Frågor om kyrkohistoria

Skriva fråga/frågor

Vad betyder ordet katolsk?(2015-04-19)

Jag undrar vad motreformationen är? (2011-07-29)

Jag undrar vad klostren under Medeltiden spelade för roll inom sjukvården? (2010-12-26)

Varför fick Luthers protester mot den katolska kyrkan fick så stor genomslagskraft i Europa under 1500-talet? (2010-12-26)

Varför har den kristna läran försvagats i protestantiska länder? (2010-11-30)

Vilka de faktorer som ligger bakom att kristendomen successivt fått mindre inflytande i Västeuropa? (2010-11-17)

Vad det finns för skillnader mellan kyrkorna i Europa under medeltiden? (2010-11-17)

Är det sannt att vår tideräkning inte stämmer om vi utgår från Jesu födelse: Jesus 4 år tidigare. (2010-03-23)

Hur har katolicismen och protestantismen påverkats av utvecklingen i världen sedan 1500-talet?(2010-03-11)

Varför påven är kyrkans högsta ledare än idag(2010-02-18)

övergång från katolicism till protestantism(2006-10-15)

Ikoners betydelse för kristna i olika situationer?(2005-06-02)

Den Katolska och Ortodoxa kyrkans ursprung?(2003-03-16)

Hur kunde de religiösa ledarna i medeltidens Europa egentligen ha så stort inflytande att de kunde utmana t.o.m. de tysk-romerska kejsarna? (2003-02-09)

Katolska kyrkans splittring på senmedeltiden!(2003-01-25)

Munkväsendet Hur blir man munk? mm (2002-10-09)

Jag undrar om kyrkans betydelse i medeltiden...alltså vad den hade för betydelse då?? (2002-12-06)

Kan du ge mig lite fakta om medeltidakorstågen? (2002-10-26)

Frågor om judendomen/kristendomen (2002-10-26)

Jag har hört talas om att katoliker ska haförföljts i Sverige under 1930-talet Vet ni något omhur dessa förföljelser yttrade sig? (2002-10-23)

Sex frågor till en katolsk präst (2002-10-11)

Jag undrar varför reformationen på 1500-taletgav kapitalisterna ett försprång i de protestantiskaländerna, hur kan den katolska kyrkan ha hämmat denna utveckling?(2002-09-10)

är det skillnad på kyrkomöten? (2002-07-23)

I en ett annat svar skrev du att kristendomensplittrades på grund av kulturella,nationella och politiskaskäl. Vilka är dessa skäl? (2002-02-13)

När byggdes den första kyrkan? (2002-02-08)

När / varför kom kristendomen? (2002-02-08)

Varför heter det kyrka? (2002-02-08)

Vad anser den katolska kyrkan idag om inkvisitionen iallmänhet och den spanska i synnerhet? (2001-07-14)

Reformationen i Tyskland 1517-1555, hur gick den tilli relation till samhälle och politiska relationer? (2001-03-23)

Vad kan man säga om det faktum att vissa påvarförr hade älskarinnor (2001-03-15)

Vad tycker den Katolska Kyrkan idag omförföljelserna den Katolska Kyrkan gjorde mot judar, protestanteretc? (2001-02-15)

Varför växte sig antisemitismen så starkti den Katolska Kyrkan (2001-02-15)

Vad tycker ni om påvar som Sixtus IV och AlexanderVI som bara var intresserade av världslig makt, pengar och dennavärldens njutningar? (2001-02-15)

Hur kom den kristna tron till Sverige (2001-02-15)

Vilka svårigheter stötte de förstakristendomsförespråkarna på (2001-02-15)

Fanns det något som underlättadekristendomens spridning (2001-02-15)

När och hur uppstog de Ortodoxa och Protestantiskakyrkorna (2001-02-15)

Hur kommer det sej att katolicismen var grymmast påatt sprida Kristi budskap genom historien med sina inkvistationer ochkorståg. (2000-12-10)

Hur har kristendomen spridit sig genom tiderna,från allra första början tills nu? (2000-12-10)

Allt om den protestantiska kyrkan(högtider,historia ,när religionen började, synen på gudmm.mm) hoppas att ni kan hjälpa mig? (2000-11-05)

Hur och när kom Kristendomen till Sverige ? 2000-06-05

Hur skiljer sig Kristendomen i olika länder? (2000-06-05)

Vilken roll spelade katolska kyrkan undermedeltiden? (2000-07-01)

När drottning Kristina abdikerade hurreagerade Vatikanen på hennes "tilltag"? (2000-06-05)

Har katolicismen förändrats någotunder historiens lopp? (2000-05-04)

Jag undrar vem det var som grundade den katolskakyrkan. 2000-04-25

Varför kristendomen delades i en ortodox och enkatolsk riktning (1999-12-12)

Vilka är de viktigaste milstolparna i katolskakyrkans historia? (1999-11-25)

Hur och när kom Kristendomen till Sverige?Hur skiljer sig Kristendomen i olika länder? (1999-09-13)

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster