Påvens funktion

2001-02-25


Fråga

Mitt namn är Sten

För en tid sedan så mailade jag dig ett par frågor som jag ville ha svar på.
Jag börjar med att tacka för dina svar. Jag har en del följdfrågor....

På frågan om varför ni har en Påve så svarade du:

Katolska kyrkan är en universell kyrka som består av "levande stenar" som bildar Kristi Kropp.
Kristus är alltså dess huvud. Påven är det "synliga" huvudet och är den samlande punkten för alla katoliker,
var de än finns på vår jord.

Jag tycker inte att detta är på svar på min fråga varför ni har en Påve.
Jag skulle gärna vilja ha ett lite mer direkt svar.

Tack på förhand!


Svar

Hej

Jag skall försöka svara dig mer "direkt" och ge dig min förståelse av "varför".

Som du har sett i bibelcitaten jag gav dig så finns det redan en uttrycklig vilja hos Kristus att hans Kyrka skall ha ledare. Det är apostlarna. Men redan under Jesu liv på jorden framträdde en av dem; Petrus som ledande i apostlagruppen. Om du tittar på de ställen där Petrus omnämns i Evangelierna skall du finna att:

1. Han svarar nästan alltid i de andras ställe eller representerar dem på något sätt.
2. Han nämns först nästan alla gånger när apostlarna räknas upp..
3. På andra ställen är det folket som verkas se honom som apostlarnas ledare..
4. Andra ställen där han har en framträdande roll..
5. I Johannesevangeliet är Johannes själv den "lärjunge som Jesus älskade". Trots detta låter han Petrus gå in först i graven..
6. Petrus är också den som kastar sig i vattnet fast Johannes var den som först såg att det var Jesus..
7. Vid olika tillfällen ger Jesus Petrus uttryckligen uppdraget att vara Kyrkan ledare..
(se nedan för Bibeltexterna)

8. När Jesus lämnar apostlarna lovar han dem att vara med dem till tidens slut.

De tolkade detta som att hans närvaro genom deras apostlauppdrag skulle fortsätta under historiens lopp genom efterträdare till dem. Därför utsåg de biskopar som genom handpåläggning och bön fick den Andens gåva de hade fått av Jesus för att kunna leda Kyrkan. Apostlarna kände väl till sitt egets folks strukturer med Mose, profeterna och kungarna som ledare som, i Guds namn ledde folket. Israels kungar kallas i Gamla Testamentet för herdar för folket. Det var därför klart för dem att Gud skulle fortsätta sin närvaro genom det nya Gudsfolkets ledare - apostlarna och deras efterträdare. "Därför påminner jag dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig." (1 Tim 1: 6)

9. Den struktur som växte fram under apostlarnas tid tillsammans med Jesus var menad att fortsätta genom historien efter apostlarnas död, eftersom det var Jesus själv som grundade strukturen. Ett grundläggande element i den var att Petrus var ledare för apostlarna. Denna funktion behövde alltså fortbestå efter Petri död.

10. Det mest grundläggande elementet i Israels tro var att Gud är en. Det är det första som de bekänner i sin trosbekännelse:

Det kallas den Jahvistiska tron: tron på Jahve - den Gud som uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken. Denna tro hävdar Guds enhet mot de hedniska religionerna som tillbad många gudar.

Tron på Guds enhet fortsatte att vara grundläggande i den Kristna tron. Enhetsbegreppet fördjupades och kompletterades genom tre-enighetsbegreppet som vuxit fram ur inkarnationsbegreppet: att Gud blivit människa. Bara om Gud kan vara både i himlen och på jorden samtidigt kan han bli människa på jorden utan att försvinna från himlen. Enheten måste dock bevaras också på jorden för att kunna återspegla det himmelska. Därför säger Jesus t.ex. att han och Fadern är ett (Joh 10: 30), att Kyrkan skall enas under en herde och att Kyrkan skall vara en hjord: "och det skall bli en hjord och en herde (Joh 10: 16). Israels kungar var herdar för folket och representerade Gud som är Gudsfolkets sanne herde:


Paulus fortsätter denna teologi:

Urkyrkan fortsätter i denna tro och formulerar det i sin trosbekännelse:  "Jag tror på en Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern". Denna tro fördjupas och utvecklas ytterligare i kyrkosynen och dopsynen: "Och på en, helig, katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett dop till syndernas förlåtelse".

Enheten på jorden; alltså i Kyrkan skall återspegla Guds enhet. Enheten består i att tron är en. Det är nödvändigt eftersom de som tror är flera. En enhetlig tro medför att Gudsfolket blir ett, blir "som en man" (med betoningen på en) för att uttrycka sig bibliskt: "Då stod allt folket upp som en man och sade..." (Dom 20: 8). Men varför inte som en kvinna. I Bibeln är Gudsfolket symboliserat av kvinnan: dotter Sion, jungfrun, modern till Guds barn: "Gläds med Jerusalem, och fröjda er över henne, alla ni som har henne kär. Jubla högt med henne, alla ni som har sörjt över henne. Så skall ni få dia er mätta vid hennes hugsvalelses bröst, så skall ni få suga med lust av hennes rika barm. Ty så säger Herren: Se, jag vill låta frid komma över henne som en ström och folkens rikedomar som en översvämmande flod, och ni skall så få dia, ni skall bli burna på armen och skall få sitta i knäet och bli smekta. Som en moder tröstar sin son, så skall jag trösta er, ja, i Jerusalem skall ni få tröst".

Israel personifieras också som en son:

Hela Gudsfolket är också genom det lidande det gått igenom som en Herrens lidande tjänare som tar mänsklighetens synder på sig: ”Du är min tjänare, Israel, genom vilken jag vill förhärliga mig.”;

Israels folk liksom de andra semitiska folken har en stark känsla för kollektivet. Denne enhet i mångfalden blir sedan grunden för profetiorna om Messias som en person som på samma gång personifierar hela folket. Det märks mycket tydligt i profetiorna om den lidande tjänaren.

11. För att enheten i tron skall kunna bevaras är det nödvändigt att det är en herde som leder kyrkan: "och det skall bli en hjord och en herde (Joh 10: 16).

ända sedan det första århundradet i Kyrkans historia har detta uttryckts genom att Petri efterträdare på Roms biskopsstol har haft en enande funktion i biskopskollegiet. Denna har han bl.a. utövat genom att ha de n utslagsgivande rösten i trosfrågor - och detta är vad påveämbetet handlar om.

12. Men också Kristus som Kyrkans ende herde uttrycks i Petri efterträdares roll. Påven skall representera Petrus på jorden, eller Kristus om man så vill. Han är Petri eller Jesu ställföreträdare - "vicarius".

13. även efter att apostlarna gått bort fortsatte Petrus efterträdare att ha en ledande roll i biskopskollegiet. Det vittnar kyrkans första århundraden om.

Se följande:
Petrus i Rom
Läroämbetet
Apostoliska stolens primat
Petrus i patristiskt tänkande

 

BIBELTEXTER till nr. 1-7

1. Han svarar nästan alltid i de andras ställe eller representerar dem på något sätt.

 

2. Han nämns först nästan alla gånger när apostlarna räknas upp:

 

3. På andra ställen är det folket som verkas se honom som apostlarnas ledare:

 

4. Andra ställen där han har en framträdande roll:

 

5. I Johannesevangeliet är Johannes själv den "lärjunge som Jesus älskade". Trots detta låter han Petrus gå in först i graven.

 

6. Petrus är också den som kastar sig i vattnet fast Johannes var den som först såg att det var Jesus.

 

7. Vid olika tillfällen ger Jesus Petrus uttryckligen uppdraget att vara Kyrkan ledare:

De tre gångerna Jesus ger herdeuppdraget motsvarar Petrus tre förnekelser. Ansvaret att leda Kyrkan skall alltså inte vila på Petrus egen kraft utan på Gud själv. Kristus är klippan. Petrus-Kefas, som betyder klippa, skall bara vara klippa för att Anden som ger honom uppdraget skall göra att han är grundad på Kristus.

Team fråga prästen!