"Katolska" kyrkor"?


(2002-01-09)

Fråga

Hej, fader.
Vad är skillnaden mellan Sveriges katolska kyrka och liberala, fria, den heliga och gammalkatolska kyrkan?
mvh August

Svar

Hej

Här är svar från Monsignor Lars Cavallin:

Den enda kyrka bland dem som räknas upp som är berättigad att kalla sig "katolsk" är den romersk-katolska kyrkan, också i dagligt tal kallad den "katolska kyrkan". Ingen av de övriga här nämnda kan göra anspråk på detta anspråksfulla namn: "allmänt förekommande, "omfattande människor av alla folk, nationer, raser och språk", "förmedlande hela den kristna tron från början under alla århundraden": den "liberala katolska kyrkan" är en gemenskap, som skilde sig från den "gammalkatolska kyrkan" på 1920-talet och förnekar en stor del av det traditionella kristna dogmat samtidigt som man behållit en stor del av den förkonciliära katolska liturgin, som - utan dogmatiskt innehåll - givetvis saknar mening.

Dessutom är man tämligen "infekterad" av gnosis och teosofi. När "liberalkatolikerna" bett om tillträde till Sveriges Kristna Råd, det ekumeniska samlingsorganet för alla kristna i detta land, har man uppmanat dem att komma med en trosbekännelse och kunna skriva under den nicenska trosbekännelsen, som är gemensam för alla kyrkor i Kyrkornas världsråd och i SKR. Men det har "liberalkatolikerna" avvisat med hänvisning till att man överhuvudtaget inte formulerar sig när det gäller tron! Detta visar med all önskvärd tydlighet att termen "katolsk" alls inte kan appliceras på dem.

Den "gammalkatolska kyrkan" är ett betydligt mer seriöst samfund, som skilde sig från Rom omkring 1870 på grund av motståndet mot den nyligen proklamerade dogmen om påvens universella primat och hans "ofelbara" läroämbete vid vissa tillfällen; denna "gammalkatolska" kyrka har slutit sig samman med en betydligt äldre gemenskap, som skilde sig från Rom på 1700-talet av delvis läromässiga delvis kyrkojuridiska skäl (jansenism, missnöje med att Rom inte godtog valet av en jansenistiskt sinnad ärkebiskop av Utrecht) - den är numera tämligen liberalt sinnad, har delvis infört kvinnliga präster mm, har mycket få medlemmar, men är en respekterad part i det ekumeniska samtalet, även med Rom; i Sverige har den ytterst få anhängare, som dessutom har tendensen att vandra mellan olika småsamfund som alla kallar sig "katolska", men inte har den minsta teologisk rätt att göra det; oftast är det fråga om sektmässiga och mycket tillfälliga bildningar kring vissa personer.

Den sk "heliga" katolska kyrkan i Sverige är en utbrytning i Norrköping från den "liberala" katolska kyrkan med visst centrum där. Sådana samfundsbildningar kommer och går. De har givetvis föga intresse i ett större sammanhang - att de kallar sig "katolska" är smått löjeväckande; det är en viss skillnad mellan den katolska världskyrkan med över en miljard medlemmar i hela världen, under ledning av påven i Rom, med en legitim och relativt stor katolsk lokalkyrka i Sverige under ledning av biskop Anders Arborelius, och dessa mini-samfund utan historia och knappast med mer än ett hundratal a anhängare!

Här är svar också från p. Fredrik Emanuelson OMI:

Vad gäller frågan så räcker det nog med att hänvisa till när denna kyrka drog sig ur. Frågan är vinklad: för det första finns det ingen 'svensk katolsk kyrka' om man jämför med en 'helig' etc gammelkatolsk kyrka, utan den gammelkatolska kyrkan bröt helt enkelt med den universella Kyrkan vid en viss historisk tidpunkt.

Vidare, tumregeln när man 'jämför' kyrkor är att betona det viktigaste som vi har gemensamt, och sen mer eller mindre försiktigt uttrycka vad som saknas i jämförelse med fullheten av Kyrkan som vi tror på som katoliker. Vad vi i allmänhet är ute efter är att uttrycka grader av gemenskap, snarare än ett svart-vitt synsätt.

Team fråga prästen!