Kyrkobesök 2

Gudstjänst - mässan -Fader Vår - hälsning - nattvard

Fråga

(2002-02-20)

Hej igen!
Nu har vi gjort besöket på den katolska kyrkan vilket vi berättade för dig härom veckan. Vi har några frågor till dig gällande vår korta men intensiva visit i en katolsk kyrka.

1) När räknas man som katolik? är det något man är från födseln eller från dopet?

2) Mässan leddes av två personer, som vi tog för präster. De hade båda speciella dräkter på sig. Den enas dräkt var mer eller mindre helt röd medan den andres var röd och guldfärgad, vill vi minnas. Var båda präster eller var den ene bara ”lärling”?

3) I mässans inledning bad en präst en av de närvarande att läsa upp en text ur en skrift. Var det bara en valfri person, eller var det något speciellt med honom? Han verkade vara väl förberedd och som det inte kom som en överraskning. Senare under mässan läste även en äldre dam upp en text (vill vi minnas). är det vanligt att åhörare deltar i mässan på detta sätt? Eller kan man utgå ifrån att de har en uppgift inom församlingen, att de jobbar där, hjälper till etc.?

4) Min vän och jag fick inte ta del av vinet och oblaten. Varför? Prästen förklarade senare för oss att det berodde på att vi inte var katoliker. Men vi protestanter har ju också som vana att ta nattvarden så det är ju inget som strider mot vår religion. Kanske är frågan dum men är det av snålhet eller av gamla motsättningar som protestanter inte får ta del av nattvarden under en katolsk gudstjänst?

5) Vad är skillnaden mellan en mässa och en gudstjänst?

6) Ett parti av mässan bestod av att man läste ”fader vår”. Den största delen av paternoster var identisk med protestanternas sätt att läsa den. Det var först när man kom fram till delen”… och inled oss icke i frestelse…”som den version vi är vana vid att höra skiljde sig från den vi här fick uppleva. Inom protestantismen fortsätter man ju med ”…ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet…(amen).”Men här läste den katolske prästen en liten text emellan som vi inte alls kände igen innan alla i sonika slutade med ”ty riket är ditt”delen. Hur har denna skillnad uppstått? ”Fadervår”bönen är väl kanske den mest fundamentala bönen vi har i kristendomen men ändå så finns denna lilla &skillnad i dessa två grenar.

7) Mitt under mässan började alla skaka hand med alla och önska varandra ”Kristi frid”. Detta var ett ganska trevlig inslag i mässan tycker vi men undrar samtidigt om det görs varje mässa och varför?

Vänliga hälsningar, Christian och Mikael

Svar

Hej Christian och Mikael!
1) Som katoliker räknas alla katolskt döpta som inte har förklarat sitt utträde ur kyrkan.

2) Mässan ledes alltid av en celebrant, biskop eller präst. Flera präster kan dock koncelebrera, men då fungerar en som huvudcelebrant. Vid altaret kan finnas flera andra liturgiskt klädda personer: diakoner, ministranter, ceremoniarer. Förmodligen såg ni en koncelebration.

3) De personer ni såg var nog lektorer som läser ur Bibeln och även förböner. De tjänstgör i församlingen på ett hedersuppdrag. Det kan hända att någon aktuellt ombeds att läsa, vid någons sjukdom mm.

4) Nej, det är inte av snålhet, som ni nog förstår. Anledningen är respekten för andras trosuppfattningar.
För oss katoliker betyder nattvarden eller kommunionen som vi säger, dvs. mottagandet av Jesu kropp och blod att man bekänner sig som katolik och det vill man ju inte utsätta icke-katolik för. även om det stämmer att också protestanter/lutheraner mottar nattvarden i sina kyrkor, består ändå djupa oklarheter/skillnader mellan protestanter och katoliker.

5) Mässan är gudstjänsten framför alla andra, som t.ex. sakramental tillbedjan, maj-andakter, tidegärden, rosenkransbön, korsvägen, processioner m.fl.

6) "Fader vår" är givetvis för alla kristna den viktigaste bönen. Att texten var olika orsakades av att man i vissa protestantiska kyrkor/församlingar använder en förnyad text. Vi katoliker fortsätter att använda den gamla av praktiska skäl. Många katoliker är invandrare och har svårt att lära sig. Den lilla inskjutningen "Ja, fräls oss ..." före "Ty riket ..." tillhör mässan. Läser katoliker "Fader vår" utanför mässan faller den bort.

7) Fridshälsningen kom till sedan mässliturgin förnyades genom Andra Vatikankonciliet på 60-talet. Den ges när den är passande, framförallt på söndagar. Seder och bruk är också olika i olika församlingar och olika länder.

Team fråga prästen!
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster