Skillnaden mellan katolska, den ortodoxa och den protestantiska kyrkans tro e.t.c.


1999-09-02

Fråga:

Jag bara undrar vad det är för skillnad mellan Katolska, den ortodoxa och den protestantiska kyrkans tro e.t.c. Jag håller på med ett arbete i skolan. tacksam för svar.

Svar:

Ortodoxa Kyrkan

Mellan Katolska och ortodoxa kyrkorna är det främst synen på påvens roll som skiljer. De ortodoxa vill inte se honom som en ledare för alla kristna. Katolikerna ser honom som Apostels Petrus efterträdare och Petrus fick makten att förvalta nycklarna och att vara klippan som Kristus skulle bygga sin kyrka på. Han skulle också styrka sina bröder. Petrus var dessutom redan under Jesus liv på jorden den som alltid svarade i de andra apostlarnas ställe när Jesus frågade hela gruppen om något, t.ex. Matt 16:13-19.
Den ortodoxa mässan är längre än den katolska och man använder inte orgel, utan bara sång. Man har bröd gjort på jäst. I katolska kyrkan är brödet osyrat. Om man jämför den katolska mässan med den ortodoxa så är en skillnad att man i den ortodoxa inte använde musikinstrument utan lägger mer tonvikt vid körsång. En annan skillnad är att den ortodoxe prästen sjunger de flesta av bönerna under mässan.
Sedan står man under större delen av en ortodox mässa, medan man under den katolska ibland sitter, ibland står och ibland knäböjer.
Den ortodoxa mässan tar ett par tre timmar medan den katolska tar en timme på söndagar.
Den ortodoxa mässan är ofta på gamla kyrkospråk som ingen utom prästerna förstår t.ex. kyrkoslaviska, gammal syrianska, koptiska eller ghiz - i Eritrea och Etiopien. Men kan också vara på grekiska, ryska eller svenska. Den katolska mässan är på det språk man talar i landet man firar mässan. Innan andra Vatikankonciliet på mitten av av 1960-talet firade man den katolska mässan på latin i hela världen.
I ortodoxa kyrkor finns en ikonostas framme framför altaret. Den har ett antal ikoner på med dörrar för prästerna att gå in och ut genom. Bara prästerna ser altaret. Lekmännen befinner sig framför ikonostasen. I katolska kyrkor finns mera statyer och helgonbilder vid eller på väggarna och altaret är vänt mot folket, så att prästen firar mässan vänd mot folket, inte mot väggen.
För övrigt är de böner som används under själva mässan de samma i stort sett även om de kommer i olika ordning och tar olika lång tid och inte är på samma språk.
Mellan Ortodoxa Kyrkan och Katolska kyrkan är det nämligen mest formerna för gudstjänsten som skiljer för de två kyrkorna har samma tro på t.ex. Jungfru Maria och de 7 sakramenten.

Protestantiska kyrkor

De protestantiska kyrkorna har inte de sju sakramenten som katolska Kyrkan har. Svenska Kyrkan har 2 sakrament; dop och nattvard.

Man tror officiellt inte på att de döda lever nu hos Gud och kan be för oss. Därför ber man t.ex. inte Jungfru Maria om förbön. Man ber heller inte för de döda. Katoliker och ortodoxa tror att de döda passerar en reningsfas innan de får komma in i himlen. Denna kallar purgatorium på latin, som betyder reningsställe ungefär. På svenska skärseld, av skära som betyder rena på gammal svenska och eld för att eld renar t.ex. guld och silver från slagg när man smälter det. Denna bild används nämligen i Bibeln för att tala om hur vår tro renas och hur vi renas i vårt kristna liv. Om vi har renats helt under vårt liv genom att leva i heroisk kärlek kommer vi direkt till himmelen. Då säger katoliker och ortodoxa att personen är ett helgon.

Sedan skiljer sig synen på vad som är rätt och fel särskilt i familje- och samlevnadsfrågor. Enligt katolsk moral väntar ,man med samlag till äktenskapet och äktenskapet är oupplösligt. En katolik kan inte gifta om sig. Man betraktar också homosexuella handlingar som emot Guds skapelseordning för människan. Han skapade dem till man och kvinna och de skulle bli ett kött och så bli lika Gud enligt 1 Moseboken.

Det finns en del annat också t.ex. att det inte finns kvinnliga präster i Katolska kyrkan. det är för att Jesus gav de tolv apostlarna prästvigningen men inte t.ex. Maria Magdalena eller Maria Jesus mor eller Marta från Betania. Det hade han kunnat göra för på den tiden fanns det kvinnliga präster och profeter. Anledningen är skillnaden i sakramentssyn. För katolikerna är det inte möjligt att ändra i formen för sakramentet för det är Kristus som har bestämt den. Kyrkan har inte fått denna befogenhet utan skall i stället förvalta sakramenten som de hart givits till henne av Kristus. De sju sakramenten hör enligt Katolska Kyrkans syn till den gudomliga Uppenbarelsen.

En viktig skillnad är också att Svenska Kyrkan på många viktiga punkter står under Staten. Det är t.ex. regeringen som väljer vem som skall bli biskop.   Katolska Kyrkan har inte detta beroende eftersom Påven inte står under någon stat.

Team fråga prästen!