Frimurare 2


2001-05-17

Fråga:

Hej fader Daniel.
Jag tänkte att detta också skulle kunna intressera:
Ur encyklikan "Praeclara Gratulationis Publicae" och publicerades den 20/6 1894.
av Påven Leo XIII (1878-1903)

"En annan stor fara hotar enheten från den sekt, som kallas frimurarnas, och som sedan länge hemskt tynger i synnerhet på de katolska nationerna. Gynnade av de förvirrade tidsförhållandena och stolt höjande sig i följd av sin makt, sina medel och sin framgång, uppbjuder de sitt yttersta för att befästa och oupphörligt vidare utbreda sitt herravälde. Ur sina gömslen och smygvrår har denna sekt redan mitt i städerna kommit fram i dagens ljus, ja, liksom för att utmana Gud, uppslagit sitt säte i denna stad, medelpunkten för den katolska världen. Det sorgligaste i denna fråga är: varhän den än sätter sin fot, tränger den in i alla samhällslager och blandar sig i alla statsinrättningar för att till sist få allt i sin hand och föra det beroende av sig. Detta är ett högst sorgligt faktum. Ty denna sekts förkastliga grundsatser och dess gudlösa planer är bekanta för hela världen. Under före vändningen att försvara de allmänna människorättigheterna och förnya det borgerliga samhället, angriper den kristendomen, förkastar den gudomliga uppenbarelsen, hånar fromhetsövningar, de gudomliga sakramenten och allt heligt såsom villfarelse. äktenskapet, familjen, ungdomens uppfostran, den enskilda och den allmänna undervisningen söker den beröva deras kristliga karaktär och därmed rycka all vördnad för mänsklig och gudomlig auktoritet ur folkens hjärtan. Vidare lär denna sekt, att människan skall vörda naturen och endast från hennes grundsatser hämta rättesnöret för all sanning, sedlighet och rättfärdighet. På detta sätt måste uppenbarligen människan återfalla i mer eller mindre hedniska seder och vanor, som till följd av vår tids så mycket ökade retelser endast skola bli ännu mer tygellösa. Ehuru vi redan förut vid ett annat tillfälle, på det eftertryckligaste ha talat därom, så gör oss dock den apostoliska vaksamheten till plikt att komma tillbaka till densamma och oupphörligt inskärpa att vid en så stor fara ingen åtgärd är nog verksam för att göra en ännu verksammare överflödig. Må Gud nådigt förhindra det brottsliga företaget! Må det kristna folket äntligen veta och förstå, att denna sekts ovärdiga ok en gång måste avskakas; må de folk mest arbeta på att avskaka det, dom därav hårdast tryckas, italienarna och fransmännen. Med vilka vapen, på vilket sätt de säkrast skall nå sitt mål, detta ha vi själva redan visat. Segern är även otvivelaktig för envar, som tror på den gudomlige anföraren, vilken sagt ordet: "Jag har besegrat världen"".

Jag känner över huvud taget inte igen mig i det innehåll som beskrivs och de åsikter som tillskrivs frimureriet.(...)

Frimurare har ända in på 1900-talet inte bemött kritik utan svarat med tystnad vilket gjort att andra än frimurare kunnat beskriva vad som "egentligen" försiggår. Under historien har det kommit ett antal "förrädarskrifter" d.v.s. avhoppade frimurare har avslöjat innehållet i frimureriet, och det är dessa som stor del av den katolska kyrkan bygger sin kritik på, om jag fattat rätt. Det är inte säkert att dessa valt att korrekt avslöja frimureriet. (...)

Om jag inte känner igen mig i katolska kyrkans beskrivning av frimureriet vilket är grunden för fördömandet, föreligger då egentligen någon motsättning i att vara katolik och frimurare?

Internationellt krävs för inträde i de tre första graderna att du tillhör någon av bokreligionerna. Därefter finns ett antal påbyggnadssystem med varierande antal grader. Dessa förutsätter dock kristen tro. De uppstod när katolska engelska frimurare flydde till Frankrike och började utveckla frimureriet där (innan den första bullan kom). De franska adelsmännen som vid den här tiden var den största delen av frimurarna gillade inte att bara vara frimurare (ett handens yrke!) så de s.k. höggradssystem uppstod där man tog upp den riddarromantik som svepte genom samhället under den här tiden. (...) I Sverige (och Norden +delar av Tyskland) gäller att bara kristna kan inträda som frimurare, att hela systemet från grad 1 till 11 är sammanhållet och kristet. De 3 lägre graderna har en något mer kristen framtoning än internationellt.

För svenska förhållanden ligger in intressant paradox i katolska kyrkans påstående, att frimureriet är konspiratoriskt mot kyrka och stat: De svenska kungarna har också varit stormästare för frimurarorden - skulle man konspirera mot sig själv? Det är helt riktigt att frimurarna tillhör den övre medelklassen och den lägre överklassen så i teorin skulle detta nätverk kunna utnyttjas. De facto är vänskapskorruption förbjudet i orden, man får inte diskutera politik eller religiösa tvistefrågor. Frimureriet är en "sedelärande skola", i Sverige fast byggd på kristen grund - inget annat.
Med vänliga hälsningar

Bengt

Vi har utelämnat vissa partier av texten och har då indikerat detta med (...)

Svar

Bäste Bengt

Jag har bett en annan präst i Stiftet hjälpa mig med svaret. Det kanske tar ett par dagar. Men bara kort nu:
Vad jag förstår vilar frimurarordens ideologi - eller skall vi kalla den filosofi eller teologi - på deism och gnosticism vilka båda är oförenliga med den katolska tron.

Relationen mellan frimurarna och Katolska kyrkan i Sverige är under utredning. Vi väntar därför på ett svar från Biskopsämbetet.

Det som finns på min hemsida om frimureriet refererar mest till frimurarloger i andra länder. Det lär väl vara så att dessa logers filosofi skiljer sig från den svenska. Därför kanske du inte känner dig hemma med materialet?

Team fråga prästen!

Denna brevväxling med Msgr. Cavallins svar fortsätter på:
Frimurare 3