Fundamentalism

(2002-03-16)

Fråga

Jag undrar vad en fundamentalist är. Hur skulle du beskriva kristen fundamentalism inom politiken?
Jamila

Svar

Hej
Här är svar från pater Rainer Carls hos Jesuiterna i Stockholm
Ordet "fundamentalist" användes i början som ett hedersord i betydelsen "att ta det grundläggande resp väsentliga (i tron) på allvar".
En fundamentalist var alltså en kristen, som hela tiden gick tillbaka till de mest fundamentala sanningar i sin tro, t ex att Gud är treenig, att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa, att bibeln innehåller Guds oförfalskade ord osv. Men eftersom de som kallade sig "fundamentalister" huvudsakligen fanns i frireligiösa gemenskaper, menade man också att det hörde till de väsentliga sanningar inom den kristna tro, t ex att varje enskilt ord i bibeln är Guds ord. Man var alltså för det mesta en bokstavstrogen bibelfundamentalist. Visserligen tillät man sig själv en rad vågade tolkningar av det bibliska budskapet, visserligen påstod man mycket som bibelns budskap, utan att man vid en närmare granskning av texten kunde finna belägg för det.
Men allt som allt är en fundamentalist ursprungligen en troende kristen, som accepterar bibelns alla ord som ren sanning. Detta begrepp "fundamentalist" kom snart att utvidgas till att gälla även en jude eller muslim, som läser den hebreiska bibeln resp koranen på samma sätt. Eftersom detta sätt att bedöma situationen är helt konservativ (bevarande = konserverande), finns det inte utrymme för, att något som sagts eller skrivits vid en tidpunkt kan några århundraden senare behöva en omtolkning av uttryckssättet och innehåll. En fundamentalist inom politiken är alltså någon som bygger sina politiska åsikter på ordalydelsen av t ex ett partiprogram el dyl. Så finns det fundamentalister bland marxister, som fortfarande menar att också idag Marx' Das Kapital innehåller den rena sanningen om politisk-ekonomiska förhållanden. De beaktar alltså inte, att samhällsskicket och det ekonomiska läget har förändrats och att den förflutna historiens händelser inom det marxistiska lägret måste tvinga oss till en omprövning. En kristen fundamentalist skulle alltså vara någon, som utgår från bibeln eller vissa kristna (ofta obestyrkta) "dogmer" för att använda dessa till grund för sitt politiska program.

Team fråga prästen!