Definitionen av ordet sekt

(2002-12-30)

Fråga


Jag undrar vad är det som du definierar som sekt? Ser att Mormoner, JV, Gnostiker m.m ligger under den rubriken.
M.v.h/ Robert

Svar

Hej Robert!
Vi håller oss till vedertaget språkbruk och förstår under sekter religiösa grupper som avviker från religionens huvudfåra. Uttrycket menas på inget vis kränkande. Givetvis är begreppet suddigt och en klar gränsdragning knappast möjlig. Jag bifogar en artikel ut National Encyklopedin, multimedia 2000 som säger mer om begreppets historia.

Sekt (lat. se_cta 'följe', 'anhang', 'sekt', av se_quor 'följa'), religiös grupp som markant avviker från den eller de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle. Termen används även för att beteckna (mindre) politiska ytterlighetsgrupper o.d. Begreppet definierades närmare i Max Webers och Ernst Troeltschs religionssociologiska arbeten. Weber ställde sekten som typ mot kyrkan som typ och framhöll att sekten har personligen omvända anhängare, medan kyrkan har medlemmar som fötts in i den. Troeltsch pekade på att sekten ställer stora krav på anhängarna, att den inte gör anspråk på att omfatta mer än en minoritet och därmed har en elitistisk framtoning, att den ofta företräder ett jämlikhetsideal (bland de utvalda) och att grundaren eller ledaren bygger sin auktoritet på personliga egenskaper. Gemensamt för sekten och den rena kyrkotypen är att båda anser sig företräda en absolut religiös sanning. Bryan Wilson delar upp sekterna i olika typer: omvändelsesekter (inriktade på att "frälsa" så många som möjligt, t.ex. den tidiga pingströrelsen), adventistiska sekter (inriktade på att världen står inför sin undergång, t.ex. Jehovas vittnen), inåtvända sekter (som söker leva isolerat från världen, t.ex. Plymouthbröderna) och gnostiska sekter (som menar sig besitta kunskap om nya vägar att uppnå hälsa och framgång, t.ex. Kristen Vetenskap). Wilson har senare demonstrerat hur olika grupper som betecknas som sekter kan vara. Vissa nya religiösa rörelser kan religionssociologiskt betraktas som sekter.
Göran Gustafsson

Litt.: Bryan Wilson, Religiösa sekter (sv. övers. 1970).

Team fråga prästen!