Kyrkans Grundare

2000-04-25

Fråga

Jag håller på med ett skolarbete om Katolska kyrkan. Jag undrar vem det var som grundade den katolska kyrkan?


Svar:

Hej

Den Katolska Kyrkan har Jesus själv grundat. Via apostlarna och deras efterträdare i obruten succession ända fram till vår tid har Kyrkan levt vidare. Jesus anförtrodde nämligen åt aposteln Petrus att leda Kyrkan. Jesus sade till Petrus. ”Jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka” (Matt 16:18).
(Se: Katolska kyrkan 7 "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/kat_kyrka7.htm#4).

Apostlarna med Petrus som ledare fick i uppdrag av Jesus att bygga upp Kyrkan och Petrus var den förste biskopen i Rom och hans efterträdare är påvarna. Det finns tidiga vittnesbörd om detta:

"Undanhöll man någonting från kunskapen om Petrus, han som kallas den klippa varpå kyrkan skulle byggas, han som också fick himmelrikets nycklar, med makt att binda i himlen och på jorden?…Var fanns då Marcion, befälhavaren i Pontus, den nitiske forskaren av stoicismen? Var fanns då Valentinus, anhängaren av platonism? Ty det är uppenbart, att dessa män levde för inte så lång tid sedan – till största delen under Antonius’ regering, och att de först trodde på den katolska kyrkans lära, på kyrkan i Rom under den välsignade Eleutherus’ episkopat, till dess de mer än en gång uteslöts genom sin rastlösa nyfikenhet, varmed de även infekterade bröderna."
(Tertullianus, Om föreskriften mot heretikerna, 22, 30, år 200)
(Se vidare i: Petrus i Rom http://www.katoliknu.se/html/artcl_pt_rom.htm)

Redan de första påvarna utövade sin roll som hela Kyrkans ledare. Ett av de första exemplen är då biskopen av Rom Clemens I ingriper i en meningsskiljaktighet i kyrkan i Korinth:

"Guds kyrka, som befinner sig i Rom, till Guds kyrka som befinner sig i Korinth... Men om någon inte lyder dessa ord, som talades av honom genom oss, låt dem då få veta, att de skall involveras i ohörsamhet och i en inte ringa fara." (Påven Clemens av Rom, Första brevet till korinthierna 1, 59:1, år 96).

Redan från de första århundradena kallade sig den kristna Kyrkan för katolsk, vilket innebär att det är denna Kyrka som Jesus grundade. Här är ett par exempel:

"Se till att ni alla följer biskopen, just som Kristus Jesus gör mot Fadern, och att ni följer presbytererna som ni skulle ha gjort gentemot apostlarna. Visa även vördnad mot diakonerna, likt dem som genom sin tjänst för ut det Gud bestämt. Låt inte någon människa göra någonting beträffande kyrkan utan biskopen. Låt detta bli betraktat som en giltig eukaristi, som celebreras antingen av biskopen eller av den han föreskriver. Varhelst biskopen framträder, där må man också låta mängden av folket vara; av biskopen eller den han har anförtrott den åt. Varhelst biskopen må framträda, där skall man även låta mängden av folket vara, liksom varhelst Jesus Kristus är, där är den katolska kyrkan". (Ignatius av Antiochia, Brev till Smyrna, 8:2, år 110.)

"Alla människorna förundrades över att det skulle finnas en sådan skillnad mellan de icke troende och de utvalda. Bland de senare fanns den högst beundransvärde Polycarpus, som under vår tid blivit en apostolisk och profetisk lärare och biskop i den katolska kyrkan i Smyrna. Ty varje ord som utgick från hans mun har antingen blivit eller skall bli fullbordat"(Polykarpus’ martyrium, 16:2, år 155)
(Se vidare i: Betydelsen av ordet katolsk i Kyrkans historia http://www.katoliknu.se/html/artcl_katolsk.htm)


Här nedan får du svar från en artikel som du hittar i länken längst ner på sidan.. Av det som står kan man sammanfatta som jag gör till sist:

"Bland de kristna kyrkorna är det bara den Katolska Kyrkan som har funnits till sedan Jesu tid. Alla andra kristna kyrkor är en utväxt av den Katolska Kyrkan. österns ortodoxa kyrkor bröt sig ur enheten med påven år 1054. De protestantiska kyrkorna etablerades under Reformationen som började år 1517. (De flesta av dagens protestantiska kyrkor är nu utväxter av de ursprungliga protestantiska utväxterna.)
Endast den Katolska Kyrkan existerade på 900-talet, på 400-talet och under det första århundradet och undervisade troget om den lära som Kristus hade givit apostlarna, utan att utesluta något. Påvelinjen kan följas tillbaka i en obruten kedja ända till Petrus själv. Det har inte sitt like i någon annan institution i historien.
Katolska Kyrkan har funnits till i nära 2000 år, trots ständigt motstånd från världen. Det är ett vittnesbörd om Kyrkans gudomliga ursprung. Den måste vara mer än endast en mänsklig organisation, särskilt om man betänker att dess mänskliga medlemmar - även några av dess ledare - har varit okloka- korrupta, eller hemfallna åt heresi.
Om vi önskar komma fram till den Kyrka som Jesus grundade, måste vi finna just den som har denna Kyrkas fyra huvuddrag eller egenskaper. Den Kyrka vi söker måste vara en, helig, katolsk och apostolisk.

Kyrkan är En (Rom 12:5; l Kor 10:17, 12:13; KKK 813-822) Jesus grundade endast en Kyrka, inte en samling olika kyrkor (Lutersk, Baptist, Anglikansk och så vidare). Bibeln säger att Kyrkan är Kristi brud (Ef 5:23-32). Jesus kan inte ha mer än en hustru och denna hustru är Katolska Kyrkan.
Hans kyrka lär också ut endast ett antal doktriner som måste vara desamma som lärdes ut av apostlarna (Jud 3).
Det är enheten i tron som Skriften kallar oss till (Fil 1:27; 2:2).
även om vissa katoliker avviker från de officiellt förkunnade doktrinerna, så har Kyrkans officiella lärare - påven och de med honom förenade biskoparna - aldrig ändrat någon doktrin. Under seklernas gång då doktriner undersökts mer fullkomligt, har Kyrkan kommit att förstå dem djupare (Joh 16:12-13), men den har aldrig förstått dem på ett sätt som strider mot vad de en gång betydde.

Kyrkan är helig (Ef 5:25-27, Upp 19:7-8, KKK 823-829)
Genom sin nåd gjorde Jesus Kyrkan helig, just som han själv är helig. Detta betyder inte att varje medlem alltid är helig. Jesus säger att det kommer att finnas både goda och dåliga medlemmar in Kyrkan (Joh 6:70), och inte alla medlemmar kommer att gå till himmelen (Matt 7:21-23).
Men Kyrkan själv är helig ty den är all helighets källa och den är väktaren av de speciella nådemedlen Jesus upprättade, sakramenten (Jfr Ef 5:26).
Kyrkan är katolsk (Matt 28:19-20; Upp 5:9-10; KKK 830-856) Jesu Kyrka kallas katolsk (på grekiska "universell") därför att den är hans gåva till alla folk, Han sade till sina apostlar att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar (Matt 28:19-20).
I 2000 år har Katolska Kyrkan burit ut hans budskap, förkunnat det glada budskapet att Kristus dog för alla människor och att han vill att vi alla ska bli medlemmar av hans universella familj (Gal 3:28).
I våra dagar återfinns Katolska Kyrkan i världens alla länder och den sänder fortfarande ut missionärer för att "göra alla folk till lärjungar" (Matt 28:19).
Kyrkan som Jesus grundade var känd under sitt vanligaste namn, "Katolska Kyrkan", åtminstone så tidigt som år 107, då Ignatius av Antiochia använde det namnet för att beskriva den enda Kyrkan Jesus grundat. Namnet tycks ha varit gammalt på Ignatius’ tid, vilket troligtvis visar att namnet går tillbaka ända till apostlarnas tid.

Kyrkan är apostolisk (Ef 2:19-20; KKK 857-865)
Den Kyrka Jesus grundade är apostolisk därför att han utsåg apostlarna till att vara Kyrkans första ledare, och deras efterträdare skulle bli de framtida ledarna. Apostlarna var de första biskoparna och ända från första århundradet har det varit en obruten linje av katolska biskopar som troget fört vidare det apostlarna lärde ut till de första kristna vad gäller Skriften och muntlig tradition (2Tim 2:2).
Dessa trossatser inkluderar Jesu kroppsliga uppståndelse, Jesu reella närvaro i Eukaristin, Mässan som ett offer, syndernas förlåtelse genom en präst, återfödelse genom dopet, att skärselden finns, Marias speciella roll och mycket mer - även själva doktrinen om den apostoliska successionen.
Tidiga kristna skrifter bekräftar att de första kristna var fullkomligt katolska såväl i tro som praktik och såg apostlarnas efterföljare som deras ledare. Den tro som de första kristna bekände, bekännes fortfarande av den Katolska Kyrkan. Ingen annan kyrka kan åberopa detta."

Se hela artikeln:
Eldpelare, Trospelare En kortfattad katolsk katekes
http://www.katoliknu.se/html/artcl_trospelare_eldpelare.htm

Av det som står kan man sammanfatta:
Kyrkan är Grundad av Jesus Kristus. Under de första 1000 åren fanns bara en kyrka. Den kallades katolsk redan av Ignatius av Antiochia, i Brevet till Smyrna, 8:2, år 110. Sedan dess har Kyrkan kallats så ända till idag. Därför måste det logiska svaret bli att Jesus Kristus grundade Katolska kyrkan.

Team fråga prästen!