Gud, uppenbarelsen

(2002-02-25)

Fråga


Vad menar 2 Mose 33: 18 - 21? Syftar detta på Gud Eller Jesus Kristus !
är bibeln komplett eller inte ! ! Efter alla omskrivelser kan den fortfarande kunna vara rätt, vad säger du fader?? eller kommer det mera. Bibeln talar emot sig själv ibland m.m
/Peter

Svar

Hej
Du skrev:
"Syftar detta på Gud Eller Jesus Kristus !"
Som jag förstår det syftar det på Gud. Kristus hade ju inte kommit än. Jag menar Jesus föddes ju c:a 1200 år efter Mose och Jesus är Kristus alltså Messias på Hebreiska och på grekiska Kristus. Visserligen talar Gud om sitt ansikte, sin hand och sin rygg och om att gå förbi. Men detta måste tolkas bildligt. Det är den bibliske författaren som uttrycker sig med bilder för att tala om det som inte går att beskriva: Gud - den outsäglige, den ogripbare, den ofattbare. Gud är Ande. Gud är osynlig. Den som ser honom skall dö. Bara Jesus Kristus kan vi se och beskriva för det är Gud som blivit människa. Här i Moseboken är det alltså Gud som Gud det talas om. GT kände inte till någon mer än den ende Guden. Sonen hade inte uppenbarat sig än i Jesu födelse.

ANDRA MOSEBOKEN Kap 33 Vers 12 - 23
top

" är bibeln komplett eller inte !!" eller kommer det mera?"
Ja, vi kristna tror att den är komplett och att det inte kommer att uppenbaras något mera eftersom Jesus Kristus är Guds ord som blivit kött, alltså uppenbarelsens fullhet:

.

Han kom när tiden var fullbordad. Det innebär att tiden hade kommit för att fullborda hela uppenbarelsen, att Gud ansåg det var läge för att visa allt om sig själv:
"Men när tiden var inne (på grekiska står det tiden var fullbordad) sände Gud sin son" (Gal 4:4); "Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden." (Heb 1:1-3).

Här framgår det att Sonen är Faderns fulla reflektion. Därför blir det han uppenbarat den fulla sanningen-uppenbarelsen om Gud.

Här nedan har jag lagt en text från Andra Vatikankonciliets dokument om den Gudomliga Uppenbarelsen; Dei Verbum. Där citeras bibelverser som talar om att Jesus Kristus är Guds sista och definitiva uppenbarelse, och att efter honom skall det inte komma andra, skall det inte behövas flera uppenbarelser.

"i Kristus, som är hela uppenbarelsens både medlare och fullhet. (Jfr Matt 11:27; Joh 1:14.17; 14:16; 17:1-3; 2 Kor 3:16; 4:6; Ef 1:3-14."

Bibeltexterna:
Detta stycke är klargörande:

Dei Verbum

KAPITEL I

Om vad uppenbarelse är
  1. Gud valde i sin godhet och vishet att uppenbara sig själv och att yppa sin viljas hemlighet (Jfr Ef 1:9), nämligen att människorna genom Kristus, Ordet som blivit människa, och i den heliga Anden kan nalkas Fadern och bli delaktiga av den gudomliga naturen (Jfr Ef 2:18; 2 Pet 1:4). 1 denna uppenbarelse talar den osynlige Guden (Jfr Kol I: 15; 1 Tim I: 17) med sin överflödande kärlek till människorna som sina vänner (Jfr 2 Mos 33:11; Joh 15:14 f) och finns bland dem (Jfr Bar 3:38) för att inbjuda dem till gemenskap med sig och ta upp dem i denna. Planen med denna uppenbarelse förverkligas genom gärningar och ord, vilka är nära förknippade med varandra: Guds gärningar i frälsningshistorien uppenbarar och bekräftar läran och den verklighet som kommit till uttryck i ord. Orden å sin sida kungör gärningarna och kastar ljus över den hemlighet som ligger i dem. Den djupa sanning som uppenbarelsen låter oss veta såväl om Gud som om människans frälsning strålar emot oss i Kristus, som är hela uppenbarelsens både medlare och fullhet. (Jfr Matt 11:27; Joh 1:14.17; 14:16; 17:1-3; 2 Kor 3:16; 4:6; Ef 1:3-14.
  1. Gud, som genom Ordet skapar (Jfr Joh 1:3) och uppehåller allt, ger människorna i de skapade tingen ett förblivande vittnesbörd om sig (Jfr Rom 1: 19 - 20). För att öppna vägen till en frälsning bortom det naturgivna har han därutöver redan i begynnelsen uppenbarat sig för våra urföräldrar. Efter deras syndafall utlovade han en återlösning och upprättade dem genom hoppet om räddning (1 Mos 3:15). Oavlåtligen tog han sig an människosläktet för att ge evigt liv åt alla som vill vinna frälsning och uthålligt gör vad gott är (Jfr Rom 2;6-7). Senare kallade han Abraham för att av honom göra ett stort folk (Jfr I Mos 12:2). Detta folk lät han efter patriarkernas tid av Mose och profeterna fostras så att det skulle erkänna honom som den ende sanne och levande Guden, omtänksam fader och rättvis domare, och till att vänta den utlovade frälsaren. Så har han genom århundradena banat väg för evangeliet.
  1. Sedan Gud många gånger och på många sätt hade talat genom profeterna, "har han nu vid denna tidens slut talat till oss genom sin Son" (Heb 1:1 f). Ty han sände sin Son, det eviga Ordet som lyser för alla människor, att bo bland människor och för dem förklara Guds innersta väsen (Jfr Joh I: I -18). Jesus Kristus, Ordet som blev människa, sänd som människa till människor", talar Guds ord" (Joh 3:34) och full bordar det frälsningsverk som Fadern har gett honom i uppdrag att utföra (Jfr Joh 5:36; 17:4). Därför har han - om vilken det heter att den som har sett honom har sett Fadern (Joh 14:9) - genom allt han var och visade, i ord och gärningar, med tecken och under men framför allt genom sin död och ärorika uppståndelse från de döda samt till sist genom sändandet av sanningens Ande slutfört och fullbordat uppenbarelsen. Således bekräftar han med ett gudomligt vittnesbörd att Gud förvisso är med oss för att befria oss ur dödens och syndens mörker och uppväcka oss till evigt liv. Alltså är denna kristna frälsningsordning, det nya och slutgiltiga förbundet, oförgänglig, och ingen ny allmängiltig uppenbarelse kan väntas innan vår herre Jesus Kristus träder fram i makt och härlighet (Jfr I Tim 6:14; Tit 2:13).
  1. När nu Gud uppenbarar sig, bör människan visa honom lydnad i tron" (Rom 16:26; jfr Rom 1:5; 2 Kor 10:5 0. I denna lydnad överlåter hon sig fritt och förbehållslöst åt Gud, böjer sig med förstånd och vilja helt under Gud som uppenbara Sig och instämmer av fri vilja med den av honom givna uppenbarelsen. För en sådan tro krävs Guds förekommande och hjälpande nåd liksom det inre bistånd som den heliga Anden ger, Anden som måste väcka hjärtat så att det riktar sig mot Gud, som måste öppna förståndets ögon och låta "alla människor känna ljuvligheten i att bejaka sanningen och tro på den". Men för att insikten i uppenbarelsen alltmer skall kunna fördjupas fullkomnar samma heliga Ande oavlåtligen tron genom sina gåvor.
  1. Genom uppenbarelsen han skänkt har Gud velat göra sig känd och meddela sin viljas eviga rådslut till människors frälsning, "detta för att göra oss delaktiga av de gudomliga gåvor som helt övergår det mänskliga förståndets fattningsförmåga" Den heliga synoden bekänner att "människan med ledning av de skapade tingen och hjälpt av det mänskliga förnuftets naturgivna ljus kan nå säker kunskap om Gud, alla skapade varelsers ursprung och mål, (Jfr Rom 1:20). Dock lär synoden också att, tack vare Guds uppenbarelse, "alla människor också under mänsklighetens nuvarande villkor utan svårighet, med säkerhet och utan misstag kan vinna kunskap om sådant hos Gud som inte i sig är tillgängligt för mänsklig insikt".
top

" Bibeln talar emot sig själv ibland m.m"
Det gör den inte om man vet hur man skall tolka den.

Team fråga prästen!