Kyrkans syn på satan och ondska

(2002-10-10)

Fråga


Jag har alltid velat ha svar på en del frågor inom mig som hindrar mig från att tro på bibelns Gud. Ett par av dessa funderingar rör godhet/ondska.Min mest fundamentala fråga måste vara denna: Enligt bibeln är Gud allsmäktig och ursprung till allt, och enligt min tolkning måste detta betyda att Han skapat allting ur sig själv och därmed också äR allt. Jag tycker att min tolkning stöds av påståenden såsom att "Gud finns överallt", och att Jesus inte bara är Hans son utan även Honom själv. Dessutom måste det väl vara så, med tanke på att Gud "bara" hade sig själv att tillgå ifråga om "material" när han skapade allt. Såvida den kristna tron inte menar att Gud är ursprung till allt på JORDEN,ochinteär allsmäktig någon annanstans.Så kan det ju vara, men så vill jag inte se på Gud, och jag har aldrig fått belägg för att Kyrkan gör det heller.
Frågan blir isåfall: Om allting är Gud och är av Gud, varför ser då katolicismen Satan som ett fenomen avgränsat från Gud? Jag vet att ni erkänner Gud som hans skapare, men enligt ovanstående resonemang kan jag inte se hur det skulle gå att separera de båda. är Satan en del av Gud så är detta något den fria viljan inte KAN rå över, anser jag. Drar man detta resonemang till sin spets borde begreppet "Gud" helt enkelt INNEFATTA Satan. Vilket stöds av påståendet att Gud är allsmäktig, såsom i att han finns i och styr allt, inte hälften av allt. Vad blir dina tankar som katolsk präst kring detta? Observera att jag inte säger att Gud är ond, utan att Han isåfall är allt, och att begreppet ondska kanske får omtolkas helt och hållet. T. ex. så här: Om jag ändå utgår ifrån att den rätta vägen att gå är den traditionellt "goda",(vilket jag vill göra då det känns i hjärtat att det är just rätt), så måste Satans väg vara felaktig. Problemet blir då "varför, ifall allt är av Gud". Detta skulle JAG vilja besvara med den bibliska termen "orenhet". Jag tror att Satan och hans gelikar, ja faktiskt hela Satans värld och allt som kommer ur den, är felaktigt konstruerad. (Inte felaktigt som i att det inte finns någon mening med det, utan felaktigt som i att något är dysfunktionellt). Om allt är uppbyggt av komponenter så är ondska något som en gång var eller var tänkt att vara gott, och som också hade varit eller kan bli gott ifall det är uppbyggt av de komponenter som det är tänkt. Ont blir det först ifall delar som inte hör hemma i det integreras i det ursprungliga. Enligt bibeln var Lucifer en ängel. Någonstans på vägen drabbades han av högmod, en felaktig komponent i hans skapelse. Detta gjorde honom sjuk, eller "ond". Likadant med mänskligheten. Gud ville hålla den "ren",men vi valde att inkorporera kunskap i våra kroppar redan i Edens lustgård, en felaktig komponent för vår typ av skapelse. Sålunda släppte vi sjukdomen "ondska" ut bland oss själv. Vad jag försöker säga är att i sig själv kanske det inte finns några onda komponenter, men att kombineras de på sätt de inte är avsedda för skapas en sorts sjukdom vi kallar "ondska". Så här ser jag på det, och det jag undrar är mest ifall du har något svar att ge mig på varför den katolska kyrkan inte ser det så här, och vad den grundar sin syn på. Jag skulle också vilja veta ifall jag med denna syn ändå skulle vara välkommen i kyrkan, eller ifall dessa teorier per automatic utesluter mig? Jag vill också säga att min syn inte är oföränderbar, men att jag hittills inte funnit något argument som kan förkasta den.
mvh, Kristina

Svar

Hej Kristina
Dina funderingar är nog de mest grundläggande en människa kan ha. Jag finner det litet svårt att föra ett samtal när svaret inte kan ges omedelbart och leda till nästa fråga/svar. Jag försöker därför att bygga upp den "kristna tankebyggnaden" - men enbart stommen. Då kan du vandra runt och se, om den stämmer med dina föreställningar. Sedan kan vi fortsätta samtalet.

Du har alldeles rätt, när du skriver att Gud äR allting, dock inte så att tingen är Gud, utan Guds verk. Han har skapat allting ur intet, dvs han hade inte "någon materia att skapa av". Gud är närvarande i allting ungefär som en konstnär är närvarande i sina alster. även Satan och de onda är skapade av Gud, men inte såsom onda. Redan i Bibelns första kapitel heter det att "Gud såg på allting han hade skapat, och det var mycket gott". Det onda är inte någonting i sig självt, utan "ett hål i byggnaden" orsakat av Satan och dess anhang och människors onda handlingar. Varken Satan eller människor kunde dock "slå hål i byggnaden" om inte Gud givit dem möjligheten. Friheten är avsedd att göra det goda, men kan vägra det goda och därmed åstadkomma det onda.

Jag stannar här med råbyggnaden av katolskt tänkande. Läser jag vidare i dina funderingar, menar jag att du tänker för materiellt. änglar och människor är inte sammansatta av komponenter rätt eller fel, utan unika, om än begränsade, andeväsen såsom Gud själv är Ande, fast obegränsad. Vi människor är på det sättet verkligen gudomliga. Kanske du återkommer och vi kan föra samtalet vidare. Då skall det så småningom bli klarare, hur vi katoliker tänker och tror.

Team fråga prästen!