Olika religioner


2000-01-28

Fråga:

Fader.
Varför finns det religioner?

/jimmy

Svar

Hej Jimmy

Jag skulle med Katolska Kyrkans Katekes nr. 27-28 svara så här:
Den grundläggande orsaken är att människan är skapad av Gud och för Gud. Därför finns det en längtan nedlagd i människans hjärta genom vilken Gud aldrig upphör att utöva dragningskraft på människan. Det är nämligen bara i Gud som människan finner sanningen och den lycka hon oupphörligen söker.

Människan är därför kallad till gemenskap med Gud och Gud uppmanar människan att samtala med honom. Människorna har på många sätt försökt uttrycka sitt sökande efter Gud genom sina trosföreställningar och sin religiösa praxis (bön, offer, kult, meditation etc.). Trots de oklarheter som vidlåder denna religiösa praxis är uttrycksformerna för dem så allomfattande att man kan kalla människan för en religiös varelse.

"Av en enda människa har Gud skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, och har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de skall bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig framtill honom - han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till" (Apg. 17:26-28)."

Att de blivit många olika religioner beror, som förstår det, att människor på olika platser, tidsepoker och kulturer har sökt Gud på olika sätt allt efter sina olika mentaliteter och kulturella medel. På det viset avspeglar varje religion den kulturella och historiska kontexten där den uppkom.

Team fråga prasten!