|

Rosenkransbönen del 1

2000-05-30

Fråga

Hej
Jag är nyfiken på radbandet, hur man läser bönen på svenska, (har hittat en halv Engelsk bön)hur många "pärlor" det är på ett radband och lite om dess historia.
Tacksam för hjälp

Svar

Hej
Här nedan följer utdrag av Ur Gamla Oremus - katolsk bönbok.

Rosenkransbön. (Ur Gamla Oremus -katolsk bönbok)

Rosenkransbönen förenar den muntliga med den inre eller betraktande bönen. Under det man läser nedanstående muntliga böner, betraktar man nämligen huvudhändelserna i Kristi och hans heliga moders liv, lidande och förhärligande för att i hjärtat uppväcka motsvarande fromma känslor och dygdeakter samt fatta goda föresatser.- Alltefter de hemligheter man betraktar, kallas rosenkransen den glädjerika, den smärtorika eller den ärorika.

Så följer den egentliga rosenkransen. För var och en av de fem hemligheter, man ämnar betrakta, läses 1 gång Fader vår, 10 gånger Hell dig, Maria, och 1 gång ära vara Fadern.
Vid varje Hell dig, Maria, inskjuter man ett av nedanstående tillägg, som betecknar den hemlighet man betraktar.
Efter varje hemlighet läses 1 gång O min Jesus, förlåt oss våra skulder Bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till himmelen, särskilt dem som allra mest behöver Din barmhärtighet.
Rosenkransen kan även läsas utan dessa tillägg till Hell dig, Maria.

Den glädjerika rosenkransens Hemligheter.

 1. Vilken du, o Jungfru, har undfått av den Helige Ande.
 2. Vilken du, o Jungfru, har burit till Elisabet.
 3. Viken du, o Jungfru, har fött.
 4. Vilken du, o Jungfru, har framburit i templet.
 5. Vilken du, o Jungfru, har återfunnit i templet.

Den smärtorika rosenkransens hemligheter.

 1. Som för oss har svettats blod.
 2. Som för oss har blivit gisslat.
 3. Som för oss har blivit krönt med törnen.
 4. Som för oss har burit korset.
 5. Som för oss har blivit korsfäst.

Den ärorika rosenkransens hemligheter.

 1. Som har uppstått ifrån de döda.
 2. Som har uppfarit till himmelen.
 3. Som har sänt oss den Helige Ande.
 4. Som har upptagit dig, o Jungfru, i himmelen.
 5. Som har krönt dig, o Jungfru i himmelen.

Heliga Maria, smärtornas moder och martyrernas drottning, bed för oss som lida för våra synders skull, att vi lära oss att med tålamod och undergivenhet bära, vad Gud ådömer oss till straff för synden och till vår egen bättring. Hjälp de nödställda, trösta de bedrövade, bistå de klenmodiga och låt oss alla erfara din moderliga förböns makt. Amen.

Team fråga prästen!
Fortsättning del 2