Kvinnosyn inom kristendomen och islam


2002-11-10

Fråga

Jag vet att frågorna kanske inte passar in perfekt med tanke på att du är katolik men det finns som sagt många likheter mellan de olika religionerna. Eftersom jag såg att du svarat på en del frågor som gäller kristendomen och islam så hoppas jag på att du skulle vilja hjälpa mig med. Här kommer frågorna:

* Vad tycker ni om jämställdheten inom kristendomen och islam?

* Tycker ni att en kristen kvinna ska få gifta sig med en muslimsk man?

* Vad tycker ni om kvinnoförtrycket i den muslimska tron?

Tack på förhand!
Matilda

Du frågade:
* Vad tycker ni om jämställdheten inom kristendomen och islam?

Angående kristendomens kvinnosyn vill jag citera min kollega Peter Fresman: "I 1 Mos står "Gud skapade människan, till man och kvinna skapade han dem". Tydligare kan det knappast sägas att man och kvinna är jämbördiga."

Sedan kan du också läsa detta som jag skrev tidigare till en annan som frågade:
Biblisk kvinnosyn; Kvinnor i Bibeln. Samt denna artikel: Jesus och kvinnan

Inom kristendomen ligger grunden för jämställdheten mellan man och kvinna i själva uppenbarelsen från Gud alltså i Gamla och Nya Testamentet. Om det sedan under kristendomens historia har förekommit brist på jämlikhet så beror det på att Bibeln har tolkats ensidigt till mannens fördel och inte på Bibeln i sig.

Inom Islam däremot finns grunden för ojämlikhet mellan man och kvinna i muslimernas heliga skrift Koranen samt i de traditioner och lagar (Hadith, Sunna och Sharia) som är nästan lika heliga som Koranen. I dessa olika skrifter har nämligen det arabiska patriarkala klan-samhällets värderingar och normer från 600-talet kodifierats och förevigat för att gälla i alla tider. Där är det mannen som bestämmer över kvinnan och hon har bara hälften så stort värde som mannen, som du kan läsa i denna artikel:

"Den beslöjade kvinnan" av Juliette Minces

I denna artikel belyses dessa frågor utifrån Islams källskrifter:

"Kvinnornas ställning i ren islam" av M. Rafiqul-Haqq och P. NewtonI Bibeln står det inte någonstans att mannen får slå kvinnan. Men i Koranen står det uttryckligen att mannen skall slå den kvinna som inte lyder och underkastar sig honom:

Det är alltså stor skillnad på kristendom och islam. Dessutom har kristendomen helt andra förutsättningar för att kunna anpassa sig till olika tidsepoker medan islam tenderar att gå tillbaka till Muhammeds liv i Medina på 600-talet och ha det som ideal utan att tolka det för att anpassa det till dagens värld. Det skall levas bokstavligt enligt många tolkningsskolor inom islam idag. (Under islams historia har det funnits tolkningsskolor som varit mera öppna, men de har alltid bekämpats och deras anhängare har förföljts av anhängarna till de mera slutna fundamentalistiska, anti-intellektualistiska skolorna. Exempel på detta är Talibanerna i Afganistan, Irans mullor och det land som gör anspråk på att stå som modell för alla muslimer: Saudiarabien som styrs av den sunnimuslimska riktningen wahabaismen.

* Tycker ni att en kristen kvinna ska få gifta sig med en muslimsk man?

Jag har som präst många erfarenheter av katolska kvinnor som har varit tvungna att ta ut skilsmässa just för att deras muslimska män har visat sig ha sidor som de inte hade visat före de gifte sig. I alla fallen var deras män mycket sparsamma att innan äktenskapet informera sina kvinnliga kristna partners om vad som egentligen gäller i Islam (Jag menar traditionell islam så som den praktiseras av de breda, i hög grad outbildade, befolkningsskikten särskilt på landsbygden i de muslimska länderna, men även i städerna). Först efter att de gift sig kom dessa saker fram. Men då var det för sent.

En sådan sak var att männens mammor hade en mycket stor makt över sina söner och sina barnbarn. Det innebar att även om familjen bodde i Sverige och männens föräldrar i ett muslimskt land så var påtryckningarna mycket stora från familjen att dessa män skulle lyda sina föräldrars traditionella uppfostringsmetoder. Om de inte gjorde det blev de uteslutna ur familjen. I ett sådant läge valde de sina föräldrar före sina kristna fruar. I traditionell folklig islam är nämligen mamma den viktigaste kvinnan i den muslimske mannens liv och en kristen kvinna har för muslimerna ännu lägre människovärde än en muslimsk kvinna. Jag skulle som präst starkt avråda en katolsk kvinna att gifta sig med en muslimsk man om premisserna var så som jag beskrivit här. Hon skulle inte heller kunna få den katolske biskopens dispens för att kunna gifta sig muslimskt. För detta krävs nämligen att den muslimska mannen går med på att barnen döps och uppfostras katolskt, vilket är förbjudet för en muslim enligt islam.


Här är några punkter som gäller för äktenskap mellan muslimska män och kristna kvinnor enligt denna traditionella islam som jag talar om och som statistiskt sett är den form av islam som praktiseras flertalet muslimer:
A) Mannen är förpliktad att uppfostra sina barn till muslimer.

B) Han får inte tillåta att hans barn döps kristet.

C) Det är pappan till barnen och hans familj (framför allt hans mor och hans manliga släktingar för att stöda att det genomförs) som är ansvarig för deras uppfostran och som bestämmer vad som skall göras. Mamman till barnen har inte samma rätt i fråga om detta i synnerhet inte om hon är kristen. Om den muslimske mannen anser att hans barns kristna mor inte gör det möjligt för honom att barnen uppfostras till goda muslimer så har han enligt islam rätt att ta barnen ifrån deras mor (t.ex. efter en skilsmässa då det är vanligt att muslimska män rövar bort barnen och tar dem till hemlandet).

D) Om den muslimske mannens familj får veta att den kristna hustrun tänker låta döpa sina barn kommer de, om de är rättrogna muslimer, göra allt för att förhindra henne.

E) En rättrogen muslimsk man skall se till att hans fru uppför sig anständigt det enligt muslimska synsättet.

- Det innebär att han skall förhindra att hustrun håller till onödigt mycket utanför hemmet.

- Att se till att hon inte har kontakt med personer som kan påverka henne negativt; dvs få henne att följa sina kristna eller västerländska sedvänjor. Muslimska män gifta med kristna kvinnor föraktas av sina egna muslimska släktingar och vänner om de inte kan "hålla ordning" på sina hustrur. De betraktas inte som riktiga, män om deras hustrur inte följer de muslimska anständighetsreglerna. En god muslimsk kvinna skall t.ex. inte titta på andra män. Hon skall titta ner när hon möter en annan man, som aldrig får se henne i ögonen. Om hennes make får besök hemma skall hon helst hålla sig i köksregionen med de andra kvinnorna och med sina barn. Hon bör inte gå ut på stan utan sin make eller åtminstone en av hans kvinnliga släktingar. Hon bör inte bära urringade blusar mm. Hon skall inte heller umgås med väninnor som gör det eller på annat sätt inte uppträder "anständigt". I praktiken innebär det ofta (jag vet flera fall i Sverige) att mannen inte tillåter sin fru att träffa sina släktingar och vänner.

- Att han kommer att se med misstänksamhet på om hustrun upplever njutning under samlaget för han kan då inte känna sig säker på om hon eventuellt skulle kunna känna sig attraherad av andra män än han. Av det skälet praktiseras kvinnlig omskärelse varvid de könsdelar hos kvinnan som orsakar henne njutning vid samlag skäres bort. En kvinna som kan känna sexuell njutning ses alltid som en potentiell hora och äktenskapsförbryterska. (Detta enligt "Den beslöjade kvinnan" av Juliette Minces som jag citerat ovan).

F) En kvinna i många muslimska länder har inte samma värde inför lagen som en man. I en domstol gäller t.ex. en mans vittnesbörd mot två kvinnors. Efter föräldrarnas död får döttrarna bara ärva hälften så mycket som sina bröder.

Efter föräldrarnas död får döttrarna bara ärva hälften så mycket som sina bröder.

G) Muslimer skall enligt traditionell islam inte betrakta kristna som jämbördiga människor. I muslimska länder är alltid de kristna andra klassens medborgare och har inte samma rättigheter som muslimerna. I domstolar gäller liknade förhållanden som för kvinnorna. Kristna barn kan inte ärva sina muslimska fäder.

Det betyder att en kristen är dubbelt mindervärdig. En traditionell muslimsk man öppnar därför inte sitt hjärta för henne. Han anförtror henne inte hela sanningen om sin egen religion. Han anser att han inte kan lita på henne. Tendensen är att muslimska män anförtror sig bara till andra muslimska män. Om det tjänar Allah och islam används lögner utan problem för att uppnå de syften mannen vill. Då är det inte för honom klandervärt att ljuga för att få den kristna kvinnan att gifta sig med honom. Han kan t.ex. då lova att barnen skall döpas, men när de väl är gifta bryts det löftet (det har jag exempel på här i Sverige). Han kan också ljuga om äktenskap med andra kvinnor. Islam tillåter ju polygami och det är vanligt att muslimska män redan har andra fruar i sina hemländer och att de efter fullbordad vigsel med en kristen kvinna hämtar hit sina andra fruar. Innan de gifter sig med den kristna kvinnan berättar de därför inte att de redan är gifta.


* Vad tycker ni om kvinnoförtrycket i den muslimska tron?

Först vill jag precisera att kvinnor förtrycks av individer och inte av "den muslimska tron", individer som missbrukar och befläckar sin religion. Att religion skall kunna användas för att ge vissa starkare individer privilegier över andra svagare är oacceptabelt, särskilt om det innebär att man begår övergrepp mot dem som är svaga och inte kan försvara sig (kvinnlig könsstympning och hedersmord t.ex.). Det står visserligen inte i Koranen att hedersmord är tillåtet men det är främst muslimer som begår detta brott vad jag vet. Bland de kristna i Mellanöstern sker det inte på långt när i samma utsträckning. Den kristna har för det mesta högre utbildning i dessa länder, vilket medför att denna typ av primitiva traditioner inte praktiseras.


Det är i Koranen som ojämlikheten mellan man och kvinna grundläggs i islam:

Du kan titta på surorna (kapitlen) i Koranen som handlar om mannens religiösa företräde framför kvinnan (mannen nämns alltid före kvinnan på dessa ställen): (9.71-72 ; 6.97 ; 33.35.58.73 ; 48.5 ; 57.12 ; 60.10.12 ; 71.28 ; 85.10 ; 49.13).

Och följande handlar om hans överlägsenhet över henne på det sociala planet:
(2.228; 4.34 [38])

I suran 4.34 [38] står det uttryckligen att mannen skall slå den kvinna som inte lyder och underkastar sig honom.

Dessa olika koranverser har gjort att ett stort antal muslimska länder inte har velat anta FN olika konventioner om mänskliga rättigheter vad gäller kvinnor.

Grundsynen är att kvinnan skall låsas in i hemmet eftersom hon är en frestelse för mannen (sura 3.12 [14]).

Detta medför i sin tur att man inte vill att flickor skall få högre utbildning. De måste tas bort från skolan så fort de kommer i puberteten och sedan hållas hemmet och giftas bort så fort som möjligt.

Eftersom Koranen kodifierar en livsstil som bygger på det patriarkala klansamhället motverkar det knappast att sådana sedvänjor som hedersmord uppstår, snarare gör detta att sådant kan få fortgå och uppmuntras. Hela islam innebär just underkastelse, vilket ordet islam betyder och denna underkastelse sker gentemot Gud (Allah) först sedan människorna emellan genom det patriarkala samhället som står under Allah. Det sker i prioritetsordningen: 1 Allah, 2 Det muslimska samhället eller staten (Umman) 3 klanen, 4 mannen, 5 kvinnan, barnen (flickorna under pojkarna), till sist icke muslimerna under muslimerna i ordningen: kristna och judar (Bokens (Bibeln) folk), andra (otrogna).

Juliette Minces skriver i La femme voilé (Den beslöjade kvinnan) ss.45-47:

De beskrivningar som finns av Paradiset i Koranen är betecknande för hur det ideala samhället skall vara enligt islam. Kvinnorna där är enbart till för njutning och glädje, särskilt på det sexuella planet, åt de fromma och dygdiga män som har lyckats komma till denna underbara lustgård. Om man beaktar att paradiset som är den högsta belöningen, är förverkligandet av det som man önskar sig allra mest, av det som man här på jorden längtar efter med hela sin själ, då kan man förstå att kvinnan enbart ses som ett sexualobjekt och att den kvinnliga jungfruligheten är det högsta goda för mannen.

Temat med paradisets "houris", de evigt unga och vackra kvinnor vars jungfrulighet förnyas igen och igen och som utlovas till den troende, är väl känt och talar sitt klara språk. Ingenting sägs om dessa kvinnors egna sexuella njutning. Däremot försäkras männens sexuella tillfredställelse upprepade gånger. För de troende som kommer till paradiset finns ingen manlig motsvarighet till "hourin". De troende kvinnornas belöning i paradiset består i att återfå sin jordiske make.

Det finns åtskilliga suror som beskriver denna njutningens plats.

Se även 68, 31-33; 60 54-58. 70-74; 56, 35-38; 2, 25Citaten från Koranen är hämtade från två koranöversättningar som vi kallar B och Z.:

B = Koranens budskap i svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström, Proprius förlag, Stockholm 1998

Z = Koranen, K V Zettersténs oförkortade översättning, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1979 (Vi har i dessa texter bytt ut ord med grammatik enligt gammal svenska till modern svenska.)

Team fråga prästen!