Hedersmord


24 januari 2006, uppdaterad 6, 10 och 21 feb (se ljuslila text nedan)

Fråga

Jag vet att hedersmord ev. kan komma från Romarna och eftersom vi har blivit påverkade av dem undrar jag om heders mord eller liknande brott har begåtts inom kristendomen och katoliken.

Sofie

Svar

Hej

Att hedersvåld har förekommit i romarriket behöver inte betyda att detta är orsaken till varför det praktiseras i vissa klankulturer idag.

- Det finns däremot många faktorer som pekar på att den s.k. "hederskulturen" som det talas så mycket om svenska massmedia har sin grund i islam. Islamisk lag - sharia - färeskriver nämligen dödsstraff för vissa synder mot sexualiteten eller religionen. Och sharia grundar sig på Koranen och Hadith.

- Historiskt sett så kan den s.k. "hederskulturen" inte heller komma från kristendomen som före islam var den religion som dominerade i Mellanöstern och Nordafrika under flera hundra år. Till Syrien t.ex. kom kristendom redan under första hälften av första århundradet. De kristna under förislamisk tid levde i enlighet med de kristna värderingarna och det var dessa värderingar som formade kulturen i dessa länder. Tusentals kristna dog martyrdöden för att de inte kunde acceptera Romarrikets människosyn och för att de ville leva efter Jesus kärleksbudskap som t.ex. omfattar budet "Du skall icke dräpa". T.ex. blev många kristna soldater i den romerska armén avrättade för att de inte vill döda andra människor. Och vad gäller mord inom den egna familjen så har det för de kristna i alla tider varit helt oacceptabelt.

Däremot föreskriver sharia avrättning för vissa synder som har med sexualitet att göra: t.ex äktenskapsbrott och apostasi genom att en muslimsk kvinna vill gifta sig men en icke-muslims man.

I traditionella landsbygdkulturer är det ofta familj och släkt som tar på sig att utdöma straffen om inte staten gör det, trots att sharia förbjuder att familjerna tar lagen egna händer. Straff skall enligt sharia bara utdömas av auktoriserade domstolar. Om familjen inte gjorde det skulle i det traditionella klansamhället förlora sin "heder" för i dessa länder är en person hedervärd i den mån han eller hon är trogen sin religion. Det gäller både muslimer och kristna.

- Dessutom har ytterst få eller inga fall av hedersvåld utförda av icke-muslimer förkommit i svenska massmedia så vitt jag vet.


Vad är då denna heder?

Hedern hos en familj som kommer från en traditionell klankultur beror i hög grad på om familjen lever enligt islam eller inte. Eftersom islam reglerar muslimers vardag genom lagar och föreskrifter som tar hand om alla detaljer i livet blir sättet man lyder dessa lagar avgörande för om man är en god muslim och i det patriarkala klansamhället en person med heder. En person å andra sidan som inte följer dessa lagar förlorar sin heder. Eftersom dessa lagar reglerar vardagslivets alla detaljer utgör de därför de viktigaste elementen för kulturen hos många muslimska folkgrupper. Här skulle man naturligtvis kunna invända att en kultur uppstår i ett samspel och en växelverkan mellan många olika faktorer som gamla traditioner, religiösa värderingar och regler och riter och att ett beteende hos en viss grupp inte bara kan förklaras utifrån religionen. Men ett huvudsyfte med islam var för profeten Muhammed just att få bort gamla traditioner och olika typer av vidskepliga föreställningar och ersätta detta med islams lagar. Hur mycket religionen styr vardagen hos människorna varierar naturligtvis från land till land och från folkgrupp till folkgrupp beroende på hur mycket den sekulariserade världens värderingar har kunnat rota sig.

Ett exempel: En flicka och en pojke har samlag fast de inte är gifta och det sker utan att be om föräldrars och sheijkers godkännande. De har då brutit mot den muslimska religionens lag och familjen har förlorat sin heder. Enda sättet för familjen att återfå sin heder är att agera enligt de lagar inom islam som föreskriver hur de skyldiga skall straffas. De som skall verkställa straffen är de religiösa domstolarna men om inga sådana finns blir det många gånger klansamhället familjens manliga medlemmar som gör det.
Det är alltså inte hedern som ger reglerna för hur man skall agera utan religionen. Hedern är en konsekvens av religionen, inte tvärtom.

Belysande är denna artikel av den iranska kvinnorättskämpen Azam Kamguian från "Institute for the secularisation of Islamic society" som visar att hedersmördare ofta försvarar morden med att hänvisa till Koranen och Islam:
"Crimes of Honour" Women's Tragedy under Islam & Tribal Customs

Detta bekräftas indirekt av en intervju i Sydsvenska med en fundamentalistisk muslim i Malmö:

"Om din egen dotter vill gifta sig med en pojke som inte är muslim?
Jag tror läsaren frågar sig om varför "det bara inte kunde hända". Skulle intervjuaren ha frågat det skulle svaret säkert ha blivit att det är emot islam (alltså emot sharia). Och skulle nästa följdfråga ha ställts om vad sharia föreskriver så skulle svaret ha varit: "döden". Men om intervjuaren hade drivit saken till sin spets och frågat hur detta skulle kunna ske så skulle Ammar Daoud inte behövt svara ärligt om han hade ansett det vara olämpligt, för islam föreskriver nämligen att en muslim får ljuga till en icke-muslim (kuff eller otrogen). Imamen Abu Hamid Ghazil säger: "Att tala är ett medel att uppnå mål. Om ett lovvärt syfte kan uppnås genom att man både säger sanningen och ljuger, är det olagligt att utföra detta genom att ljuga, eftersom det inte finns något behov av det. När det är möjligt att uppnå ett sådant syfte genom att ljuga, men inte genom att säga sanningen, är det tillåtet att ljuga, om det är tillåtet att uppnå målet." (Ahmad ibn Naqib al-Misri, The Reliance of the Traveller, amana publications, 1997).
Ibn Shihab, en annan muslimsk forskare skriver: "det fanns endast tre fall, då det var acceptabelt att ljuga: i strid, för att få till stånd försoning mellan personer och berättandet av mannens ord till sin fru och berättandet av fruns ord till sin man ( i en förvrängd form i avsikt att åstadkomma försoning mellan dem)." (jfr. William Muir: "Life of Mahomet", vol I) (Sahih Muslim, Book 32, No 6303 - från Alim program).

Om man ser till ursprungsland och de inblandade personernas namn så kan man lätt inse att de fall av hedersvåld som dokumenterats i svenska massmedia handlar om muslimer.

Nedan en lista publicerad av Sydsvenskan:

Mord med hedersbakgrund Sydsvenskan 17 januari 2006

2005: En 20-årig man mördas i Högsby i Småland. Motivet tros vara att flickvännens familj inte kunde acceptera deras förhållande. Hennes föräldrar och bror sitter häktade.

2002: Fadime Sahindal mördas i Uppsala på kvällen den 21 januari. Hennes pappa är dömd för mordet.

1999: Pela Atroshi skjuts till döds i Dhouk i irakiska Kurdistan. Hennes syster ringer svensk polis och anmäler mordet. Två farbröder är dömda för mordet. Pappan är efterlyst.

1996: En 15-årig irakisk flicka i Umeå mördas av sin bror och sin kusin efter en fest. Motivet var att hon levde svenskt.

1994: En 18-årig palestinsk flicka i Västmanland dödas av sin pappa när hon vägrar gifta sig med den man han sett ut.

Fenomenet är alltså muslimskt. Om det finns kristna familjer som har en hederskultur så beror det på påverkan från islam. T.ex. kan det förekomma inom syrianska familjer. De syrianska kristna har ju levt i muslimska länder i mer än tusen år och har behövt anpassa sig till det islamiska samhället.
Det finns nämligen inte sådana här föreskrifter och lagar i kristendomen om våldsamma straff mot den som beter sig omoraliskt (syndar). Och den här typen av hederskultur finns inte bland kristna som lever i kristna länder.

Se artikeln av den somalisk-holländska politikern och författarinnan Ayaan Hirsi som hävdar att de muslimska ländernas fattigdom och underlägsna ställning beror på sexualmoralen i islam. Hon har kritiserats hårt för att sammanblanda kultur och religion. även om hon kan se att den sexualmoral hon beskriver i boken även återfinns i kristna, patriarkala samhällen, insisterar hon på att problemet är störst inom islam. - Islam grundades i den arabiska ökenkulturen. Det i sin tur har grundat den hederskultur som även förekommer bland kristna syrianer.-Islam är en religion som kräver total lydnad och talar om vad du ska göra under dygnets alla vakna timmar. Jag uppmanar alla som kritiserar mig att tala om för mig när islam är skilt från kulturen, säger hon:
"Islam kräver total lydnad" DN 28 augusti 2005

I en artikel i Sydsvenskan säger en muslimsk flicka "Religionen, islam, är det skäl hennes pappa anger, om han överhuvudtaget försöker förklara varför han misshandlat henne och övervakade henne dygnet runt:
Aisha blev misshandlad och hotad Sydsvenskan 9 april 2004

Läs även om hur en muslimsk man blev "hedersmördad" enligt artikeln: " En 20-årig man, svensk medborgare med kurdiskt ursprung, misstänks ha mördats av sin familj i Sulaimaniyya, i irakiska Kurdistan. Motivet: 20-åringen hade strulat under lång tid och på många olika sätt. Bland annat hade han använt narkotika och uppträtt berusad på offentlig plats".
Svensk hedersmördad - bränd levandeSydsvenskan 17 januari 2006

Dock är det ju så att han är muslim och hans familj också. Och det är en missvisande beskrivning att säga att det är hederskultur som gör att människor agerar på detta sätt. Den beskrivningen skulle de med största säkerhet känna sig främmande för. De skulle däremot säkert känna igen sig om man sa att deras agerande baserade sig på deras religion.

Det är massmedia i väst som kallar denna typ av våld för hedersvåld och talar om hederskultur. Varför frågar man inte de inblandade personerna istället? De är ju muslimer och en muslim vill lyda islam och islam ger klara föreskrifter om vad som skall göras om någon gör fel. Det finns ingen lag i dessa länder som heter "hederslagen" inte ens som oskriven lag.

Om staten inte verkställer islams lagar så utförs de istället i familjerna, klanerna och byarna av de män som är ansedda och respekterade; goda muslimer, "hedersmän" skulle vi kunna säga på svenska eller "gentlemen" på engelska. Men en sådan beskrivning vore ju uppenbarligen helt absurd utifrån det kurdiska, pakistanska eller turkiska perspektivet. Det skulle nog betraktas som en förolämpning av många muslimska män att bli kallade så. Om inte en förolämpning så skulle de snarare föredra att bli kallade goda muslimer.

Läs även
Det är diskriminering att inte beröra problemenSvD 13 januari 2006

Den här journalisten som förmodligen är muslim (KASSEM HAMADÉ ) kallar det inte för hedersmord. Varför? Ja, han vet ju att det är religion det handlar om. Ordet "ritual" hör hemma i religion.
Abbas kan ha blivit ritualmördadExpressen 2005-11-25

Statsvetaren och sociologen Rasool Awla belyser problemet utifrån strikt sociologiskt perspektiv. Men skulle detta perspektiv kombineras med ett religionsvetenskapligt skulle resultatet med säkerhet bli att den s.k. "hederskulturen" har sina rötter i islam. Skulle man till en "rättrogen" muslim påstå att det var kultur som låg bakom muslimsk lagstiftning som bestraffar t.ex. sexuella relationer utanför äktenskapet så skulle man förmodligen av honom bli betraktad som en hädare. Självklart är det religionen som grundar samhället och ger reglerna för det. Något annat är otänkbart.
Nästa offer för hedersmord är en infödd svensk manRasool Awla; DN 19 januari 2005


Enligt en domstol i Turkiet "kränkte" författaren Orhan Pamuk "nationens heder" med uttalanden om turkars folkmord på armenier. Varför? Heder är orsaken. En muslimsk nations heder kränks naturligtvis om den inför världen anklagas för mord på kristna. Hur skall Turkiet framstå inför andra muslimska länder? Som ett land som inte kan hävda sin muslimska integritet inför länder med regeringar av "otrogna". En muslim behöver nämligen inte avlägga räkenskap för ickemuslimer. Detsamma gäller ett muslimskt land eller folk. Tvingas man till det har man förlorat sin heder, man är förlöjligad.

åtalet mot Orhan Pamuk läggs ned
Sydsvenskan 2006-01-23
ANKARA. åtalet mot författaren Orhan Pamuk har lagts ned, rapporterade tv-kanalen CNN i Turkiet på söndagskvällen. Pamuk har anklagats för antiturkisk verksamhet genom att säga att det begicks övergrepp mot armenier och andra under första världskriget. Enligt åtalet kränkte Pamuk nationens heder. Rättegången skulle ha återupptagits den 7 februari, men efter ett beslut av justititedepartementet kommer fallet inte att drivas vidare i domstolen i Istanbul.(TT-AFP)

Team fråga prästen!