Kunde islams profet Muhammed läsa och skriva eller inte?


7 mars 2005

Fråga

Hej

Jag respekterar fullt ut om alla inte tror att Islam är den sanna religionen, men en grej hittade jag dock på fragaprasten.nu som inte stämmer:

"Detta kan betyda att Muhammed inte själv har läst Bibeln utan att han bara hade fått andrahandsinformation om den. Sedan har han skrivit ner det han kommit ihåg, och gjort det enligt sin egen tolkning." (Islams Gud )

Muhammed (fvmh) kunde varken läsa eller skriva.

I övrigt verkar er sida har en betydligt liberalare attityd till Islam än många andra kristna sidor, faktiskt. Det är bra. Sen är det bra att ni inte (som jag tolkar det) ställer er bakom Bushs politik.

/Abdullah

Svar

Hej

Du skriver att "Muhammed (fvmh) varken kunde läsa eller skriva".

Uppfattningen om att Muhammed inte kunde läsa och skriva grundar sig, som jag förstår, på Koranens sura 7.157 men denna sura borde som jag förstår det mera korrekt översättas på ett sådant sätt att det inte betyder att Muhammed inte kunde läsa och skriva:

I sura 7.157 tolkas adjektivet ummi av muslimska auktoriteter på ett sådant sätt att det avser Muhammed.

Då menar man som bekant att ummi betyder illitterat (olärd i Bernströms svenska översättning (*)som han i fotnoten förklarar betyder icke läs- och skrivkunnig). Man argumenterar att ordet betyder ”icke läs- och skrivkunnig” genom att hänvisa till sura 2.78 där ordet används i pluralis om dem som ”inte känner till boken” ummiyyiun ("utan kunskap om Skriften" enligt Bernström.

Men sedan gör man ett antagande som inte baserar sig på korantexten, nämligen att de inte kände till boken för att de inte kunde läsa och skriva. Så står det dock alltså inte. Om man däremot läser versen utan en förutbestämd mening om vad den skall betyda är den mer självklara betydelsen att det handlar om folk som inte äger några heliga skrifter. Denna betydelse av adjektivet ummi stämmer väl överens med andra ställen i koranen där det används i sin pluralform (ummiyyiun) [3.20, 62.2]. I sura 3.20 talas det om judarna och de andra folken som är ”okunniga” ummiyyiun.

Bernström översätter med ”de okunniga” och skriver i fotnoten att det enligt Razi syftar på folk som inte har tagit emot uppenbarad skrift. och den sista talas det om Muhammed.

62.2 översätter Bernström ”Det är han som har sänt sitt Sändebud till de olärda ur deras egna led för att framföra Hans budskap till dem…”.

I Bernströms fotnot står det att ”uttrycket ”de olärda” (ummiyyiun) betecknar ett folk eller en grupp som inte haft en uppenbarad Skrift att stödja sig på.” Sedan säger han att ”omnämnandet av Profeten som en man ”ur deras egna led” framhäver i detta sammanhang det faktum att han också var olärd i ordets primära betydelse, dvs. varken läs- eller skrivkunnig”. Men den omedelbara betydelse som texten ger om man inte har den förutbestämda meningen att Muhammed inte kunde läsa och skriva blir snarare att Muhammed också tillhörde dem som inte hade någon helig skrift. Det finns ingenting i denna sura som tyder på att betydelsen av ordet ummiyyiun förändrar sig när syftar på gäller Muhammed. Dels upprepas ju inte adjektivet i sin singularform när det talas om honom, vilket eventuellt kunde ha varit ett skäl för dem som redan har sin tro på Muhammed klar för sig att ge det en annan innebörd; ”icke skriv- och läskunnig”. Men framförallt gör varje språks semantiska regler att om en person inkluderas i en grupp personer som beskrivs med ett visst adjektiv så menas det att den personen också karaktäriseras av detta adjektiv. Att det sedan står förtydligat att Muhammed är ”ur deras egna led” förstärker ytterligare att texten avser att mena att han också var som dem: utan ”uppenbarad Skrift”.

För den oinitierade läsaren kan detta te sig rätt oväsentligt, men det är i själva verket en av grundstenarna i den muslimska teologins tankebyggnad. Med tesen att Muhammed inte kunde läsa och skriva blir slutsatsen nämligen att Koranen måste ha tillkommit på ett mirakulöst sätt: kommit direkt från Allah utan inblandning av människohand.

En andra slutsats muslimsk teologi drar är att de ställen i Koranen som handlar om sådant som beskrivs i Bibeln inte kan ha kommit från den kunskap Muhammed kan ha haft om Bibeln eller om utombibliska (Talmud) eller apokryfiska böcker, utan direkt från Allah.

Team fråga prästen!


Se våra andra artiklar om Koranens källor:

Islams Gud
Islam och Muhammed
Islams källor

Korancitaten är från:

Koranen i svensk översättning av Knut Bernström
Proprius förlag, Stockholm 2002.