Jehovas vittnen


1999-12-28

Fråga:


Jag undrar om du lite kort skulle kunna förklara för mig varför jag ska tro på den katolska kyrkans lära och inte Jehovas Vittnen. De verkar ha bibliska svar på alla frågor.
mvh
Anonym

Svar

Det finns naturligtvis många skäl för detta enligt vårt sätt att se. Jag skall därför ge dig de mest grundläggande skälen.
Det första gäller bibelsynen. Frågan är vem som har rätt att tolka Bibeln och på samma gång säga att tolkningen är den sanna kristna tolkningen. Man kan nämligen tolka så gott som varje vers i Bibeln på många olika och ibland helt motstridiga sätt.
Vårt svar blir då att det faktiskt var Katolska Kyrkan som fastställde vilka böcker i Bibeln som skulle betraktas som inspirerade i den meningen att de tillhörde den Gudomliga Uppenbarelsen. Under de sex första århundradena rådde det nämligen olika uppfattningar om vilka böcker som skulle tillhöra Bibelns kanon; dvs som var inspirerade. Så småningom kom man i de olika stiften i olika delar av världen i den katolska (=världsvida) Kyrkan (som var den enda som fanns då) fram till en enhetlig uppfattning om vilka böcker som skulle finnas med i Bibeln. Vissa skrifter betraktades som icke inspirerade eftersom de framställde läror som olika heretiska sekter trodde på. Det var just i förhållande till dessa sekter som Kyrkan betraktade sig som katolsk (världsvid), medan sekterna var små begränsade uppsplittringar (heresier).

Bibeln är alltså Kyrkans officiella Bok i vilken Kyrkans tro finns återgiven. Kyrkan fanns faktiskt före Bibeln i den form vi har den i dag; Gamla Testamentet med de deuterokanoniska skrifterna som ursprungligen var skrivna på grekiska (se Bibel 2000) samt Nya Testamentet. Det var ju Kyrkan som innefattade dessa böcker i Bibeln, som jag sa ovan. Det var också olika representanter för Kyrkan; biskopar (apostlar) och evangelister, som skrev de olika böckerna i NT. Om nu Kyrkan har satt ihop och också skrivit betydande delar av Bibeln så måste det vara Kyrkan som har uppgiften att utlägga Bibelns budskap enligt den tro som Kyrkan ville utrycka i skrift när Bibeln, främst NT, skrevs. Bibeln har alltså inte ett budskap som är fristående från Kyrkans tro, utan utrycker Kyrkans tro. Det kan jämföras med Sveriges Rikes Lag. Vem har den officiella uppgiften att utlägga den riktiga meningen av lagtexten? - Högsta Domstolen. Det är ju en lagtext som har skrivits på uppdrag av Svenska Staten. Och lagarna skall säga det den Svenska Staten menar att uttrycka med dem. Alltså är det den svenska Staten som skall säga vad de betyder. På liknande sätt är det Katolska Kyrkans Koncilier som officiellt lägger ut Bibeltextens innebörd enligt den apostoliska tron som har funnits i den världsvida, enda Kyrkan ända sedan den grundades av dem. Om Jehovas Vittnen skulle ges förtroendet att utlägga Bibelns sanna budskap för världen skulle det väl kunna jämföras med att t.ex.låta afghanska talibaner eller svenska nynazister tolka Sveriges Rikes lag åt svenska folket.

Läs:
Gamla Testamentets kanon En översättning från "The Catholic Encyclopedia"

Ett litet exempel på tolkning kan vara Luk.23:43. I NT 81 står det: Jesus svarade "Sannerligen, redan idag skall du vara med mig i paradiset." Om man översätter den grekiska texten ord för ord blir det: "och han sa till honom; amen dig säger jag, idag med mig skall du vara i paradiset". Enligt den grekiska ordföljden blir det då på riktig svenska: "Och han sa till honom; sannerligen säger jag dig, idag skall du vara med mig i paradiset."
I Jehovas Vittnens Bibel står det: "Och han sa till honom: "Sannerligen säger jag dig idag: Du skall vara med mig i Paradiset".

Vad beror nu skillnaden på? Orsaken är att grundtexterna skrevs utan punkter, komman, frågetecken, kolon och stora bokstäver. Dessa tecken har införts senare av olika kyrkliga män som har arbetet med att skriva av och kopiera handskrifter. Kriteriet man har använt när man satte in interpunktionen var Kyrkans tro. Man skrev punkt, komma och frågetecken på de ställen där de har lästs i gudstjänsten. Om en sats, låt oss säga lästs som en frågesats under århundraden i liturgin, så är det den meningen satsen har förståtts ha ända från begynnelsen när den började användas i apostlarnas egna församlingar. Man har alltså grundat sig på en obruten tradition av levande tro när man har skrivit in interpunktionstecknen.

I Luk.23:43 får satsen en helt annorlunda teologisk innebörd om man placerar kommatecknet efter i dag, eller sätter ett kolon där, som Jehovas Vittnen gör. De tror nämligen att paradiset ges till några få utvalda på den yttersta dagen. Denna tro bekräftas då av denna tolkning. Enligt den katolska tron, däremot, ges paradiset redan idag, som Jesus säger till förbrytaren på korset bredvid honom, dvs vid dödsögonblicket. Kyrkan har alltid läst denna vers med kommat efter "sannerligen säger jag". Så står det i de stora kristna kyrkornas bibelöversättningar. Med vilken rätt kan då Jehovas Vittnen, en icke kristen sekt som har kommit till på slutet av artonhundratalet, ändra på de kristnas Bibeltext? Denna vers är nämligen fundamental. För Jehovas Vittnen bygger sedan vidare på tolkningen de får fram genom förflyttningen av kommat. Och kommer fram till en syn på döden och livet efter detta som skiljer sig avsevärt från den tro apostlarna, de första kristna och flertalet av de kristna har. För Jehovas Vittnen finns nämligen inget helvete och ingen skärseld.

Team fråga prästen!
Länktips:
Den Nya Världens översättning av den Heliga Skrift - översättning eller förvrängning? En analys av Jehovas Vittnens bibelöversättning Katolik.nu
Information om sekter Katolik.nu
Om Jehovas Vittnens tro Håkan Markström
Stödgruppen för tidigare Jehovas Vittnen och de som undrar (länk uppdaterad 2010-04-07)
Kristen frihet  Syftet med denna webbsida är att: forska och informera om sund kristen tro till gagn bl a  för människor som på grund av en sekterisk bakgrund inom organisationen Jehovas Vittnen behöver hjälp att reorientera sig i sitt förhållande  till Bibeln och den kristna tron.
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster