Kyrkorummet, kyrkosplittring, ondska, fosterdiagnostik, påven

2002-01-22


Fråga

Hej

Jag heter Marie och går i klass 8a1 i N-skolan. Jag håller på med ett arbete om religion, och jag skulle vilja ha svar på några frågor:

1. Hur ser era kyrkorum ut, interiör, utsmyckning osv.?

2. Hur kommer det sig, tror du att det finns så många olika samfund, fast alla tror på samma bibel?

3. Om det nu finns en gud, varför finns det så mycket ondska här i världen, tror du?

4. Anta att det snart är möjligt att innan barnet fötts få ändra på dess kön, tycker du att det vore lämpligt att människor skulle få göra det? Vad säger erat kyrkosamfund om det?

5. Vilka egenskaper tycker du att en påve skall ha?

Tack på förhand!M.V.H MarieSvar

1. Hur ser era kyrkorum ut, interiör, utsmyckning osv.?

Se:
Kyrkorummet
Kyrkans uppgift
Korsvägsandakt
Katolska symboler


2. Hur kommer det sig, tror du att det finns så många olika samfund, fast alla tror på samma bibel?

Som jag ser det beror det på att Martin Luther (som grundade protestantismen) införde en princip om bibeltolkning som inte fanns i Jesu eller apostlarnas undervisning och alltså inte heller i urkyrkan ända fram till 1500 e.Kr. c:a. Till dess hade principen varit att det var apostlarna och deras efterträdare som hade fullmakten att i Kristi namn utlägga och förklara skrifterna. Det som garanterade denna undervisning var den Helige Ande som Jesus kallar Hjälparen: "Den som lyssnar till er, han lyssnar till mig" (Lk. 10:16). Jesus lovade Andens hjälp för detta: "26. Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er" (Joh 14:26). "Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske." (Joh.16:13).

Luther avskaffade detta läroämbete och sa att vem som helst som tror på Kristus själv kan förstå bibeltexternas sanna innebörd. I och med det började olika kristna ha olika idéer om hur texterna skulle tolkas och vissa grundade nya kyrkor pga meningsskiljaktigheterna. Men Jesus och apostlarna hade aldrig menat att det skulle finnas olika kyrkor. Under de första 1000 åren fanns det bara en Kyrka. När den ortodoxa kyrkan uppstod så var det till följd av människorna synder: maktkampen mellan kejsaren i Konstantinopel och påven i Rom, alltså inget som var i enlighet med kristendomens ursprungliga natur.


3. Om det nu finns en gud, varför finns det så mycket ondska här i världen, tror du?

Katolska Kyrkan syn på ondskan är att det inte kan vara Gud som är ondskans upphov eftersom Gud är helt God. Det kan inte heller vara en annan ond gud som är upphovet för det finns bara en Gud. Annars skulle man ha två gudar, en god och en ond som kämpade med varandra och då vore inte den gode guden allsmäktig eftersom hans makt skulle begränsas av den onde gudens. Men vi tror alltså att Gud är allsmäktig.

Enligt Bibeln skapade Gud allt och ondskan kommer inte från någon med honom jämnstark princip utan från de skapade varelserna. Däremot skapade Gud dem inte onda, för det skulle betyda att Gud inte vore god. Han skapade dem med fri vilja för att de skulle vara honom lika. Deras likhet bestod dock inte i att de var allsmäktiga och allvetande som Gud. Det innebar att friheten var skör och utsatt för den brist som icke allvetande och icke allsmäktighet innebär. Därför blev friheten till en prövning: Friheten kunde användas med risk för den typ av misstag som uppstår då man i en valsituation inte vet alla konsekvenserna av sitt handlande och man inte har möjlighet att se alla faktorer som påverkar situationens utgångsläge. Därmed kunde misstag begås som hade negativa konsekvenser på andra varelser.

Men den yttersta orsaken till de första onda handlingarna var den första prövningen som mer låg i frihetens natur än i ett begränsat vetande och kunnande. Friheten är, som jag förstår det, bara sann frihet om den har möjlighet att välja det onda eller att välja bort det. Det första onda valet blev då att vilja ha denna frihet oberoende av Guds principer om rätt och fel (Guds lag). Det betydde att de första människorna valde att vara sin egen lag, att själva bestämma vad som var rätt och fel utifrån sin begränsade förmåga att förstå. Det blev ett ont val för bara en allvetande varelse kan ge principerna om rätt och fel. Dessa principer hade Gud givit människan genom att ge henne ett samvete när han skapade henne. Samvetet kommer alltså från Gud. Men människan valde att inte följa sitt samvete.
Det som hände kallas för arvssynden eller ursynden.

Att Gud gjorde det möjligt för människan att välja det onda kan förklaras med att de goda valen inför honom väger tyngre än de onda. En gärning gjord i kärlek väger upp tusen onda gärningar, skulle man kunna säga. Det är just genom kärleken som människan är mest lik Gud, och kärleken förutsätter friheten att välja bort det onda och välja det goda. För bara då det kostar att välja bort något är kärleken sann. Kärleken är nämligen att ge liv, och för att göra det måste man offra något. Offrar man att inte välja en fördel för sig själv som är en nackdel för andra visar man kärlek. Men offrar man inget av egna fördelar så är det inte sann kärlek.

Före människans val fanns dock änglarnas val. De är också skapade av Gud. De är andar utan kropp, vilket innebär att deras val blir definitiva när de väl en gång valt. De blev också prövade i sin frihet, och vissa valde att gå emot Guds plan och hans bud och ordning. Detta val blev då definitivt och för alltid. Eftersom änglarna inte har kropp är de också odödliga vilket betyder att de för all evighet förblir antingen mot Gud eller för Gud, alltså onda eller goda. De har genom sin andliga natur också förmåga att påverka människans tankar. Detta skedde med de första människorna. De fick förslaget av den främste av de änglar som hade valt det onda; Lucifer eller Satan. Det är sedan dess han eller hans medhjälpare, demonerna som fortsätter att komma med onda förslag till människorna.

Allt detta har Gud tillåtit i sin stora vishet för att hans kärlek skall bli än mer tydlig, och följaktligen människans också i den mån hon lever i denna kärlek. På så sätt visar Gud nämligen att han älskar oss även om vi gör det onda, eftersom det inte är vi som är onda utan bara våra handlingar. Vi har alltid ju har möjlighet att ångra oss och ändra oss genom att ta emot denna kärlek som Gud har till oss.

Varför har vi krig och orättvisa, förtryck och övergrepp på jorden om det finns en allsmäktig och god Gud? - Efter de första människornas första dåliga val - arvssynden- alltså då de använde sin fria vilja fel och valde mot Guds vilja, blev människans natur för alltid skadad så att viljan blev försvagad och benägen att dras till det onda trots att människan förstår det rätta.

Se också:
Ondska och synd
Ondska och synd 2
Teodicéproblemet
Ondskan i världen
Frågor om Satan
Definitionen av synd Katolska kyrkans katekes
Arvsynden änglarnas fall; Friheten prövas, Följderna av Adams synd för mänskligheten - Katolska kyrkans katekes


4. Anta att det snart är möjligt att innan barnet fötts få ändra på dess kön, tycker du att det vore lämpligt att människor skulle få göra det? Vad säger erat kyrkosamfund om det?

Här tror jag inte Katolska Kyrkan har uttalat sig än eftersom detta ännu inte praktiseras. Men svaret blir med största sannolikhet negativt. Motiveringen är alltid grundad på en utgångspunkt som Kyrkan har för alla dessa frågor i medicinsk etik: skapelseordningen. Det innebär att Gud har skapat människan på ett visst sätt, och det är denna ordning som vi har att följa. Då betraktas det som onaturligt, alltså emot meningen med den mänskliga naturen, att ändra på denna ursprungliga ordning.

Det betyder dock inte att människan inte får göra några ingrepp i de naturliga livsprocesserna. Det gör vi och kan etiskt motivera det, nämligen när det är fråga om sjukdomar eller skador eller andra former av handikapp. Vi gör exempelvis vaccinationer på barn som givetvis är ett ingrepp men inte övergrepp. Man måste alltså skilja mellan etiskt berättigade ingrepp och oförsvarliga övergrepp. Slutsatsen blir den att det inte är en sjukdom eller en genetisk brist att vara flicka eller pojke. En ändring där är ett oförsvarligt övergrepp.

Om t.ex. Gud har avsett att en mänsklig varelse skall komma till i en kvinnas livmoder (eller i äggledaren för att vara korrekt) genom samlag med en man, så är det emot denna ordning att framställa barn i provrör. Det är Gud som bestämmer över livet om vi följer hans ordning. Han ensam har rätt till det. Vi människor har inte rätt att göra det.

På liknande sätt blir då svaret på din fråga: Det är inte meningen att vi människor skall råda över livet på detta sätt. Gud är herre över livet och inte vi. Vi får inte gå in och bestämma i domäner där vi inte har att göra. Vi kan alltså inte gå in och bestämma om en pojke eller en flicka skall få födas, eller på artificiell väg bestämma om barnet skall bli pojke eller flicka.


5. Vilka egenskaper tycker du att en påve skall ha?

Jag tycker han skall:
- vara en god människokännare
- vara en god ledare
- vara pedagogisk i sitt sätt att undervisa andra om tron
- ha en mogen, stark och djup tro
- ha stor visdom och kunskap
- vara väl förtrogen med hela den katolska tron, t.ex. genom att ha ägnat sig åt specialicerade akademiska studier.
- tala flera språk
- ha erfarenhet från relationer med representanter från olika religioner och myndighetspersoner
- vara psykiskt och fysiskt vid god balans och hälsa
- ha framträdade ledaregenskaper, ha vana att uttrycka tron i tal och skrift

Se även:
Om vem som kan ta emot vigningen Katolska Kyrkans Katekes
PåvenTeam fråga prästen!