Abort, människovärde, homosexualitet och dödshjälp


2000-05-16

Fråga:Jag går omvårdnadsprogrammet och vi har nu fått ett grupparbete i etik. Vi i vår grupp har valt att arbeta med katolicism och er syn på vissa etiska frågor. Vi har däremot lite problem att finna alla svaren på uppgifterna som vi har fått. Nu undrar vi om ni skulle kunna hjälpa oss, vi hade blivit väldigt tacksamma.
Fråga ett: Om en flicka som har Dawns Syndrom skulle bli gravid, hur skulle man då göra?
Skulle barnet adopteras bort, eller skulle hon få ta abort? Det framgår inte i frågan om hon är gift.
Fråga två: Vilken är er syn på homosexualitet?
Fråga tre: Vad är er syn på personer med ett funktionshinder, psykisk sjukdom eller somatisk sjukdom. Har alla samma värde och ska alla ha samma hjälp och rättigheter?
Fråga fyra; Vad är er syn på dödshjälp, eutanasi?
Vi vore tacksamma om vi fick svar på dessa frågor, det behöver inte var långa svar, bara vi kan få svar på våra frågor så att vi kan göra en bra och intressant redovisning.

Tack på förhand Anna-Lena och mina medarbetare.

Svar:

Hej
Här har ni mina svar.
1. Om en flicka som har Dawns Syndrom skulle bli gravid, hur skulle man då göra?

Vi betraktar en person med Downs syndrom som lika mycket människa som en person utan.
Därför ser vi det som oetiskt att göra abort av ett barn med denna sjukdom. Sådana barn är till stor glädje. De är ofta enkla, spontana och tillgivna och har lätt för att visa sina känslor. Kort sagt de ger mycket och hjälper också de närstående att bli mera öppna t.ex. Det är därför fint om man kan behålla barnet i familjen snarare än att lämna bort det.

 

2 Vilken är er syn på homosexualitet?
Se på det som Katolska Kyrkans Katekes säger detta ämne: http://www.katoliknu.se/html/Homosexualitet.htm

 

3.Vad är er syn på personer med ett funktionshinder, psykisk sjukdom eller somatisk sjukdom. Har alla samma värde och ska alla ha samma hjälp och rättigheter?
Samma svar som i 1. Alla människor har lika värde inför Gud oavsett utvecklingsnivå, intelligens, handikapp, sjukdom, ålder etc. Detta beror på att vi tror att människan är Guds avbild och att hon därför har en andlig själ. Därför är hon inte bara materia och något som bedöms efter t.ex. arbetsförmåga och prestation. Hon har istället ett absolut evigt och okränkbart värde.

 

4. Vad är er syn på dödshjälp, eutanasi?

Katolska Kyrkans Katekes säger så här:

Eutanasi

2276 De som erfar att deras liv får sitt utrymme förminskat eller försvagat har rätt till särskild respekt. Sjuka eller handikappade personer skall få hjälp för att föra ett så normalt liv som möjligt.

2277 Vilka motiv eller medel som än åberopas eller används när det gäller direkt eutanasi innebär den ändå att man tar handikappades, sjukas eller döendes liv. Den är moraliskt oacceptabel.
Sålunda innebär en handling eller en underlåtelse som i sig själv eller i sin avsikt förorsakar döden för att ge smärtfrihet en form för dråp som allvarligt strider mot människans värdighet som person och vördnaden för Gud, hennes Skapare. Det felaktiga omdöme som man kan ha råkat ut för i god tro ändrar inte denna mordhandlings natur som alltid skall fördömas och avvisas.

2278 Att upphöra med mödosamma, farliga, extraordinära eller i förhållande till det förväntade resultatet orimliga medicinska insatser kan vara riktigt.
Här rör det sig om att vägra vara "terapeutiskt halsstarrig". Här är det inte fråga om att man dödar någon; man går med på att man inte kan hejda döden. Beslut bör fattas av patienten om han har kompetens och förmåga därtill, eller av dem som har laglig rättighet till det. Patientens förnuftsstyrda vilja och legitima intressen skall alltid respekteras.

2279 även om döden anses vara omedelbart förestående, så har man inte rätt att avbryta den vård man är skyldig den sjuka personen. Bruket av smärtstillande medel för att lindra den döendes lidanden även om man därmed riskerar att förkorta patientens liv kan stå i överensstämmelse med den mänskliga värdigheten om döden inte är något som planeras, vare sig som mål eller som medel, utan bara något som man förutser och uthärdar som något oundvikligt. Den lindrande (palliativa) vården är en alldeles särskild form för osjälvisk kärlek.
Därför skall den uppmuntras.

Se även:

2. VåRD I DöDENS VäNTRUM
"Människovärdet vid livets gränser"
av Erwin Bischofberger.

Ni kan bl.a. läsa vad norska katolska kyrkan säger om eutanasi: http://www.katolsk.no/artikler/eutana2.htm


Team fråga prästen!