Katolicism

2001-03-22


Fråga

Jag skriver ett mejl från Lidingö IT-gymnasium på Lidingö. Vi gör ett religions-arbete om katolska kyrkan, och vi skulle bli glada om du kunde svara på några frågor. :

1. Kan allting bli förlåtet genom bikt, om inte var går gränserna?
2. Hur går en helgonförklaring till ?
3. Vad gör påven?
4. Vad gör prästen?
5. Har du skrattat nån gång under en bikt?
6. Vad innebär sista smörjelsen? Vad händer?
7. Hur ser ni på skilsmässa?

tacksam för svar!
/Martin


Svar

Hej
Här har du våra svar:


Kan allting bli förlåtet genom bikt, om inte var går gränserna?

Ja, om man ångrar sig och föresätter sig att försöka att inte göra om sin synd. Jesus förlät t.o.m. med dem som korsfäste honom då han sa: "Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör".


Hur går en helgonförklaring till ?

Se:
Helgonförklaring

Själva liturgin (gudstjänsten) sker på följande sätt:

Introduktionen som består av ingångspsalm, celebrantens hälsningsord och bön om förlåtelse.

I slutet på botakten infogas saligförklaringens rit som förutser en anhållan om saligförklaring;

Se: Den Heliga Mässan


Vad gör påven?

Påven har plikten att ägna alla sina krafter åt att främja alla människors, särskilt katolikernas eviga frälsning och äger alla fullmakter som är nödvändiga för den uppgiften.
Han är biskop och som de andra biskoparna har han tillsammans med dem ett gemensamt ansvar för Kyrkan som helhet. Till biskopens ämbete hör själavård i vid mening, herdeämbetet, omsorgen om frid, endräkt, rättvisa och allas väl. Kyrkan finns konkret där biskopen är. Biskopen står för kyrkans enhet, Denna enhet stärks ytterligare därigenom att biskopen står i ett större sammanhang, biskopskollegiet, i förening med biskopen av Rom (påven) och aldrig utan honom.

Se även:
Påven


Vad gör prästen?

Katolska präster är som regel inte gifta, utan lever i celibat. Tanken med detta är att prästen ska ge all sin kärlek och energi åt Gud och de troende. Det är ett offer de gör för att helt tillhöra Gud och kunna tjäna honom i sina medmänniskor. Jesus var ogift och prästen representerar honom. Prästen gör Jesus Kristus närvarande genom sin prästvigning, och skall på så sätt vara en god herde som Jesus den Gode Herden som ger sitt liv för sina får och inte söker sitt eget bästa utan fårens. Detta uttrycks genom att avstå från egen familj och sexuella relationer. Kärleken blir då enbart till Gud och till nästan.

Prästen har alltså vigt sitt liv åt Gud och Kyrkan. Han arbetar därför inte för en lön utan lever av det han får från Kyrkans medlemmar:

Han har när han blev vigd till präst lovat att be för världen, de kristna, Kyrkans medlemmar. Därför ber han varje dag tidegärden. Det är Psaltarens psalmer tillsammans med läsningar ur Bibeln och kyrkofäderna. Tidebönen ber prästen minst 5 gånger per dag; tidig morgon, morgon, middag, kväll, innan natten. Bönerna heter: Mattutin, Laudes, Middagsbön, Vesper, Kompletorium.

Prästen förkunnar Evangeliet och undervisar i tron. Det sker företrädesvis då han firar och delar ut sakramenten: dopet, bikten, mässan, vigseln och de sjukas smörjelse.

Mycket arbete ger han också till samarbete med andra kristna samfund och kyrkor samt med olika samhälleliga organisationer som arbetar för människors bästa på olika sätt.

Han har också kontakt med massmedia för att göra den katolska tron känd.Har du skrattat nån gång under en bikt?

Nej


Vad innebär sista smörjelsen? Vad händer?

I Katolska Kyrkan finns 4 smörjelser.

I och med den liturgiska reformen som genomfördes av andra Vatikankonciliet infördes en namnändring av detta sakrament. Man kallade det "de sjukas smörjelse" i stället för "den sista smörjelsen". Men det ville man betona att denna smörjelse inte bara är till för de döende utan framförallt för de sjuka. På många håll hade detta sakrament mer och mer börjat uppfattas som den sista smörjelsen i den meningen att sista betydde sista livsögonblicket och inte den sista i raden av smörjelser i den sakramentala ordningen. Man betonade med namnändringen att sakramentet verkar helande och ger hälsa och kraft för själ och kropp.

Ur den katolska bönboken Oremus:
Kyrkan erbjuder smörjelsens sakrament åt alla svårt sjuka för att de, om så är Guds vilja, skall få hälsan igen och för att de skall få syndernas förlåtelse samt lindring och styrka i sitt lidande. Den som är allvarligt sjuk behöver Guds nåd för att stå emot modlöshet och frestelser och för att bevara själens styrka och förtröstan på Gud. Man ger de sjukas smörjelse också till en medvetslös om man kan förmoda att han eller hon gärna skulle ta emot den. I detta fall används en kortare form. Sakramentet kan meddelas på nytt om den sjuke tillfrisknar men senare insjuknar på nytt, eller om samma sjukdom leder till en kris. Det kan även ges till den vars krafter avtagit på grund av allmän ålderdomssvaghet, även om vederbörande inte kan anses allvarligt sjuk. Det kan ges till barn som är gamla nog att förstå att sakramentet är avsett att ge dem mod och hjälp i sjukdomen.

Se vidare:
Ritual för de sjukas smörjelse Oremus Katolsk bönbok
Sista smörjelsen

De sjukas smörjelse "Sista smörjelsen" - de sjukas sakrament Katolska Kyrkans Katekes
De sjukas smörjelse
Sakramentet de sjukas smörjelse
Sykesalvingens sakrament


Hur ser ni på skilsmässa?

Här har jag svarat på denna fråga till en annan person som undrade.
Sex, äktenskap, trohet, underverk

Team fråga prästen!