Katolsk Kvinnosyn 4


2000-05-13

Fråga

Hej
Vi undrar följande:
Varför står det i Första Korintierbrevet 11:7 att mannen inte behöver ha nåt på huvudet när han ber, men det måste kvinnan eftersom hon är en avbild av mannen.

Varför står det i samma kapitel i 14:34 att kvinnan ska tiga i församlingen och inte mannen.

Det står även att mannen (11:9) är kvinnas överhuvud och att kvinnan skapades för mannen och inte tvärtom.

Tycker du att men ska tolka om bibeln, eller tycker du att kvinnan ska leva under förtryck, är du emot kvinnliga präster och vad anser du om homosexualitet ?

Själv tycker vi att religion inte är den ideologi man ska leva efter. Man måste skaffa egna uppfattningar och inte leva på nåt som några gamla män skrivit för 2000 år sedan.
fria hälsningar och vänliga hälsningar
Stina, Kärran, Sara & Cissi

Svar

Det är mycket intressanta frågor ni har. De kräver ingående svar var och en. Varje bibelvers som ni citerar borde man analysera och kommentera på ett djuplodande sätt.
Jag vill dock svara kort på det ni säger om att män har skrivit Bibeln.

Förklaringen till det är att det på den tiden då Bibelns olika böcker skrevs bara var män som ägnade sig åt att författa skrifter. Kvinnor fick ingen utbildning för att kunna göra det. Däremot har kristna kvinnor i Katolska Kyrkan under en stor del av Kyrkans historia ägnat sig åt författarskap. Och deras skrifter var ofta mycket radikala i frågor som t.ex. mänskliga rättigheter, kvinnans roll, korruption, maktmissbruk etc. Bra exempel är Birgitta av Vadstena, Teresa av Avila, Katarina av Siena, Edith Stein m.fl.. Flera av dem har utnämnts till kyrkolärare.
Det är klart att inte bara män skall få tolka Bibeln. Varje människa måste få bilda sig en egen uppfattning om livet som ni själva säger. Men det behöver inte betyda för den skull att det som skrivits för länge sedan av män måste vara värdelöst. Vi katoliker tror nämligen att Bibeln har Gud själv som huvudförfattare och att människorna som hållit i pennorna därför har en underordnad och mer relativ roll.
Det får då som konsekvens att det är det gudomliga budskapet som man måste försöka hitta i texterna och att man för att göra det behöver komma förbi de yttre formerna som alltid är färgade av den tidens kultur och mentalitet. De mänskliga författarna använder sig av sin tids litterära genrer, och skriver utifrån den olika lokala situationer. Då är det djupare budskapet som författaren vill förmedla som man måste försöka hitta.

Man skall därför inte stanna upp vid yttre detaljer. Ett exempel är detta med att kvinnorna skall ha huvudbonad i 1 Kor 11.
Sedan är det viktigt att man inte tar olika bibelverser ryckta ur sitt sammanhang. Då kan de verka mycket omänskliga. Varje vers måste tolkas utifrån den kontext som boken ger. När det gäller Första Korintierbrevet så har Paulus ett allmänt syfte med denna skrift. Det syftet måste man ta hänsyn till när man läser de verser ni citerat. Man måste också ta hänsyn till den speciella sociala situationen för den kristna församlingen i Korint. När man sedan skall applicera detta på dagens samhälle får man tänka på att man tar fram sådant i texten som kan gälla för alla tider och i alla samhällen och inte sådant som bara gällde för korintierna.

Det faktum att kvinnor nuförtiden i Katolska Kyrkans mässa kan läsa läsningar, förböner etc. visar att Kyrkan själv tolkar Paulus ord om att kvinnan inte får tala i församlingen som något som var tids- och kulturbundet och alltså inte allmängiltigt. Det hade att göra med den speciella situationen bland de kristna i Korint på den tiden.

Om man läser Bibeln på detta sätt menar jag att den ger inspiration och riktlinjer för våra liv i dag för att den innehåller värden som gäller alltid. Och då spelar det ingen roll om det är män som har skrivit. Om vi tror att Gud är den ursprungliga författaren så är det en styrka för då kan man vara viss om att värdena är goda och bra för oss eftersom vi också tror att Gud är god vill vårt bästa.

Vad gäller frågorna om kvinnliga präster och homosexuella så har jag svarat andra på denna fråga samt lagt ut ett par artiklar på nätet:

Påvens Apostoliska brev om kvinnliga präster http://www.katoliknu.se/html/sacr_priest_fem.htm
Om påvens nya dokument om prästvigning av kvinnor http://www.katoliknu.se/html/sacr_priest_fem2.htm
FAQ:Katoska kyrkans kvinnosyn 2 http://hem.spray.se/fraga.prasten/kvinnosyn2.htm
FAQ:Katolska kyrkans kvinnosyn 1 http://hem.spray.se/fraga.prasten/kvinnosyn.htm
Homosexualitet enligt Katolska Kyrkan http://www.katoliknu.se/html/Homosexualitet.htm
Homosexualitet enligt Bibeln och kyrkofäderna http://www.katoliknu.se/html/artcl_homosex1.htm
Team fråga prästen!