Skapelseberättelserna i Bibeln

2001-10-09


Fråga

Hej

Vad har en kristen person för bibelsyn på skapelseberättelsen?

Jag skulle behöva svar snarast till min E-Post.

tack!!/ jonathan


Svar

Skapelseberättelserna i Bibeln har förmodligen tillkommit genom att Israels folk har reflekterat över när Gud räddade dem från slaveriet i Egypten genom undret då havet uppslukade de egyptiska krigshärarna men då Israel gick torrskodda över till andra sidan. De förstod att Gud genom att göra dem fria och ge dem ett land skapat dem som hans folk, hans egendom och att därför denne samme Gud som visat sig ha kontroll över naturens krafter (havet, mannat i öknen) också måste ha skapat universum och människan. Skapelseberättelsen är ingen ögonvittnesskildring utan en reflektion över alltings uppkomst, livets mening; varifrån kommer vi och vart skall vi. Vi kristna tror att Gud har inspirerat dem som skrivit att skriva bara det han ville och allt de han vill och att det därför är sant och ger liv, ljus, frid, glädje, inspiration och kraft till den som läser. Kort sagt läsningen av Guds ord i Bibeln ger kontakt med honom själv för han är sitt Ord. "Ordet blev kött och tog sin boning bland oss" (Joh 1.)

Vi menar att man inte kan veta hur lång tid det tog. Det går inte att få den uppgiften från Bibelns skapelseberättelser eftersom de, enligt vår uppfattning, inte är historiska eller vetenskapliga skildringar utan måste förstås symboliskt. Författarna till dessa berättelser har förmodligen velat svara på frågor som rör människan i alla tider: frågorna om varifrån vi kommer, vart vi skall, varför vi lever, vad meningen är med lidande död, smärta och ondska. Sedan har han klätt dessa frågor i ett mytologiskt språk.

Att det står att Gud skapade allt på 6 dagar och vilade på den sjunde skall förmodligen förstås utifrån den symboliska innebörd siffror har i övriga böcker i Bibeln. Siffran 7 betyder helhet, fullkomlighet, medan 6 betyder det ofullbordade, det som saknar något (6 = 7-1). Den sjunde dagen är Guds dag, den heliga dagen. Människans dag, den sjätte måste alltid kompletteras med den sjunde. Bara i ljuset av den sjunde dagen får den sjätte sin fulla innebörd. Därför måste människans verk avstanna den sjunde för att Guds verk skall ta vid. Människan skall inte arbeta på den sjunde dagen utan skall då ge hela sin tid, sin kraft och sitt väsen till Gud.

Adam & Eva

Adam betyder på hebreiska jordvarelse, Eva betyder liv. Berättelsen måste tolkas symboliskt. Den är inte en historisk skildring utan talar om meningen med det mänskliga livet och besvarar frågor som; varifrån kommer vi, vart skall vi, varför finns ondska och lidande. Den besvara inte frågan om hur det gick till. Det är vetenskapsmännens sak att försöka klura ut.

Se en tolkning jag gjort om dessa texter i:
Skapelseberättelsen Bibelns kvinnosyn


Angående hur det gick till; evolution eller allt från intet direkt.

Det finns två olika sätt att se på skapelsen som man som katolik kan godta. Det ena är att allt skapades i ett enda slag och att det inte var fråga om någon evolution. Denna syn bygger på tron på Gud som allsmäktig och kapabel att bringa tingen och de levande varelserna till existens från intet.

Den andra synen integrerar evolutionsteorin i en skapelseteori som enkelt uttryckt går ut på att Gud skapade universum med dess lagar och att han sedan inte lämnat universum åt sitt öde utan att han hela tiden uppehåller allt genom att i varje ögonblick ge det existens. Då är de lagar som driver fram evolutionsprocesserna ett utryck för Guds närvaro i universum. Evolutionen händer då inte utan mening och kaotiskt utan efter en förutbestämd intelligent plan.

När sedan människan skulle komma till från lägre livsformer (apor?) då skapade Gud hennes själ och placerade den i hennes kropp. Enligt vår syn är nämligen människans själ odödlig och lik Guds eget väsen, vilket gör att den inte kan ha kommit till från någon materiell livsform (ett djur). Själen är andlig och kan inte ha ett materiellt ursprung. Den måste komma från ett mera högtstående andligt väsen än den själv, för i den andliga sfären kan inte något större komma från något mindre.

Läs även detta:
Skapelsen: Bibeln - vetenskapen
Bibelns skapelsesyn

Team fråga prästen!