Frågor om Katolska kyrkan

2001-11-27


Fråga

Hej
Jag heter Henrik och jag har ett stort skolarbete som jag håller på med och då undrar jag om du kan hjälpa mig att svara på några frågor.
1.Kan du berätta något om kyrkans utbredning?
2. Vilka är påvens viktigaste uppgifter?
3. Vad har sakramenten för betydelse hos en katolik?
4. Hur går en katolsk mässa till?
Tack på förhand/ Henrik

Svar

Hej

1.Kan du berätta något om kyrkans utbredning?

 

Se:
Antal katoliker i världen
Kristendomems spridning
Kristendom

2. Vilka är påvens viktigaste uppgifter?

 

Se:
Påven
Frågor om sakramenten och Kyrkan

3. Vad har sakramenten för betydelse hos en katolik?

Sakramenten är det mest grundläggande i katolikernas liv, för med sakramenten får vi gemenskap med Gud, frälsning, förlåtelse, helande, kraft att tro, hoppas och älska; kort sagt den nödvändiga hjälpen att leva som katolska kristna. Sakramenten åtföljer alla de viktigaste faserna under livet:

1. Födsel,
2. mognande vuxenblivande
3 och 4. vardagen
5. andlig vägledning – kontakt med Gud
6. kärlek, familj
7 sjukdom och död

Se nedan nr. 1-7:

  1. Dopetär det första sakramentet, eftersom det är tecknet på att en människa tar emot Kristus och blir medlem i kyrkan. Ordet dop är besläktat med "doppa". När den som ska döpas stiger ned i dopgraven eller sänks ned i dopfunten är detta ett tecken på att man i dopet får del av Kristi död och uppståndelse. Numera hälls vattnet oftast bara över huvudet på den som döps, men innebörden är densamma. Dopet betecknar också rening - från all synd - liksom det är ett tecken på nytt liv.
    När ett barn döps lovar föräldrar och faddrar att ta ansvar för att barnet får växa upp i kyrkans tro.
  2. Konfirmationen(bekräftelsens sakrament) är den kristna mognadens sakrament. Det som givits i dopet och påbörjats i vårt kristna liv blir nu bekräftat. Konfirmationen är ett tecken på att den helige Ande, som Jesus lovade sina lärjungar, har givits åt "konfirmanden”. För den som döpts som barn blir konfirmationen ett tillfälle till ett personligt avgörande. Som fullvuxna medlemmar kan de som tagit emot bekräftelsens sakrament nu vara till nytta för kyrkans gemenskap. Konfirmationen meddelas vanligen av en biskop. Denne lägger sina händer på konfirmanden och smörjer hans/hennes huvud med vigd olja, en symbol för andlig styrka.
  3. Eukaristin(mässan, nattvarden, kommunionen) är det starkaste uttrycket för den kristna gemenskapen. Som kristna står vi inte ensamma, Vi tillhör en skara av troende som vill leva i gemenskap med Kristus och med varandra. Vi är som en enda kropp, Kristi kropp. Kommunionen är det främsta tecknet på denna samhörighet. Enligt katolsk tro förvandlas brödet och vinet i mässan så att Jesus Kristus blir helt och fullt närvarande: brödet och vinet blir till Kristi kropp och blod. Den som är katolik tror att han i nattvarden förenas med Kristus och att vi genom honom förenas med varandra.
  4. Försoningens sakrament(kallas också botens sakrament eller bikten) är ett tecken på Guds kärlek och förlåtelse. Också den som medvetet vänt sig till Kristus och vill tillhöra honom misslyckas, faller - och denna vår synd skiljer oss både från Gud och från våra medmänniskor. Katoliker känner sin svaghet, sina tillkortakommanden och sitt behov av ständig omvändelse. Genom försoningens sakrament kan de återknyta förbindelsen med Gud och med varandra. Den som uppriktigt ångrar sin synd, bekänner den och vill bättra sitt liv får alltid Guds förlåtelse. På Kristi uppdrag löser prästen den biktande från alla synder.
  5. ämbetsvigningenär det, sakrament genom vilket kyrkan viger någon till biskop, präst eller diakon. Jesus utsåg tolv apostlar och gav dem makt och myndighet att undervisa i hans namn. Denna makt har förmedlats till biskoparna, apostlarnas efterträdare, och de förmedlar den vidare när de viger präster och diakoner till sina medhjälpare. De lägger då händerna på den som ska vigas som tecken på att uppdraget från Kristus förs vidare. Prästens viktigaste uppgifter är att i Kristi namn undervisa, fira eukaristin meddela sakramenten och leda församlingen.
  6. äktenskapetär det sakrament genom vilket man och hustru gör Kristus närvarande för varandra. Det är också ett tecken på Kristi kärlek till heta kyrkan. När två människor gifter sig förmedlar de Guds nåd till varandra. Det är alltså inte prästen som meddelar sakramentet utan makarna själva, prästen finns med som representant för kyrkan. Guds nåd, som paret förmedlar till varandra, hjälper och stöder dem i deras liv tillsammans och försäkrar dem om Guds välsignelse över deras äktenskap.
  7. De sjukas smörjelseär det sakrament som ger tröst och kraft åt troende som är allvarligt sjuka eller i dödsfara. Det uttrycker den omsorg som Jesus Kristus visade de sjuka under sin jordevandring. Genom den helige Ande får den sjuke hjälp att bära sitt lidande och att kämpa mot lidandet, ibland med tillfrisknande som följd. Den sjuke smörjs med vigd olja på pannan och på händerna medan prästen säger: "Må Herren genom denna heliga smörjelse och sin stora godhet och barmhärtighet komma dig till hjälp med den helige Andes nåd. Amen, Så att du befrias från synd och frälst får stå upp igen. Amen."

4. Hur går en katolsk mässa till?

Se:
Den heliga mässan
Introduktion till det romerska missalet
Mässoffret


Team fråga prästen!