Själavård och invandrarproblematik


Frågor angående mötet med invandrare av olika kulturer i själavårdssituationer.

Fråga

Vilka frågor/ problem förekommer frekvent i samtal?

Svar

Väldigt ofta kommer äktenskapsproblematik upp. Det beror förmodligen på att många invandrare som kommer hit som gifta par hamnar i olika kriser i äktenskapet efter en tid i Sverige. Samhället i deras hemländer har i allmänhet skyddat äktenskapet och kärnfamiljen på ett annat sätt än här genom mycket gamla och fasta traditioner och beteendemönster. Mans- och kvinno- rollerna är annorlunda. För det mesta är det nog männen som inte klarar av att deras fruar vill vara som svenska fria självständiga kvinnor. Mannen fortsätter ofta i sin roll och hustrun frigör sig därför från honom eftersom hon har de ekonomiska möjligheterna till det här i Sverige. T.ex. har 80% av alla chilenska äktenskap som ingåtts i Chile spruckit efter ankomsten till Sverige.

Fråga

En annan fråga är problem mellan barn och föräldrar. Barnen speciellt i tonåren fungerar som svenska ungdomar och föräldrarna har behållit det mesta av sin mentalitet från hemlandet.

Svar

Barnen kan svenska och befinner sig i ett överläge i förhållande till föräldrarna. Det kan göra att de inte värdesätter sina föräldrar, kanske t.o.m. föraktar dem.

Fråga

Många invandrarungdomar har svårt i skolan och har sedan problem att få arbete. De hamnar lätt i narkotika- och alkoholberoende, eller brottslighet och våldsbenägenhet eller depression.

Svar

Man tänker hela tiden på hemlandet och har svårt att acceptera det svenska systemet och svenska värderingar. Man känner sig aldrig riktigt hemma och alltid lite i underläge pga av dåliga språkkunskaper. Det leder lätt till depression eller problem i familjen. Om arbetslöshet tillkommer accentueras denna situation.

Fråga

- Hur påverkar kulturella skillnader mellan själavårdare och konfident samtalet?

Svar

Det är alltid en svårighet att övervinna om konfidenten har en annan kulturell bakgrund än själavårdaren Om själavårdaren inte känner till konfidentens kulturella bakgrund med dess värderingar, traditioner, seder bruk osv, är det inte lätt att rätt förstå konfidenten.

Jag har bott i Italien, USA och Latinamerika under många år och märker att det hjälper mig mycket i detta arbete. Jag vet dessutom vad det innebär att vara invandrare av egen erfarenhet.

Om man kan konfidentens språk går det mycket lättare att tala om känsliga och personliga frågor. Konfidenten kan uttrycka sina känslor mycket bättre på det egna språket.

Fråga

-Märker man som själavårdare av olika tankesätt mellan svenskar och invandrare, samt mellan invandrare av olika bakgrund, i fråga om kollektivistisk/individualistisk samhällssyn, familjesyn, upplevelser av skuld/skam etc.

Svar

Mycket ofta har invandrarna en mera kollektivistisk samhällssyn. Man ser därmed också annorlunda på familjen. Man håller ihop mycket mera. Familjen är då också mycket större för den kommer att inkludera kusiner, farbröder, mostrar osv. Skuld- och skam- känslor uppstår förstås om någon bryter mot familjens sätt att leva eller dess värderingar genom att välja en mera "svensk" livsstil.

Fråga

- Väljer invandrare, från skilda kristna traditioner och kanske även andra trosbekännare, att söka själavård i er församling? Vilka åldrar, kön, nationaliteter?

Svar

Det gör de eftersom vi talar deras olika språk och har själavårdare från olika länder till vårt förfogande. Vi har präster från flera olika länder på själavårdande besök en gång i månaden här i Växjö.
Alla åldrar, kön och nationaliteter söker själavård hos oss.

Fråga

- Borde det finnas fler själavårdare med invandrarbakgrund inom församlingarna för att lättare nå dessa?

Svar

Det vore helt klart en fördel.

Team fråga prästen!