro. Stämmer NT:s förkunnelse med de egna och de mångas erfarenheter?

Team fråga prästen!
HEM UPP

Fråga prästen    KATOLIK.nu