En fråga om Jehovas vittnen

,
tolkning av Första Korintierbrevet kap 6

2000-08-23

Kära Fader Daniel.

Jag undrar hur kristna och du tolkar det som står i första korintierbrevet i kapitel 6. Det jag är intresserad av är hur ni tycker om att dricka. Det står i kapitlet att "ingen som dricker...- ingen sådan får ärva guds rike ". Jag har en diskussion med en ur Jehovas vittne om detta kapitel eftersom att han skyr homosexuella men inte alkoholen och då undrar jag om det inte borde vara det samma för de båda om de står specifikt i samma kapitel.

Med Vänliga Hälsningar Heidi

Kära Heidi

I texten du citerar från 1 Kor 6 står det "ingen som dricker" Det är så den svenska bibelöversättningen NT 81 översätter det grekiska ordet mequsoi (methysoi). På engelska i The R.S.V interlinear Greek - English New Testament översätts det med "drunkards". Den gamla svenska Bibelöversättningen från 1917 har "drinkare", så även Hedegårds Nya Testamente från 1964. På italienska står det "ubriaconi". Det betyder fyllerister eller drinkare. NT 81 har alltså en översättning som skiljer sig från nästan alla andra. Jag vet inte hur de har resonerat. Men innebörden förändras väsentligt.

I Bibeln ses nämligen inte vinet i sig som något ont inte heller ses det som omoraliskt att dricka det måttligt:

Här handlar det om att avstå från olika saker, inte för att de är dåliga utan för att inte ge andra människor samvetsproblem:

Däremot är betraktas fylleri som klandervärt, alltså missbruk av vin d.v.s. överdrivet och okontrollerat nyttjande:

Här står det på grekiskaoinw pollw dedoulwmenas(oino pollo dedoulomenas). Det betyder förslavad till mycket vin. Ordet för slav är doulos (doulos) som är grundordet i verbet som används.
På liknande sätt är det med de övriga texterna ovan; de använder olika sätt att uttrycka ett överdrivet vindrickande.
Och det framgår klart att det inte handlar om ett normalt drickande av vin. För att uttrycka det används verbet potein (potein) som i 1 Tim 5:23 som jag citerar först. även i grekiska översättningen Septuaginta som de första kristna använde under den tid då NT skrevs GT används detta verb eller verbet piein (piein) för att tala om att dricka vin:

I den hebreiska Bibeln är det på liknande sätt med verben. Det har man följt i de svenska översättningarna. Om man talar om vinberusning eller dryckenskap så uttrycks på annat sätt. Se t.ex. 1 Mos 19:33; 1 Kung 16:9; Jes 5:22; Jer 25:27; Dan 5:1-2.

Det är klart att som du säger både homosexualitet och dryckenskap, om vi översätter det med "drinkare", omfattas av det som Paulus säger om vem som inte "får ärva Guds rike". Men däremot tror jag alltså inte att ett balanserat nyttjande av vin åsyftas i texten.

Team fråga prästen!