En jämförelse mellan "Fader vår" och "första Suran" i Koranen


2002-11-10

Fråga

Hejsan!

Jag heter Bekim och tackar för att ni tog er tid att svara på min förra mail. just nu har jag en annan fråga som ni kanske har svaret på.
Jag vet inte hur mycket ni kan om islam, men min fråga är:
Vad är skillnader, och vad har de gemensamt "Fader vår" och "första Suran" i Koranen?
Jag skulle bli jätte tacksam om ni kunde svara på denna frågan.

Med vänliga hälsningar
Bekim

Svar

Hej

Det finns ganska många likheter. Här nedan har du de båda texterna. Efter dem kommer en enkel jämförelse av likheter man kan se vid första anblick.

EVANGELIET ENLIGT MATTEUS 6:9-13 HERRENS BöN (FADER VåR)
 • 9 Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat.
  10. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
  11. Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.
  12. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
  13. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
FöRSTA SURAN AL-FATIHAH (INGRESSEN)
 • 1. l GUDS, DEN NåDERIKES, DEN BARMHäRTIGES NAMN!
  2. Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre,
  3. den Nåderike, den Barmhärtige,
  4. som alls-mäktig råder över Domens dag!
  5. Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp.
  6. Led oss på den raka vägen -
  7. den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!Här nedan är de verser i Bibeln respektive Koranen som har något gemensamt ställda bredvid varandra.


Attributet fader beskriver bl.a. Gud som god, nådig, mild, barmhärtig mm.
 • 9 Vår fader,
 • l GUDS, DEN NåDERIKES
  3. den Nåderike, den Barmhärtige,

Namnet nämns i båda texterna.
 • Låt ditt namn bli helgat.
 • DEN BARMHäRTIGES NAMN!

"Fader du som är i himlen" säger att Gud är skapare och livgivare till alla varelser, en Fader är också Herre. Himmelen beskriver Guds transcendens, men säger också något om att Gud orsak till allt, det absoluta varat som är varje varelses och tings ursprung.
 • Fader
 • 2. världarnas Herre,

Att Guds vilja sker betyder att han är allsmäktig. Guds vilja sker alltid i världen, men den kan förverkligas mera i våra liv om vi säger ja till den. Vi kan nämligen förhindra att den sker med oss om vi säger nej till Gud. Då har vi redan dömts av våra egna handlingar. Domen finns både i kristendom och islam och de som inte har gjort Guds vilja döms negativt (bestraffas), medan de som har gjort den döms positivt (belönas).
 • 10 Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
 • 4. som alls-mäktig råder över Domens dag!

Brödet innefattar alla Guds gåvor; allt det som människan behöver för sitt liv på jorden.
 • 11. Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.
 • 7 den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor;

Att Guds vilja sker med våra liv betyder att han leder oss på sin väg, den väg han har valt för våra liv.
 • Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
 • 6. Led oss på den raka vägen 7. den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor

Att Gud beskyddar oss är det samma som att han ger oss hjälp. I Bibeln kallas Gud för vår hjälpare vilket innebär människans räddare i nöd.
 • 13. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
 • 5. Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp.

Att inte räddas från det onda kan man nog säga är som att drabbas av Guds vrede.
 • 13 utan rädda oss från det onda.
 • inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!

Vi drabbas av det onda om vi går vilse.
 • 13. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
 • 7 och inte de som har gått vilse!
I suran "Al Fatihah" finns inga ord om förlåtelse som i "Fader vår". Det talas om dem som har gjort fel, men det sägs inte att vi skall förlåta dem, inte heller att Gud gör det. Det konstateras bara att de "drabbats av [Guds] vrede" och att de "har gått vilse".
 • 12. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
 • inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!
Omedelbart efter "Fader vår" ger Jesus en förklaring till verserna 12 och 13 där han talar om förlåtelse och räddning från ondskan:
Det verkar betyda att i "Fader vår" förutsättningen för att inte falla i frestelse och drabbas av det onda, är att vi förlåter dem som gör oss illa.
En annan skillnad är mera strukturell:

"Fader vår" står inte som introduktion till hela Bibeln som Sura 1 står som introduktion till Koranen. "Denna Sura kallas också Fatihat al-Kitab ("Ingressen till Skriften")", som Muhammed Knut Bernström uttrycker det i sin kommentar till sin Koranöversättning till svenska.

Han skriver också att den kallas: "Umm al-Kitab ("Skriftens moder", dvs. som ger det väsentliga av dess innehåll", och "Asas al-Qur'an ("Koranens grundval")".
"Fader vår" sammanfattar den kristna bönen. Därmed innehåller den också den kristna läran implicit enligt principen "lex orandi lex credendi" som innebär att läran som uttrycks i kyrkans bön är kyrkans lära. Däremot kan man inte säga att "Fader vår" är en sammanfattning av den kristna läran eftersom den är en bön och inte en trosbekännelse.
Enligt Bernström är "Al-Fatihah" också en bön: "denna sura har formen av en bön, som skall begrundas av den troende och läsas om och om igen.".

Team fråga prästen!