Om de tio budorden i Islam


2005-01-24

Fråga

Hej

Jag undrar hur de tio buden i Bibeln förhåller sig till Koranen? är det samma innehåll eller skiljer budorden och synen på dem sig åt mellan kristna och muslimer?

Benny

Svar

Hej

Jag har bett om hjälp med svar av Ferro Mehmedovic som själv tidigare var muslim och nu är pastor i Hyllieparkskyrkan i Malmö.

"De tio budorden återges inte i koranen.

Det finns ett ställe i koranen där man på ett explicit sätt nämner de tio budorden: Al-A'raf 7:145 ”Och vi gav honom föreskrifter om allt (inristade) på (lagens) tavlor med förmaningar och utförliga förklaringar i alla ämnen. Och (Vi sade:) ”Håll med kraft fast vid allt detta och befall ditt folk att (i varje läge) välja den bästa (av de vägar som anvisas där).”

Något mer utförlig förklaring i vad dessa föreskrifter handlade om nämns inte. Anledningen till detta kan vara följande:

På många ställen i koranen läser vi att den inte kom för att upphäva eller korrigera bibeln utan för att bekräfta den. Ett typiskt sådant påstående är Sura Al Ma'idah 5:48; ”(Muhammed!) Vi har uppenbarat Koranen för dig med sanningen, som bekräftar det som består av (äldre tiders) uppenbarade Skrifter och vars uppgift det är att vaka över det.” Samma tanke om bekräftelse utrycks också i Sura 2:136; 3:3-4 och 5:48.

Koranen gör aldrig några anspråk på att stå för sig själv, isolerad från andra uppenbarelser som Mose lag, profeterna, psalmerna och evangeliet. Den anser sig själv istället som att vara en i raden av alla dessa uppenbarelser. Den ser sig själv som den sista och slutgiltiga uppenbarelsen som bygger på alla de tidigare uppenbarelserna.

Enligt det vi kan läsa i koranen kan vi se att Muhammed, åtminstone till en början, verkade tro att hans uppenbarelser var helt och hållet i linje med bibelns innehåll. Om detta var fallet leder det oss till slutsatsen att han kan ha tänkt sig att hans efterföljare skulle tro både bibeln och koranen. Man kan se denna uppfattning i Sura Al-Ma'idah 5:68 ”Säg: Ni står inte på (fast) grund, efterföljare av äldre tiders uppenbarelser, så länge ni inte (i allt) följer Tora och Evangeliet liksom det som er Herre (nu) har uppenbarat för er”.

Således inkluderades de tio budorden i islams skrifttradition och var tänkta att efterföljas. Så småningom när Muhammed började stärka sin position som militär och politisk ledare och bröt sin relation med judarna, infördes ändringar som även gällde de tio budorden. T.ex. firade den muslimska församlingen sin ”sabbat” på fredagen istället för lördagen som judarna gjorde. Söndagen var de kristnas dag.

För att kringgå problematiken kring de olikheter som finns mellan koranens och bibelns budskap och innehåll, anklagar muslimerna idag både kristna och judar för att ha förändrat bibeln. Man menar att det är anledningen till varför de skiljer sig åt. När det gäller bibelns tio budord uppfattar man dem som både genuina och värdefulla. Det man dock också menar är att de är bundna till en kontext och till ett folk i en viss tid, vilket innebär att muslimerna bör vända sig till koranen när de behöver etisk eller andlig vägledning.

Som sammanfattning kan man säga att muslimerna tror på de tio budorden eftersom de återfinns i bibeln som utgör själva grunden för koranen. Det är dock koranen som är ”bindande” att efterfölja, eftersom Mose lag inte är av universell karaktär som koranen är. Dessutom är bibeln enligt islam inte pålitlig i alla sina påståenden eftersom den är ”förändrad”.

De tio budorden är däremot implicita i koranens budskap och appliceringes genom Shari'a lagen som i vissa fall är komplicerad att tillämpa. Konsekvensen för brottet mot dessa bud är dock annorlunda än den vi finner inom den kristna tron."

Team fråga prästen!