Religösa värderingar


1999-09-13

Fråga

Hejsan!!
Jag är en elev som går i gymnasiet, och jag håller på med ett arbete om olika religioner. Jag skull uppskatta om du kunde skicka lite information till mig.
Jag har en del frågor som jag hoppas att du kunde besvara:
1.) Vilka grundtankar, funderingar det finns inom de olika religionerna?
2.) Hur en troende person tolkar de olika skrifterna, som t.ex. Bibeln?
3.) Vad seder och bruk finns det inom de olika religionerna?
4.) Syn på homosexuella inom de olika religionerna?
5.) Vad finns det för högtider inom de olika religionerna?
6.) Syn på kvinnor inom de olika religionerna?
7.) Jag skulle vilja veta lite fakta om olika religiösa ledare, som Jesus t.ex
8.) Vad som är rätt och fel i olika frågor, inom de olika religionerna?
9.) Hur religionen påverkar vardagen?
Men om du har mer fakta att tillgå så är även den mycket välkommen.
Tack på förhand
Björn

Svar:

Hej
Dina frågor är väldigt vida. Man skulle kunna skriva hur mycket som helst om var och en av dem.

1.) Men vad gäller den första frågan så kan man säga mycket allmänt att ordet religion betyder kommer av latinets religere som betyder återknyta (re=åter+ ligere=knyta). Det handlar om att återknyta eller knyta kontakten och gemenskapen med Gud. Detta är alla religioners syfte. Sedan har de olika sätt för att försöka göra det. Judendomen och kristendomen bygger på att det är Gud själv som har tagit initiativet för att återknyta gemenskapen med människan efter att hon hade förlorat den genom arvssynden (när de första människorna valde att göra sig oberoende av Gud i sina moraliska val).

Judendomen och kristendomen ser på de övriga religionerna som människans försök att komma i kontakt med Gud. Rörelsen är alltså den motsatta. Därför säger man att judendomen och kristendomen är religioner som bygger på Guds uppenbarelse till människan. Gud har talat till människorna genom Abraham, Mose och profeterna som han visade sig för. Och sist har han talat till oss genom sin egen Son som har blivit människa i Jesus från Nasaret. Han har talat genom ord och handlingar. Han befriade Israels folk från Egyptierna slaveri genom stora under och han har befriat alla människor från syndens, dödens och satans slaveri genom att Jesus dog för människorna och uppstod till evigt liv för att ge alla del av detta eviga liv genom att ge sin egen Ande till dem som blir döpta i Faderns, Sonens och den helige Andens namn.

 

2.) En troende katolik ser Bibeln som Guds ord. Det betyder att vi tror att Gud har uppenbarat sig själv genom ord och gärningar till Israels folk och sedan till den unga Kyrkan. Människor i Israels folk och i Kyrkan har sedan har skrivit ner det han har sagt. Gud har verkat i dem som skrev på ett sådant sätt att de har skrivit bara det som han har velat, inte mer och inte mindre.
När vi läser Guds ord i Bibeln tror vi att det är Gud själv som talar till oss och vi tror att han inte kan ljuga.
Därför tror vi att det vi hör och läser är sant.
Kristus utvalde tolv apostlar som han gav befogenhet att förvalta hans undervisning och han gav dem sin helige Ande för att kunna göra det med Guds hjälp så att de inte skulle utlägga och förklara Ordet på ett sätt som stred mot Jesu lära och tanke: " Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske." EVANGELIET ENLIGT JOHANNES Kap 16 Vers 13 - 13; "Den som lyssnar till er, han lyssnar till mig, och den som avvisar er, han avvisar mig. Men den som avvisar mig, han avvisar honom som har sänt mig." EVANGELIET ENLIGT LUKAS Kap 10 Vers 16 - 16
Det betyder att det är apostlarna och deras efterträdare som Gud har givit fullmakten att förklara och tolka Bibeln.

 

3.) För att få svar på denna fråga kan jag hänvisa till en sajt som har länkar och artiklar om de flesta religioner: http://www.mcgill.pvt.k12.al.us/jerryd/cm/ncr.htm

 

4) Jag bifogar en av våra filer som svar på frågan om: - homosexualitet, Homosexualitet enligt Katolska Kyrkan http://www.katoliknu.se/html/Homosexualitet.htm

 

5.) De kristna firar många högtider. De viktigaste är Påsk, Jul och Pingst. Vid Påsken firar kyrkan, att Jesus på den tredje dagen uppstod från de döda. Jesu uppståndelse är den högsta och viktigaste sanningen i den kristna tron. Nya testamentet ställde uppståndelsen i centrum och den förkunnades som den väsentligaste beståndsdelen av det kristna mysteriet tillsammans med korset.

Vid Julen firar kyrkan Guds människoblivande (inkarnationen). Guds Son, en av de tre personerna i gudomen, antog en mänsklig natur för att med denna genomföra vår frälsning. Jesus, som är ett med Gud, avstod frivilligt från sin himmelska härlighet och föddes i fattigdom, blev människa för att frälsa (rädda) oss från synden, döden och djävulen.

Pingsten är den helige Andes högtid. Då talar man om hur den helige Ande kommer över lärjungarna. På Pingstdagen fullbordas Kristi påsk med utgjutandet av den helige Ande, som träder fram, blir given och förmedlad som gudomlig person. Denna dag uppenbarar sig den heliga Treenigheten helt och fullt. Dessa tre högtider firas av alla kristna.
Dessutom har de olika kyrkorna sina egna högtider. I den Katolska Kyrkan finns det t ex många högtidsdagar för jungfru Maria och många helgondagar.

 

6.)Vad gäller den katolska tron så har jag svarat på det i:
Fråga prästen om: Katolska kyrkans Kvinnosyn "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/kvinnosyn.htm
.
Vad gäller andra religioner så kan du hitta mycket på: http://www.mcgill.pvt.k12.al.us/jerryd/cathmob.htm

 

7.) Här ges en kort beskrivning av tre ledare: Abraham, Mose och Jesus.
Abraham är en av de tre patriarkerna i Gamla Testamentet (jämte Isak och Jakob). I Nya Testamentet kallas han trons fader. I tro lydde han Guds kallelse att dra sig bort från det kaldeiska Ur, från sin egen släkt och sin faders hus, och bege sig till det land Herren skulle visa honom. I tro drog bort utan att veta vart han skulle komma. Abraham och hans hustru Sara var länge barnlösa. I tro litade han på Herrens löfte att de skulle få en son. Först på deras ålderdom föddes sonen Isak. Det var genom Isak som Abraham skulle få en avkomma "talrik som stjärnorna på himmeln". Ur denna avkomma skulle Messias komma. Abraham blev nu satt på prov. Gud befallde Abraham att offra sin son. I tro bar Abraham fram Isak som offer, men han behövde inte fullfölja sitt offer. Han fick istället offra ett djur, en vädur. Senare fick en annan far på samma ställe offra sin egen son. Gud Fader lät Jesus offras för att rädda oss. Det som skedde med Abraham och Isak syftar fram mot det som skedde med Jesus (en förebild till Jesus). Från Isak har Judendomen och Kristendomen sina ursprung. Islam däremot härleder sitt ursprung till Abrahams andre son Ismael.

Mose är en annan viktig person i Gamla Testamentet. Vid den tid då Mose föddes, ville kungen i Egypten döda alla nyfödda israelitiska pojkar i landet. Mose blev dock räddad och uppfostrades vid det egyptiska hovet. Som vuxen fick Mose möta Gud i "den brinnande busken". Gud uppenbarade sig som "Jag är den jag är". Gud gav Mose befallning att leda Israels folk ut ur fångenskapen i Egypten till Israel, det utlovade landet. Folket fick i 40 år vandra genom öknen. Vid Sinai berg fick Mose av Gud de två stentavlorna med de tio buden.

Mose är en förebild till Jesus. Mose befriade folket från träldomen i Egypten. Jesus befriar oss från syndens träldom.

Jesus är inte endast en framstående person, som utförde många goda gärningar. Jesus är inte bara människa utan också Gud. Gud är en enda men samtidigt tre personer, Fadern, Sonen och Anden. Alla tre är eviga och har funnits alltid och skall alltid finnas. Den andra personen, Sonen, antog kött och blev människa vid vår tideräknings början. Han fick namnet Jesus, ty han skulle frälsa folket från dess synder. Jesus är en fullkomlig människa och samtidigt Gud. Han var helt och fullt människa men utan synd. Han utförde många underverk och undervisade om Guds rike. Jesus, den syndfrie, tog alla våra synder på sig och led ställföreträdande för våra synder. För vår skull fick han lida och blev dödad på ett kors. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen.
Under 40 dagar visade han sig vid flera tillfällen före sina lärjungar innan himmelsfärden. Jesus har inte lämnat oss. Vi möter honom här och nu. Särskilt påtagligt får vi möta honom i sakramenten. I mässan får vi del av hans kropp och hans blod.

 

8.) I judendomen är Tio Guds bud avgörande kriterium för att säga vad som är rätt och fel. Sedan tillkommer alla de föreskrifter som finn med i resten av de fem Moseböckerna plus rabbinernas tolkningar (Mishna, Talmud etc.).
I kristendomen har Tio Guds bud fått en slutgiltig fullbordan i Jesu liv och lära som kan sammanfattas i "Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner." EVANGELIET ENLIGT JOHANNES Kap 15 Vers 12 - 13. Jesus utvecklar det mera i detalj i Matteusevangeliet kap. 1-5.(Bergspredikan) Det är kristendomen Magna Carta - eller programförklaring skulle man kunna säga.
Vad gäller de andra religionerna kan du se i samma sajt som ovan.

 

9.) Tio Guds bud och Jesu undervisning går in i allt som rör människornas liv i vardagen. Den katolska tron separerar inte gudstjänsten från livet utanför kyrkolokalen. Den som går i den katolska mässan kommer dit för att ta med sig kraft, inspiration, andlig näring till sin vardag. Det illustrerar bra av att nattvarden är ett bröd, det mest grundläggande födoämnet. Giv oss idag vårt dagliga bröd, säger vi i Fader vår. Det är änglarnas bröd, mannat från himlen som ger näring till själen, säger vi. Det behöver vi för att ha kraft att älska som Jesus visar.
Man slutar mässan med att prästen säger: Ite missa est. - Gå, det är utsänt. Det betyder att alla som har varit med om mässan är utsända av Kristus att gå hem till sin vardag i hans Andes kraft och verka där hjälpta av honom som är uppstånden och med oss alla dagar till tidens slut.

Team fråga prästen!