&

Frågor om påven


2000-05-03

Fråga

Hej fader Daniel!

Jag har fått i uppgift av min religionslärare att ta reda på vad påven betyder för en katolik idag. Jag skulle vara mycket tacksam om du ville svara på nedanstående frågor.

I. Vad betyder påven för er katoliker (dig) /Hur ser ni (du) på honom?
II. Hur stor makt har han? Märker ni, i er församling, av några av de beslut han och hans rådmän fattar nere i Rom?
III. Vilka är påvens främsta uppgifter?
IV. Behövs en högste ledare inom kyrkan? Om vi nu bortser från vad som står i Bibeln om hur Jesus gav Petrus uppgiften att styra över och "hålla samman" de apostlar/ biskopar som redan utsetts. Vad anser du?
V. Vem kan bli påve?

M.V.H/ Viveca

Svar

Hej Viveca

I.
Kristus är kyrkans huvud och påven är kyrkans "synliga" huvud. Vi säger att Påven är Kristi vikarie. Han representerar alltså Kristus som är Kyrkans huvud; huvudet för kroppen, vilken är Kyrkan. Han gör Kristus närvarande i Kyrkan och leder henne i hans namn. Genom hela kyrkans gemensamma bön när en ny påve ska väljas blir han utvald av Gud. För den universella katolska kyrkan, där så många olika folk och traditioner möts, blir han en enande symbol.

 

II-III.
Det är inte bara påven och några rådmän i Rom som fattar avgörande beslut för den universella kyrkan. Man kan säga att biskoparna har ett gemensamt ansvar för kyrkan som helhet. Till biskopens ämbete hör själavård i vid mening, herdeämbetet, omsorgen om frid, endräkt, rättvisa och allas väl. Kyrkan finns konkret där biskopen är. Biskopen står för kyrkans enhet, Denna enhet stärks ytterligare därigenom att biskopen står i ett större sammanhang, biskopskollegiet, i förening med biskopen av Rom (påven) och aldrig utan honom. Biskopssynoden är en sorts riksdag, som sammankallas av påven med några års mellanrum, I den första synoden, som hölls 1967, deltog 13 ombud för de österländska katolska kyrkorna, 135 ombud från biskopskonferenserna, 10 ombud för de större ordnarna, 13 kuria-kardinaler samt 25 av påven utsedda experter i de frågor som skulle behandlas. Andra Vatikankonciliet 1962-65, ett nytt kyrkomöte, förändrade en hel del i de katolska församlingarna.

 

IV
Ja det behövs en samlande symbol och kraft inom en kyrka som består av så många olika folk och traditioner. Jag förstår inte att du vill bortse från det som står i evangelierna om vad Jesus sa och gjorde. Det är ju grunden för kyrkan. Om det inte skulle finnas en påve som stod för enheten i Kyrkan så skulle snart Kyrkan splittras upp i massor av grupper med olika åsikter och kristendomen skulle försvinna. Dessutom skulle det ursprungliga budskapet; Evangeliet försvinna, för det måste finnas ett ämbete som garanterar att apostlarnas ursprungliga lära behålls, och att deras tolkning av den Heliga Skriften fortsätter intakt och inte ändras.

 

V.
Påven väljs bland kardinalerna.Team fråga prästen!