Katolsk livsstil

2000-11-16


Fråga

Jag gör ett arbete om olika kristna livsstilar och undrar därför hur en katolik bör leva och vilka regler denne bör följa. Vore ytterst tacksam för svar!!!
åsa


Hej

Gudstjänstlivet med sakramenten i centrum har format katolikernas liv sedan 2000 år.

Se om sakramenten:
Sakramenten "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/ask_priest2.htm#sakrament
Bikten "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/katolska_kyrkan.htm#3

Man har sedan apostlarnas tid mötts på söndagarna för att fira mässan och lyssna på prästernas undervisning om Jesu lära. De första kristna som var mycket förföljda under romarriket hämtade kraft från firandet av sakramenten i den kristna gemenskapen för att hålla ut i prövningen. Efter denna tid av de första förföljelserna började man fira mässan på martyrernas gravar t.ex. i katakomberna eftersom man trodde på att man hade gemenskap med de avlidna under mässan. Mässan är för katolikerna gemenskapen med Gud och med dem som lever i honom här på jorden och i himlen

Se gudstjänst:
Gudtjänstens olika moment "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/kat_kyrk2.htm#2a
Högtider "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/kat_kyrk2.htm#2a

Så småningom började man fira mässan i åminnelse av andra kristna som levt ett heroiskt och exemplariskt kristet liv - helgonen. Deras reliker placerades då under eller i kyrkornas altaren pga. det tidiga bruket med mässfirande på martyrernas gravar. Man vallfärdade sedan till dessa kyrkor eftersom helgonens förböner gav hjälp, nåd och ibland helande från sjukdomar. Under medeltiden gjorde de flesta katoliker sådana pilgrimsfärden någon gång under sitt liv. Helgonens liv spelade också, och spelar fortfarande, en roll i samhället genom att varje stad har sitt skyddshelgon. På helgonets minnesdag ordnas stora fester.

Se helgon:
Helgonen "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/helgon.htm
Helgonens roll "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/katolska_kyrkan.htm#2
Sankt Nikolaus "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/sankt_nikolaus.htm

Se även
Bönen "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/bonen.htm
Böner "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/prayer.htm
Vem ber vi till "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/kat_kyrka7.htm#1

Fester karakteriserar för övrigt också katolikernas livssätt. Före den långa förberedelsen innan den viktigaste katolska högtiden, Påsken, tar man farväl av köttet; "carne vale" alltså karneval. Karnevalsfirandet kan vara ungefär en vecka och tar slut natten före askonsdagen då man slutar äta kött genom att fastetiden börjar. Katolikerna fastar också på fredagarna under året i åminnelse av Jesu lidande och död. Det är då tradition att äta fisk. Hur man gör fredagens bot varierar från land till land och från person till person

Se fasta:
Fastan "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/lit2.htm
Mat-traditionerna "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/lit.htm

Fest och högtid är mycket viktigt att förbereda sig för andligen och kroppsligen. Förberedelsen är en reningstid och festen uttrycker glädjen över Guds gåvor i skapelsen och genom frälsningen.

Se:
Julen "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/trad_jul.htm
Påsken "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/trad_pask.htm

Se också om traditioner:
Katolska kyrkan i samhället "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/kat_kyrk5.htm
Frågor till en katolsk präst "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/kat_prast.htm

Vad gäller katolikernas sätt att leva i övrigt i familj och samhälle så är tron avgörande. Tron på att Gud har skapat människan till sin avbild och till att leva i gemenskap med honom i evighet gör att varje människa har ett okränkbart värde och en värdighet som grundar sig i Guds eget absoluta och eviga väsen.

Se om tron:
Gud "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/ask_priest.htm#1
Frågor om katolska kyrkan "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/kat_kyrk3.htm
Frälsning, döden, livet efter detta "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/ask_priest.htm#1b
Skapelsen, människan, livets mening "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/ask_priest.htm#2"

Det betyder i sin tur att relationen till andra människor för en katolik måste styras av vissa etiska kriterier som respekterar denna värdighet. Dessa kriterier är t.ex.:
- varje oskyldig människas rätt till liv,
- varje människas rätt till religionsfrihet, yttrandefrihet, utbildning, arbete, sjukvård
- varje människas rätt till mat för dagen
- respekten för den andres kropp,
- sexualiteten som ett uttryck för människans medverkan i Guds skaparverk,
- familjen som samhällets mest grundläggande byggsten.

Se etik:
Allmän moralteologi "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/ask_priest2.htm#11b
Fritiden "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/fritid.htm

Team fråga prästen!
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster