Helgonförklaring

2001-02-24


Fråga

Hej

Jag fick brev från dig igår om hur kanonisation går till. Tack.
Nu undrar jag

1.   Hur går själva ceremonin till vid saligförklarning respektive helgonförklaring
2.   Hur går en helgonförklaring till

TACK
- Monika -


Svar

Hur går själva ceremonin till vid saligförklarning respektive helgonförklaring


För att en person helgonförklaras måste en process genomföras, som består av flera steg:

1.  en ansökan om öppnandet av processen lämnas in till den Heliga Stolen av det stift där vederbörande dog

2.  när ansökan godkänns av påven kan processen inledas och då kallas den människan för "Guds tjänare"

3.  det stift som driver processen inrättar en tribunal som skall förhöra vittnena, dvs människor som har känt Guds tjänare personligen eller genom andras berättelser; när materialet har samlats, utarbetas en redovisning om Guds tjänares liv, som omfattar en biografi och en beskrivning (belagd genom vittnesbörden) om hur Guds tjänare har utövat de kristna dygderna på ett heroiskt sätt; denna redovisning - som kallas "Positio super virtutum" - tillsammans med alla vittnesbörd och Guds tjänares alla skrifter - såväl publicerade som brev och dylikt - skickas det till den Heliga Stolen (Kongregation för Helgonförklaringsprocesser)

4.  Kongregationen prövar då materialet i två separata processer, en för dygderna och en för skrifterna; när det är klart att skrifterna inte innehåller något emot den katolska tros- och sedesläran och att Guds tjänare har övat dygderna på ett heroiskt sätt, utfärdar påven ett dokument som kallas "Dekret om det heroiska utövandet av dygderna" och vederbörande kallas numera "Vördnadsvärd Guds tjänare"; dvs Kyrkan anser att den personen kan framställas som en förebild för alla kristna, men ännu får hon inte tilldelas offentlig kult

5.  nu vill Kyrkan att Gud visar på ett påtagligt sätt - genom ett under - att han vill att Guds tjänare betraktas som helig; en ny process genomförs för att granska det bevismaterial som bör ha lämnats in angående ett sådant mirakel (vanligtvis handlar det om en helbrägdagörelse, dvs ett dokumenterat plötsligt tillfrisknande från en dokumenterad allvarlig sjukdom som enligt läkarnas intyg inte kan förklaras på ett vetenskapligt sätt); ett teolog-råd granskar också frågan om detta mirakel verkligen kan tillskrivas vederbörandes förbön; har allt detta positivt besvarats, så utfärdar påven en ny dekret som fastställer att ett mirakel har sket som kan tillskrivas den personens förbön. Efter allt detta står vägen fri för en saligförklaring, men det tillkommer påven att fastställa om den personen skall i själva verket saligförklaras och när eller ej skall saligförklaras ( t ex därför att man anser det olämpligt p g a yttre omständigheter: det dröjde t ex flera år efter att ett mirakel genom Pius IX's förbön hade erkänts tills han blev saligförklarad. )

6.  en salig kan vördas offentligt i de stift där han/hon har verkat eller som på något sätt ha en viss anknytning till honom/henne

7.  för att en salig helgonförklaras krävs det en ny process - lik den första - angående ett mirakel som bör ha ägt rum efter saligförklaringen. är man helgonförklarad, så kan vederbörande vördas offentligt över hela världen.


Hur går en helgonförklaring till


Här har du själva ordningen för mässan då en saligförklaring eller helgonförklaring sker.

Saligförklaringens och helgonförklaringens liturgiska rit följer nedanstående ordning:

Introduktionen som består av ingångspsalm, celebrantens hälsningsord och bön om förlåtelse.
I slutet på botakten infogas saligförklaringens rit som förutser en anhållan om saligförklaring.


Team fråga prästen!