Frågor om Katolska kyrkan om:
bibel, frälsning, gudtjänst och staten

(2002-09-26)

Fråga

Mitt namn är Danyelee och jag går på gymnasiet! Jag fick som uppgift av min historielärare att reda på:
1. Bibelsynen i Katolicinmen
2. Vägen till frälsning
3. Gudstjänst
4. Förhållandet till staten.
Tack!

Svar

Hej Danyelee!
1.Bibelsynen i Katolicinmen? Både Gamla och Nya Testamentet = Bibeln är Guds ord. De är dock uttryckt i de olika tillkomst-periodernas olika sätt att uttrycka sig. Orientalerna använder bilder och talesätt som vi måste först "översätta" för att förstå deras mening. Detta är bibelvetenskapens uppgift som i stort är enig om sin syn. Bibeltolkningen / exegetiken kan givetvis skifta, men är i stort är också den enig bland de kristna. Idag är det mycket få ställen där vi katoliker har en annan förståelse än t.ex. protestanter.

top

2.Vägen till frälsning? Vägen till frälsningen = att leva i evighet i Guds närvaro - går genom Jesus Kristus, Guds son, som blivit människa för att sprida evangelium = det glada budskapet om alla människors räddning. De som hör och förstår Jesu budskap och medvetet förkastar det, når inte himmelriket. De som oförskyllt förblir okunniga kan mycket väl vinna frälsning genom Guds förbarmande om de lever efter sitt samvete.

top

3.Gudstjänst? Gudstjänst är egentligen allting vi tänker, vill och gör, eller låter bli att göra, eftersom allting sker inför Guds ansikte, som är allestädes närvarande och allvetande.
I trängre bemärkelse är gudstjänst de former av tillbedjan som människor ägnar sig åt antingen privat, i små grupper eller framförallt tillsammans i kyrkan. Den förnämsta formen av gudstjänst för oss kristna är den som Jesus Kristus själv instiftade: nattvarden eller mässan /eukaristin som vi katoliker säger. Där deltar människorna i den tillbedjan som Kristus utövade "kvällen före sitt lidande när han tog bröd och vin, gav åt lärjungarna och sade 'tag och ät, detta är min kropp, tag och drick, detta är mitt blod'". Det finns andra former: andakter, meditationer, rosenkransbön m.m.

top

4.Förhållandet till staten? Kristus själv har klargjort detta förhållande genom att framhålla ett (skatte)mynt med kejsarens bild på. "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud." (Matt 21:22 pp) Också Paulus och de andra apostlarna manar till lydnad och samordning under de rättmätiga myndigheterna. De har sin fullmakt av världsalltets härskare, även om de tillsatts i demokratisk ordning. De kan dock missbrukar sin makt och då gäller "man måste Gud lyda mer än människor".

Team fråga prästen!