Kyrkans missionsbudskap och evangelisering

(2003-07-09)

Fråga

Hej, såg den här adressen i katolskt magasin och vill ställa en fråga: Finns det något som heter "anonyma kristna" och om så är fallet, hur stämmer det överens med kyrkans missionsbudskap och evangelisering?
I en gammal katekes (för Stockholms stift 1958) läste jag följande. Gäller samma tankar även idag..
"Missionen är en av Kyrkans viktigaste uppgifter.
Fortfarande väntar millioner människor på det glada budskapet. Dessutom sprider sig idag otron ända till de mest avlägsna platser på jorden och berövar människorna också det lilla, som de vet om Gud. Kristi kärlek måste driva oss till att göra allt för att också hedningarna skall få lära känna sanningen och komma till tro.
På missionsfälten arbetar präster, munkar, nunnor, kateketer, lärare, läkare och andra medhjälpare. Många av missionärerna kommer från kristna länder, andra härstammar från missionsländerna. De försöker genom predikan och undervisning, bön och gudstjänst, ungdomens uppfostran, hälso och sjukvård att vinna människor för Kristus.
Vi måste alla hjälpa till att fullgöra Kristi missionsuppdrag. Missionärer och nyomvända väntar på vår hjälp. Framför allt kan vi hjälpa till genom vår bön och våra offer, ty utan nåd kan ingen människa komma till Kristus. Vi kan och skall understödja missionsarbetet genom frikostiga gåvor, genom att läsa missionstidskrifter och sprida dem, genom att samla in pengar till missionen och värva människor för dess sak. Pengarna ger möjlighet att bygga kyrkor, skolor och sjukhus, att underhålla missionärer och inrätta nya missionsstationer.
Den som vill ägna sig åt missionen måste känna glädjen i att medverka till Kristi rikes utbredning; han måste dessutom vara frisk och tillräckligt begåvad. Det är en stor nåd att bli kallad av Gud att gå ut som missionär. Den som känner sig kallad till missionär, skall med glädje följa denna kallelse".

Mvh Kåre

Svar

Med "anonyma kristna" menas sådana människor som lever som kristna utan att veta om det. Alldeles säkert finns det sådana, förhoppningsvis många.
Denna förhoppning står inte i motsats till kyrkans uppdrag att gå ut och förkunna evangeliet. Jesus Kristus vill inte enbart att alla människor skall nå himmelriket genom sitt sätt att leva, utan han vill ha vittnen, dvs medvetna kristna i världen. Vilka som bli det och vilka som förbli "anonyma kristna" avgörs av en personlig kallelse. Att bli medveten kristen är alltså en fri Guds gåva.

Orden gäller nu som förr. Fortfarande, och så länge jorden finns till, är de kristnas uppgift att vara Jesu Kristi vittnen och vinna alla människor. En insikt har dock blivit tydligare de senaste årtiondena: det gäller inte att överföra kristendomen i sin traditionella europeiska ram. Detta leder till ny kolonialism, utan att förankrar evangeliet i andra människors kulturer. Påven Johannes Paulus II sade vid något tillfälle: "Kanske är det först i vår tid, att kyrkan verkligen blivit katolskt, dvs. världsomspännande."

Team fråga prästen!