Skillnader och likheter mellan islam och katolska tron


2003-12-04

Fråga

hej jag arbetar om krista och vi fick jämföra med någon annan rikting eller religion och jag valde islam vad är det för skillnader och vad finns det för likheter mellan islam och katolska tron

amira

Hej

LIKHETERNA:

- vi tror på en enda Gud (Allah)
- som är skapare av himmel och jord och allt levande, andliga varelser (änglar) och de levande varelserna på jorden, växter, djur, människor.
- som har velat uppenbara sig för oss människor genom sina heliga profeter:

De namn som står utan parentes är namnen i Bibeln. De som står inom parentes är motsvarande namn i Koranen. Abraham – Lot (lut—Isak (ishàq - Ismael (ismail) —Jakob (yaqub) och Josef (yusuf) —Mose —David (dawd);—Salomo (sulayman; —Elia (ilyas; —Elisha (alyasa; —Jona (yunus); —Jakob (ayyùb); - Jesus (issa)- Muhammed för muslimerna

- Denne Gud har velat ge oss heliga skrifter genom dessa profeter: Bibeln för katolikerna, Koranen för muslimerna.
- Både Bibeln och Koranen handlar om patriarkerna och profeterna.
- Gud har genom profeterna givit oss människor sin lag att hålla oss efter.
- Gud har givit oss heliga högtider att hålla.
- Gud har givit oss i uppdrag att bekänna honom den ende Guden inför världen. Han har givit oss fastan, bönen, allmosan och pilgrimsfärden för att kunna följa Hans väg bättre.

- Gud dömer människorna efter deras gärningar, med paradis eller helvete.

SKILLNADER

Det finns olika syn på hur vi skall förstå Gud:
Vi katoliker tror att Gud är en, men att han har tre sätt att relatera till människan och världen. Vi menar att dessa tre sidor hos Gud inte skall förstås som tre gudar (som islam felaktigt menar att vi tror) även om deras namn kan ge upphov till en sådan tolkning. Fadern, Sonen och Anden. Dessa tre tycker jag man skulle kunna säga kan jämföras med de olika 99 namnen hos Gud som finns inom islam. Varje namn står för en egenskap; t.ex. den Barmhärtige, den Allsmäktige. De tre personerna i den ende Guden för katolikerna visar oss också olika egenskaper hos Gud; Skaparen, Frälsaren och Heliggöraren.

Synen på Bibeln skiljer sig mellan islam och katolicism:

Vi menar att Bibeln har bevarats intakt och oförändrad fram till idag. Islam menar att den har ändrats av judarna och de kristna.

Synen på Jesus:

För katolikerna är han Guds Son som blivit människa. Han är därför både Gud och människa. Hans jag eller person är Gud själv: Sonen, den andra personen i Gud, medan hans kropp och psyke är mänskligt. Han har både en gudomlig och en mänsklig vilja. Katolikerna tror Jesus blev dödad och att han sedan uppstod efter tre dagar och visade sig under 40 dagar för sina lärjungar och att han sedan uppsteg till himlen på Guds högra sida och sände sin Ande till de troende.

Katolikerna tror att Jesus skall komma tillbaka vid tidens slut och döma levande och döda.

Katolikerna tror att Jesus frälser oss människor från arvsynden och den personliga synden och att denna frälsning är nödvändig för att få evigt liv eftersom det eviga livet förlorades då Adam och Eva syndade mot Gud genom olydnad mot hans lag.

Vi katoliker tror att denna frälsning bara kan ges genom Jesus för han är Gud som har velat dö och ge sitt liv för oss och genom sitt blod sona våra synder.

Synen på Kyrkan:

Katolikerna tror att Gud genom Jesus har givit oss sakrament, dvs heliga handlingar som vi skall utföra och så få del av Guds nåd, frälsning och hjälp genom att Han blir närvarande i oss och mitt ibland oss då vi firar dem: dopet, konfirmationen, mässan, bikten, äktenskapet, prästvigningen, sjukas smörjelse.

Team fråga prästen